• English
  • български

На 13 ноември 2018 г. в Зала №2 на хотел „Рила“ в гр. София „Международна социална служба – България“ и още 5 НПО -фондация „Конкордия – България“, фондация „Сийдър“, сдружение „SOS Детски селища – България“, сдружение „Дете и пространство“ и сдружение „Еквилибриум“ организираха и проведоха Семинар на тема: „Модели/педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца с и без увреждания, управлявани от НПО“.

Събитието бе осъществено в партньорство с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ като част от Националната кампания на ОПРЧР „Мисията е възможна“ в подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в България. Семинарът бе открит от заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова. Приветствие към участниците поднесоха д-р Събина Събева, Изпълнителен директор на МСС-България и г-н Валери Йорданов, Заместник председател на ДАЗД.

В семинара взеха участие над 50 професионалисти, представители на МТСП, ДАЗД, АСП, НСОРБ, общини на територията, на които се намират ЦНСТ, управлявани от НПО, неправителствени организации от Коалиция „Детство 2025″ и НМД, както и управители на ЦНСТ за деца с и без увреждания.

Всяка от 6 НПО, организатори на семинара, представи своя модел/подход/концепция за работа. Тези презентации бяха последвани от дискусии за същността на даден модел, бяха зададени редица въпроси, касаещи теоретичната база на моделите, тяхната приложимост в ЦНСТ, управлявани от общините, бе търсена връзката на приложимостта на подхода с гарантиране на подкрепата за децата, настанени в ЦНСТ, от страна на останалите заинтересовани страни по места- училища, детски заведения, полиция, лични лекари и др.

Направените изводи и предложения ще бъдат представени на държавните институции, за да се подкрепи процесът на разработване на нови стандарти за качество на резидентната грижа, които да са фокусирани основно върху нейната ефективност за развитието и социализацията на децата и младежите.