• English
  • български

На 14 ноември експерти на „Еквилибриум“ представиха проект „Гласът на децата“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос  „Транснационално сътрудничество“ във Велико Търново.  

Участие в кръглата маса взеха представители на Отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“, специалисти от неправителствени организации в града. Проектът  представя опита и добри практики и трансфериране на социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия. Експертите на „Еквилибриум“ разказаха за интересните практики и различните системи, които имаха възможност да посетят през май в Италия, както и за нещата, които са заимствали от там и успешно прилагат в Русе.

Медиаторите, които работят на терен в квартал Средна кула показаха снимки от дейностите с родители и деца 0-5 г. Споделиха за огромния интерес, който има към клуб „Библиотека на играчките“, клуб „И аз бях дете“ от страна на родителите и децата. Те играят заедно с естествени материали, изработват различни изделия от предмети, които има във всеки дом и за които не са необходими допълнителни средства. Научават повече за способностите и потенциала на децата си, което ги кара да се чувстват по-успешни и горди като родители и води до трайна промяна у тях.

Участниците в събитието задаваха много въпроси, свързани с практическото реализиране на практиките, заимствани от Италия в работата на „Еквилибриум“ в кв. Средна кула и споделиха и своя опит в работата си с ромска общност на територията на Велико Търново.

Обменът на информация и опит винаги е бил от съществено значение за по-добрата работа на терен.