• English
  • български

141125-bez-granici_webpdf-buttonНастоящият наръчник е резултат от изпълнение на проект „Обмен и сътрудничество за подобряване благосъстоянието на децата“, Проект №: BG051PO001-7.0.07-0086-C0001, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездно финансиране „Без граници – компонент 1“ – фаза 2.

Дейностите са пряко свързани и с мисията на Национална мрежа за децата да работи за заздравяване и улесняване на сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата.

Настоящият проект има за цел изграждане на капацитет за подобряване и разширяване на услугите в сферата на ранното детско развитие и образование чрез транснационален обмен на опит и ноу-хау на новаторски и алтернативни практики за превенция на отпадането от училище. Наръчникът включва аргументация на важността на политиките и практиките за ранно детско развитие, преглед на законодателната рамка в България по темата, анализ на предоставените в рамките на проекта национални и международни практики в областта на ранното детско образование и грижа и ключови изводи.