• English
  • български

Какво е това?

  • Подкрепа в пренаталния период и просле­дяване на бременността, а в постнатал­ния – консултиране и подкрепа за грижи­те за новороденото, кърмене. Планиране на броя на децата в ромското семейство, превенция на заболяванията, посрещане на нуждите на детето в ранна възраст, ин­формиране и съдействие за предприема­не на действия за контрацепция.
  • Информиране на жени в репродуктивна възраст чрез групови беседи и чрез ин­дивидуални консултации в неформална атмосфера по домовете им или на подхо­дящи места в общността;
  • Подкрепа и придружаване на здравноне­осигурени бременни за регистриране и проследяване на бременността, както и на жени, направили здравословен репродуктивен избор за контрацепция – до медицински услуги на АГ специалист.

Защо разработихме тази практика?

  • Нагласите и традициите на ромския етнос и живеещите в сходна на тях ситуация, се променят бавно и е необходимо постоянство.
  • Българо-швейцарската програма предлага възможности да бъдат развивани няколко вида дейности, които да доведат до това семействата от целевата група да планират, да бъдат информирани, да раждат здрави и желани деца, да ги възпитават позитивно, да им отделят индивидуално внимание.
  • Социалните работници са добре приети в кварталите с концентрирано ромско население, хората им се доверяват и разчитат на тяхната подкрепа и застъпничество. В много от случаите специалистите на „Еквилибриум“ са единствени техни застъпници пред институции, болници, администрация и др.