• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 9 ноември 2011 в Комплекса за социални услуги се проведе кръгла маса на тема „Семейно ориентирани практики за ранно идентифициране на проблеми в детското развитие, интервенция. Превенция.”

В нея взеха участие представители на социални, здравни и образователни институции и НПО, които обсъдиха иновативни подходи за превенция на риска и възможностите за укрепване на родителския капацитет като важна предпоставка за правилното развитие на децата.

Специални гости на срещата бяха партньорите от Фондация „Карин дом” – Варна, които презентираха цялостната концепция на този нов семейно-ориентиран подход. Опит, постижения и трудности споделиха и екипите по ранна интервенция на КСУДС и РАЛИЗ – Русе.

Информирането на обществеността по въпросите на детското развитие и ранната интервенция е основна част от цялостния подход за предотвратяване на изоставянето на деца, неглижирането на потребностите им, задълбочаване на уврежданията или проблемите в развитието. Повишаването на обществената чувствителност е предпоставка за създаване на поддържащи общности и партньорства, за да бъдат подпомогнати децата от най-ранна възраст и да бъдат придружавани родителите им в процеса на тяхното отглеждане и възпитание. Подкрепата трябва да достигне до повече нуждаещи се, заедно с посланието, че всички семейства имат право на достъп до информация и помощ, както и да се учат едни от други.

Кръглата маса е част от мини проекта „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди”, който сдружение „Еквилибриум” изпълнява в партньорство с Фондация „Карин дом” и финансиране от Фондация „ОУК” и Фондация „Лале”.

Основната цел на проекта е превенция на институционализирането на деца от 0 до 6 години, при които има забавяне в развитието им поради увреждане, хронично заболяване, ниско тегло или неглижиране на потребностите им. Семействата, отглеждащи и възпитаващи деца с нарушения в развитието, се нуждаят от качествена и своевременна подкрепа. В КСУДС – Русе в момента се предлагат широк набор от услуги за деца в риск и техните родители и има утвърдени практики на работа по превенция на изоставянето и работа с деца с увреждания. Стартирането на дейности по ранна интервенция разширява и допълва вече съществуващите направления и услуги.

Участниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се подобри на ниво родилно отделение достъпа до майки, родили деца с увреждания, които преживяват огромен стрес и са изправени пред важни решения за детето. Подходящото съобщаване на диагнозата от медицинския екип трябва да е съчетано с психологическа и социална помощ и възможност да обсъдят ситуацията с други родители, които вече отглеждат дете с такава диагноза. Друга трудност в предоставянето на услугата ранна интервенция е липсата на държавно-делегиран бюджет – към момента тя може да се предлага само по проекти.