• English
  • български

Прави добро

  • От 1 юли 2009 г. управляваме Комплекса за социални услуги в Русе, в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе
  • През 2010-2011 г., съвместно с британската организация „Надежда и домове за децата“, Еквилибриум  закри първия Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. В град Тетевен и на негово място създаде алтернативни услуги за подкрепа на децата и семействата в собствените им общности. (ново подзаглавие)
  • Нашите специалисти участват в процеса на деинституционализация и реформата на закрилата на детето в Централна и Източна Европа от самото й начало – широтата и дълбочината на практическия им опит трудно могат да бъдат конкурирани.
  • Еквилибриум е член на „Националната мрежа за децата“ и на Коалиция за устойчивост на процесите на деинституционализация на децата в България „Детство 2025“ 
  • Експерти на Еквилибриум подкрепят националните проекти за закриване на институции за деца от 0-3 („ПОСОКА: семейство“), деца с увреждане („Детство за всички) и развиване на приемната грижа („И аз имам семейство“).
  • Еквилибриум  участва в работни групи, форуми, анализи за подобряване на политиките и практиките касаещи качеството на живот на децата в България, с фокус върху децата в риск.
  • Еквилибриум търси пътища и подходи за подкрепа на деца и техните семейства от най-маргинализираните общности.
  • Еквилибриум работи за интерпретиране на богатството от редки дървета в град Русе – информационна екопътека „Гората в града“. Заедно с децата, които подкрепя, се грижи за няколко билкови градини в града и ги учи да ценят лечебните свойства на билките, както и да развиват предприемачески умения.
  • Еквилибриум учи младите хора на благотворчество и социално предприемачество, как да превръщат иновативни си идеи в проекти и поощрява техни инициативи за развитие на общностите, в които живеят, социалните дейности, екологията, здравословен живот, образование и култура, международен обмен.

Continue reading