• English
  • български

IMG00132На 02 юли 2010 група от представители на Центъра за работа с деца на улицата (ЦРДУ) и Отдела за закрила на детето в община Суворово, посетиха Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе.

Центърът в Суворово е създаден в помощ на деца от рискови семейства на възраст от 6 до 18 г. Капацитетът му е 20 места. Основната цел на социалните работници е да помогнат за преодоляване на социалната изолация и интеграцията в образователната система на децата от улицата, за които не се полагат грижи и са оставяни без родителски надзор. Гостите ни разказаха, че в края на юни 2010 приключило обучението на първата група възпитаници. В рамките на 12 месеца за малчуганите са били полагани ежедневни грижи и са били възпитавани в хигиенни и образователни навици.

Дейвид Бисет, СНЦ „Еквилибриум”, представи дейността на своята организация и участието си в дейностите на ЦРДУ от 2005 досега – провеждане на ежегодни летни палаткови лагери, организиране на детски празници в Центъра, работа „на терен” – в русенските училища и реализиране на тематични обучения за деца и възрастни.

Стефка Петева, Ръководител ЦРДУ Русе, влезе в ролята на екскурзовод и докато се разхождаха с гостите из сградата, им разказваше как функционира ЦРДУ Русе; какви деца могат да бъдат потребители на услугата, на каква възраст, какво им предлагаме в Центъра и извън него; как включваме в работата си родителите на децата клиенти и останалите членове на семействата им. Казано накратко – предоставянето на услуги в ЦРДУ Русе е според отчетените индивидуални потребности на всяко насочено дете – ограмотяване, усвояване на навици за учене и помощ с учебния материал, овладяване на социални умения, спортни занимания, ателиета по приложни изкуства. Гостите проявиха интерес към задължителната документация, която се поддържа в центъра и г-жа Петева им показа формат на оценка, формат на индивидуален план за предоставяне на услуга, формат на договор с клиент и останалите формуляри, съдържащи се в едно досие на клиент в ЦРДУ. В края на деня коментирахме с колегите и затрудненията при предоставяне на социалната услуга ЦРДУ – заключението бе, че те са общи за всички доставчици. Десислава Енчева, Директор на КСУДС, заяви, че е необходимо да се разширят смислово целевите групи ползватели на услугата с оглед обхващането на деца, с които да се работи по първична и вторична превенция. Например, ЦРДУ Русе работи с групи деца от ромската общност по превенция на отпадането им от училище и въвличането им в дейности извън дома, които създават условия на риск от увреждане на физическото, психическото и социалното им развитие и са предпоставка за извършване на противообществени прояви и престъпления. Децата в тези групи са гранични случаи, те се все още не са влезли в системата за закрила, но при тях им условия, които могат да доведат до определен риск и е в техен интерес да ползват социални услуги с цел превенция на риска. Ако не се подкрепят в този момент, биха се превърнали в деца в риск. Гостите от ЦРДУ ни поздравиха за отправеното от „Еквилибриум” официално предложение до ДАЗД и АСП през март т.г. – за актуализиране на услугата ЦРДУ, за промяна на нейното наименование в Център за превантивна работа с деца (ЦПРД), и съответно включване на ЦПРД в списъка услуги в общността, както е записан в чл. 40 на ППЗСП.

Надяваме се, че създадените контакти с ЦРДУ Суворово ще се развият в посока на партньорство и сътрудничество.