• English
 • български

ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЕКВИЛИБРИУМ“ ПО ОБОБЩЕНИЯ ДОКЛАД ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПОПРАВКИ В ЗСУ

Само преди няколко дни Конституционният съд излезе с решение, потвърждаващо  конституционността на Закона за социалните услуги, неговите принципи, включително възможността част от социалните услуги да бъдат възлагани на частните доставчици. Въпреки това, отново сме свидетели на опит да бъде унищожена възможността за публично-частно партньорство в социалната сфера, от което е сигурно едно – ще пострадат потребителите.

Съдът посочва, че „Общините имат право да възложат осигуряването им на частни лица по своя преценка, когато не са в състояние да ги предоставят чрез някой от другите способи, предвидени в закона. Очевидно е, че уредбата няма за резултат абдикиране на държавата от социалните ѝ функции, а предвижда алтернативни механизми за осигуряване на подходящи и достатъчни социални услуги, които могат да посрещнат разнообразните нужди на гражданите, имащи необходимост от тях. Това включва активно участие на държавата и общините в организирането, финансирането, предоставянето и контрола върху социалните услуги, като същевременно се дава възможност за частна инициатива в сектора. По този начин се създават условия за конкуренция между различните доставчици, което неминуемо има за резултат подобряване на тяхното разнообразие и качество, както и поддържането на цената в оптимални граници“.

Конституционният съд счита, че възможността социални услуги да се предоставят от частни лица е подходящо и необходимо средство за осъществяването на прокламираните от законодателя легитимни цели. Включването на субекти с разнообразен опит, познания и идеи в сферата на социалните дейности съдейства за постигането на високо качество и всеобхватност на социалните услуги, което трудно би могло да бъде постигнато, ако целият сектор се концентрира в ръцете на държавни и общински образувания. Законът предвижда достатъчно гаранции за законосъобразното предоставяне на социалните услуги и спазването на правата на гражданите чрез лицензирането на частните доставчици, аргументира се още съдът.

Ние, учредителите на СНЦ „Еквилибриум“ сме участници в реформата на грижата за децата и подкрепа на семействата от самото й начало през 2000г. Искаме да припомним как и защо беше въведен модела на публично-частното партньорство в предоставянето на социални услуги през 2006 г. Първоначалната идея на делегирането беше частните доставчиците, преди всичко НПО, да надградят държавно-делегирания бюджет и минималните стандарти със свои собствени ресурси и експертиза, за гарантиране на по-високо качество!

 

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО = УДВОЕНИ РЕСУРСИ:

 • привличане на допълнителни финансови средства и материални ресурси, доброволчески труд  чрез фондонабиране, кампании и проекти;
 • експертиза, култура на учене и развитие и модерни подходи в управлението на човешките ресурси за постигане на по-високи стандарти, доразвиване на услугите, внедряване на добри практики, социални иновации и научни разработки в социалната сфера.

През последните 11 г. като доставчик на социални услуги за деца и семейства сме постигнали всичко това, за което свидетелстват:

 • доверието на деца и семейства в трудни моменти и след това;
 • доверието на филантропи и граждани, които откликват на апелите ни за специфична подкрепа и кампаниите ни за фондобиране;
 • доверието на донори, които подкрепят желанието ни за развитие на услугите, на специалистите, за обогатяване качеството на живот на децата и семействата в риск;
 • доверието на институциите на местно и национално ниво, които ни включват в съвети, експертни и работни групи за подобряване на политиките за децата и семействата;
 • сертифицирането по ISO
 • редица национални награди
 • споделянето на опита ни в множество публикации и филми
 • търсенето ни като обучители и консултанти от общини и други доставчици на социални услуги.

Категорично сме против схващането, че делегираните на частни доставчици услуги са  „втора ръка“, против инсинуациите, че НПО източват държавния бюджет за сметка на качеството за потребителите, защото това не отговаря на практиката в България до този момент. Именно неправителствените организации създадоха първите модели на социални услуги по проекти, ангажираха се с предоставянето на първите делегирани услуги поради липсата на знания и опит в общините и до ден днешен са двигател за подобряване на качеството, за повишаване на стандартите, за социални иновации, за непрекъснато усъвършенстване на системата.

Не игнорирайте историята и  не зачерквайте усилията ни!

Частните доставчици, по силата на начина си на финансиране и управление, предлагат гъвкави индивидуални решения на проблемите на хората, което пролича с пълна сила в началото на пандемията, когато държавните и общинските институции не можаха толкова бързо да реагират на кризисната ситуация и отново се разчиташе на неправителствените организации.

Категорично сме против излишното усложняване на процедурата по делегиране с неясни формулировки, което създава предпоставки за неправомерно тълкуване и за корупционни действия или произвол, резултат именно от законово въведени неясни и ненужно ограничаващи изисквания. Въвеждане на допълнително условие „при невъзможност на общината да предоставя“, при делегирането от общините, не подобрява по никакъв начин обществения интерес, тъй като общините възлагат с цели постигна на принципа на закона за ефективност на подкрепата и най-добър интерес в подкрепата на гражданите, а не като инструмент, когато не разполагат с никаква възможност. Освен това, не е ясно тази липса на възможност как ще се установява. Смятаме, че подобно предложение ще затрудни общините и на практика отново ще доведе до липсата на желание и възможност за възлагане. Не са ясни и какви са мотивите за това на народните представители – търсят по голяма ефективност, по-голямо качество на социалните услуги или просто са против частните доставчици и свободната инициатива?

 

Категорично сме против предложенията на народните представители, конкретно представени по-долу:

 „§ 1г. В чл. 29, ал. 3, т. 3 накрая се добавя „при изчерпване на възможностите по т. 1 и 2″.

„§ 1з. В чл. 63 ал.1 накрая след думата „услуги“ се поставя запетая и се добавя „само ако общината няма възможност да предостави същите“.