• English
  • български

Сдружение „Еквилибриум“ е член на новосформираната Постоянна Експертна Работна Група (ПЕРГ) със заповед на МТСП РД-02-55/12.04.2023 г., която проведе своето първо заседание на 16.05.2023 г. Работната група има за задача за разработи първия двугодишен оперативен план за изпълнение на Плана за действие, в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/2024 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето, както и разработване на двугодишни доклади за напредъка и резултатите по изпълнението на планираните мерки и дейности.

На първото заседание беше съгласувана рамката на плана и предстои „изпълването“ й с дейности със срокове и отговорни институции. Участието на „Еквилибриум“ в ПЕРГ дава възможност да се предложат конкретни дейности за завършване на първия етап от процеса на деинституционализация, а именно закриване на оставащите 4 дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), както и продължаване на реформата на системата за закрила и грижа за по-добро посрещане потребностите на всяко дете от семейство, обич, безопасност и закрила.

Част от предложенията, направени от „Еквилибриум“ за първия двугодишен план са  свързани с:

 – затваряне входа към настаняване на деца в ранна детска възраст с тежки увреждания в резидентна грижа;

– довършване изграждането на 20 центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, което е отговорност на Министрество на здравеопазването;

–  разбира се – закриването на оставащите 4 Дома за медико-социални грижи;

– намаляване броя на децата, разделени от родителите си чрез активна работа по превенция на изоставянето и засилена директна работа със семейства в риск и от уязвими групи;

– прилагане на модела на Областен координационен механизъм по деинституционализация (модел на „Надежда и домове за децата – клон България“) във всички области на страната за решаване на казуси на деца с увреждания, включително и за настаняване в приемна грижа;

– актуализиране на  университетските програми в синхрон със съвременните научни изследвания/тенденции    в областта на ранното детско развитие и майчиното и детско здраве;

– изготвяне на анализ на ефективността на съществуващите центрове за майчино и детско здраве към МБАЛ/УМБАЛ по отношение на подкрепа на родители, приемни родители и осиновители на деца с тежки увреждания, оптимизиране на тяхната работа и създаване към тях на звена за патронажна грижа;

– увеличаване броя на приемните семейства за деца с умерени и тежки увреждания, за бебета с проблеми в развитието, за тинейджъри след изготвянето на задълбочен анализ за брой, профил и географско разположение на приемните семейства;

– пилотиране на демонстрационен проект за създаване на индивидуален комплекс от услуги за подкрепен независим живот на младежи с интелектуални увреждания, излизащи от резидентна и приемна грижа и много други теми, които според нас са дневен ред за подобряване на грижата на децата, както и на децата и младежите с увреждания в алтернативна грижа, така че да имат близък до семейната среда и подкрепен назевисим живот.