• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрограма „ЕКсперт“, разработена от Еквилибриум за обучения в 7 тематични области, в които екипа има натрупан опит и практика, набира скорост и в рамките на два месеца обучения преминаха служители на 6 Центъра за обществена подкрепа от страната.

Интересът на повечето колеги беше насочен към опита в управлението на услугата и специфичните модели и практики разработени и прилагани в Комплекса за социални услуги в Русе.

Ръководители и служители от ЦОП Димитровград, Червен бряг, Свищов, Разград, Самуил и Силистра споделиха свои проблеми в работата си, основно свързани с комуникацията с Отделите „Закрила на детето“ по места, работата с приемни родители и развитието на приемната грижа, несъответствията в нормативната база, които създават допълнителни трудности и проблеми в пряката работа, липсата на достатъчно ресурс за подкрепа на семействата, с които работят.

Обучителите от екипа на „Еквилибриум“ представиха алтернативните решения и практики, които сме разработили в Русе, именно за справяне с тези проблеми, така че да се постига високото качество на социалните услуги, които се предлагат в Комплекса.

Бяха споделени и всички инструменти и принципи, които разработваме и прилагаме в пряката работа по случаи, активната подкрепа на семействата и управлението на персонала.

Обратната връзка от всички, преминали обученията е впечатляваща и от всички е изразено желание за следващи срещи за обмяна на опит и надграждащи обучения.

През октомври беше проведено и интензивно обучение на 14 служители от новосъздадения в Русе Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства. Милена Влахова – директор на Комплекса и един от най-добрите методисти в сферата, в продължение на 40 учебни часа представи основните теоретични и практически принципи в социалната работа. Новият център е изграден към Центъра за психично здраве в Русе, който е и доставчик на услугата.