• English
 • български

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ);  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 191-01 / 22.05.2015г. (ЦОП), № 191-04 / 22.05.2015г. (Приемна грижа); № 191-02 / 22.05.2015г. (ЦРДУ) и  № 191-0006/15.03.2016г. (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

 

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;
 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Партньорска организация на Сдружение „Еквилибриум” при администриране на Комплекса за социални услуги за деца и семейства е Клуб „Отворено общество – Русе“, който е експерт в публичните комуникации, организационното развитие, подготовка на проекти и промоционални продукти и дейности.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • Лица до 18 – годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29 – годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

Капацитетът на ЦНСТДМУ „Надежда“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността. Към 31.12.17 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ са настанени 11 потребители, от които 10 лица – 5 мъже и 5 жени и 1 дете (момче). Всички младежи са настанени с административна заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. Настаненото дете е с административна заповед на ДСП  – Русе на основание чл.27, ал. 1 и чл. 25, ал.1, т.2 и със Съдебно решение № 1642 /04.11.2014 г. През 2017 г. в ЦНСТДМУ „Надежда” няма новонастанени потребители или напуснали социалната услуга /преместени, реинтегрирани или настанени в приемно семейство/.

Капацитетът на ЦНСТДМУ „Любов“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността. Към 31.12.17 г. в ЦНСТМУ „Любов“ са настанени 12 потребители, от които 12 лица – 8 мъже и 4 жени. Всички младежи са настанени с административна заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл.40, ал.1 от ППЗСП, във връзка с чл. 19, ал. 4 от ЗСП. През 2017 г. в ЦНСТДМУ „Любов”, няма новонастанени и напуснали потребители.

 

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Социалната услуга в ЦНСТДМУ се предоставя съгласно утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ и Указание по водене на документацията в социалните услуги от общността за лица. Дейностите се реализират съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за доставчик на Община Русе, както и спрямо ежегодния План за развитие на услугата и график на актуализираните дейности, който се изготвя през м.януари и отразява промените във вътрешната и външната среда на услугата.  

            Дейност 1

          „Организационни дейности в ЦНСТДМУ”

            – Прилагане на политиката за управление на човешкия ресурс в ЦНСТДМУ: Прилагане на политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс, годишното стратегическо планиране се извършва в началото на всяка година (м. януари 2017 г.).  През м. януари и м.февруари бяха извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране.

         – Подбор и назначаване на персонал: Съгласно политиката за управление на човешкия ресурс и предвид тежестта на заболяванията и уврежданията на потребителите, ниския финансов стандарт (който позволява единствено минимални заплати на персонала в Центъра), както и направената от доставчика Оценка на риска, текучеството може да бъде сведено до минимални проценти, но не и да бъде елиминирано напълно.

         – Преглед на индикаторите за оценка качеството на услугата и изготвяне на план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните: Преглед на индикаторите за оценка на качеството на услугата се извършва два пъти годишно). През м. януари и м. юли 2017 г. е изготвена вътрешна самооценка на качеството на услугата.

         – Преглед и актуализиране на Формуляр за изграждане профил на детето/младежа /сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа: Съгласно Методическото ръководство за социалната услуга ЦНСТДМУ, индивидуалните планове за подкрепа на младежите се преразглеждат на всеки шест месеца. През м. април и м. октомври 2017 г. бяха изготвени ре оценки на потребностите на потребителите, анализи на информацията и се актуализираха индивидуалните планове за подкрепа. При провеждане на мултидисциплинарните срещи участват екипа на ЦНСТДМУ, ДЦПЛУ и самите потребители.

         – Годишно планиране и изготвяне на план – график на дейностите в ЦНСТДМУ за 2017 г.: Годишния план се изготвя в началото на всяка календарна година. За 2017 година е изготвен актуалния годишен план, който е поставен на видно място в антрето.

         – Изготвяне на  доклад за извършените дейности от социалният работник на ЦНСТДМУ „Надежда“ и ЦНСТДМУ „Любов“: Съгласно изискванията на Стандарт 18 от Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ, утвърден от Изпълнителния директор на АСП и Председателя на ДАЗД, е разработена Процедура за вътрешен контрол. Настоящата процедура има за цел осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за Социално подпомагане, Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Всеки месец социалният работник на ЦНСТДМУ „Любов“ и „Надежда“ предоставя на управителя доклад за извършените дейности;

          – Изготвяне на справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ и предоставяне на ДСП – Русе: Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ. За 2017 г. са предоставени 12 справки;

         – Изготвяне на справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието и предоставяне на ДСП – Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на ДСП-Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието. За 2017 г. са предоставени 4 справки;

            – Изготвяне на технически отчет и предоставяне на Община Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет. За 2017 г. са предоставени 4 отчета;

– Преглед на оценката на риска, произтичащ от средата: Прегледът на оценката на риска, произтичащ от средата се актуализира в началото на всяка календарна година (м. януари). През м. януари 2017 г. е актуализирана оценката на риска, произтичащ от средата;

 

Дейност 2

           „Обучение на персонала”

          Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТДМУ, който се следва.  

 • Вътрешни обучения за развитие професионалния капацитет на персонала: Съгласно политиката за развитие на професионалния капацитет на персонала СНЦ „Еквилибриум” осигурява обучения на служителите си съобразно техните нужди. В Годишния план на ЦНСТДМУ са заложени и реализирани следните обучения:
 • „Обучение за попълване на вътрешни документи в ЦНСТДМУ” – проведено на 09.10.2017 г.;
 • „Обучение за долекарска помощ”– проведено на 14.11.2017 г. от д-р Дикова;
 • “Терапевтични намеси при децата със специални потребности“ – проведено на 24.10.2017 г.

 

 • Встъпителни обучения за нов персонал: При назначаване на нови служители се провеждат задължителни встъпителни обучения на служителите по утвърдена програма на доставчика. През м. март 2017 г. бе проведено встъпително обучение, в което участваха 1 служител от ЦНСТДМУ „Любов“ и 1 служител от ЦНСТДМУ „Надежда“; На 27.09.17 г. бе проведено встъпително обучение, в което взеха участие социалният работник, шофьора, 2 детегледачки от ЦНСТДМУ „Любов” и 2 детегледачки от ЦНСТДМУ „Надежда“;
 • Други специализирани обучения според заявените нужди в плановете за обучение и развитие на персонала: На 23 и 24 март 2017 г. в гр. София бе проведено двудневно практическо обучение за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение с обучител Брайан Мак Доналд, психолог в Абилити Уест, Северна Ирландия – организация, която предоставя висококачествени услуги и подкрепа на над 500 деца и възрастни с интелектуални затруднения. Обучението беше организирано от Лумос България, сдружение „Еквилибриум“ бе представено от управителя и кинезитерапевта на ЦНСТДМУ “Надежда” и  “Любов”; На 29 юни 2017 г. в зала „Батенберг“ на Регионален исторически музей – Русе бе представен най-успешния чешки документален филм за 2016 г. „Нормален аутистичен филм“.  Филмът бе предназначен за всички специалисти от социалните услуги, а също така и за персонала ангажиран пряко с обгрижването на децата/младежите. Инициативата бе на Арена Медиа и Сдружение „Европейски пространства“ в партньорство с Регионален исторически музей Русе. Прожекцията се осъществи с подкрепата на Община Русе и сдружение „Екивилибриум;
 • Обмяна на опит с други услуги: През 2017 г. няма обмяна на опит с други услуги;

 

Дейност 3

„Ваканционни програми“

СНЦ „Еквилибриум” държи много ежедневието на младежите да е разнообразно, полезно и здравословно. Именно поради това ежегодно в Годишния план са заложени летни лагери за отдих.

 • Летен отдих за децата/младежите от ЦНСТДМУ в Лесопарк „Липник” бе осъществен в периода 07.08.17 г. – 14.08.17 г. („Надежда“) и 14.08.17 г. – 21.08.17 г. (Любов”), благодарение на предоставената възможност от Общината и лично със съдействието на г-н Пламен Стоилов – кмет на Община Русе и г-н Димитър Генков – секретар на Общината;
 • Летен отдих за децата/младежите от ЦНСТДМУ на  почивната база на СНЦ „Еквилибриум” с. Тюленово бе осъществен в периода 01.09.17 г. – 08.09.17 г. и 08.09.17 г. – 14.09.17 г.;

 

Дейност 4

„Медицински дейности“

Медицинските дейности заемат водеща роля в грижата за потребителите, предвид тежкото им здравословно състояние и множеството увреждания. От м. февруари 2017 г. ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ ежеседмично се посещават от д-р Дикова, която допълнително оказва подкрепа на медицинската сестра. Д-р Дикова се запозна със здравословните и поведенческите проблеми на младежите и девойките и участва в изготвянето на здравните планове на потребителите. При възникнал здравословен проблем, д-р Дикова се отзовава своевременно. През цялата 2017 г. тя проследява здравословното състояние на младежите, извършва прегледи, консултира и оказва подкрепа на медицинските сестри. Екипа на ЦНСТДМУ разчита и на подкрепата на д-р Пламен Кожухаров – хирург, който посещава центровете в случай на нужда.

Медицинските сестри на центровете всекидневно следят здравословното състояние на потребителите. Осигуряват им необходимите медикаменти, придружават лицата при консулти с различни специалисти. Поддържат ежемесечен контакт с личния им лекар и психиатър. Регулярно измерват кръвното налягане на младежите, а при необходимост и телесната температура. Медицинската сестра на центровете описва в приходно-разходна книга и проследяват медикаментите в спешния шкаф.

 • Провеждане на задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга: Ежегодно се провеждат профилактични прегледи на всички младежи. В Годишния план е заложено да се проведат профилактични годишни прегледи от личния лекар. На 29.08.2017 г. бе проведен годишен профилактичен преглед и направена електрокардиограма на младежите от личния лекар д-р Кожухаров. Не бяха установени здравословни проблеми;
 • Паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в центъра: Ежегодно се извършват паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени центъра. През м. април 2017 г. са направени изследвания профилактично за паразити на всички младежи.

През 2017 г. са извършени консулти със специалисти при възникнала необходимост. През отчетната година са хоспитализирани  две лица.

Една девойка регулярно постъпва в УМБАЛ „Медика“ – Русе за рехабилитация.

 

Дейност 5

„Социално включване на децата/младежите“

 • Подкрепа на децата и младежите в подобряване на техните умения и социални навици за постигане на всичките им права и пълноценно социално включване:

= организиране на тържества: По случай Баба Марта на 1 март е организирано тържество. Доброволци от Пенсионерски клуб „Калина“ закачиха на младежите мартенички, за здраве и им поднесоха малка почерпка.;

= празнуване на личните им празници: Всички рождени дни се отпразнуват по различен начин с любими на рождениците дейности, така че да усетят, че това е техният ден. За центъра се осигурява почерпка и на останалите младежи и тържествата продължават с много песни, игри и танци. Младежите са много щастливи от разходката и от индивидуалните подаръци, които получават.

= разходки в Парка на младежта и по кея: В свободното си време младежите се придружават на разходки в близост до къщата, посещават детски площадки в квартала;

= във връзка с проект на клуб по конен спорт и коневъдство „RuseHorse” за деца и младежи с увреждания са заявени младежи, които да бъдат включени: Посещенията на конната база не са уточнени поради независещи от доставчика на социалната услуга причини;

= включване в публични събития и детски празници на СНЦ „Еквилибриум“ и Комплекса за социални услуги: На 09.03.17 г. пет младежи от център „Любов” участваха в годишната конференция на сдружение „Еквилибриум“, където представиха музикалния спектакъл „Цар Лъв“. http://eq-bg.org/bg/ekvilibrium-prodalzhavame-napred/. На 02.06.2017 г. по случай деня на детето, 2 девойки са придружени на тържество в КСУДС. Бяха много щастливи, пяха, танцуваха и се наслаждаваха на програмата с други деца, клиенти на Комплекса

= посещение на обществени места – екомузей, театър, кафе, библиотека, фризьорски салон, цирк;

= 21 младежи посещават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе, а 1 дете посещава Дневен център за деца и младежи с увреждания „Мечо Пух“. Младежите участват в различни ателиета там и придобиват знания и умения. През м. февруари 2017 г. екипът на Дневния центъра изведе и почерпи всички младежи, посещаващи ДЦПЛУ на сладкарница. По думи на специалистите девойките и младежите са се чувствали много добре. На 30.11.2017 г. в Канев център 3 младежи и 1 девойка  участваха във фестивала „Светът е за всички“. Младежите пяха и рецитираха стихчета за родината и зимата, а представянето им бе част от подготвена програма на ДЦПЛУ;

= Седем от потребителите на центъра посещават ежедневно училище. Двама младежи  и едно дете са в 11 кл. на ПГО „Недка Иван Лазарова“, един е в 10 кл. и един в 9 клас.  Двама младежи са записани като ученици в 4 и 5 клас на ОУ „Тома Кърджиев“ и посещават Център за специална образователна подготовка (преди ПУ „Д-р П. Берон“). На 15.06.2017 г. бе организирано тържество по случай завършването на учебната година на младежите в ПГО „Недка Иван Лазарова”. Младежите получиха грамота от Директора и подарък по един ушит за тях панталон.

Дейност 6:

„Прилагане на алтернативни методи за подобряване общото състояние на децата/младежите“

Клиничен психолог провежда сесии с потребителите, включващи интерактивни упражнения, движение, сензорно стимулиране и вербална подкрепа, биофийдбек, звуково стимулиране, сензорно стимулиране, наблюдаване на картинки, серия от картинки и др. Цел на работата с младежите е наблюдаване и стимулиране на психоемоционалното състояние, подобряване на  комуникативността – вербална и невербална,  контролиране на  хиперактивността и напрежението.

Включване на нови потребители в сесии по Биофийтбек и продължаване на работата с досегашните, по преценка на психолога. Клиничният психолог провежда групови и индивидуални занимания с младежите от ЦНСТДМУ „Любов” и „Надежда“. В сесиите се цели стимулиране и стабилизиране на психоемоционалното състояние на младежите, поддържане и подобряване адаптивността в ежедневието, контролиране на хиперактивността и напрежението у някои от тях. Младежите се занимават в група за сензорно стимулиране чрез движения с музика, песни и анимация, така те удовлетворяват потребността си да общуват и да изразяват емоции. Внесени са нови елементи, като участие в музикални игри, групово оцветяване – своеобразно рисуване върху табак, елементарно общуване и споделяне с различни изразни средства. Прави впечатление, че младежите имат потребност да изразяват емоциите си по различни начини, изразяват положителни емоции чрез интонация, усмивки, звукоподражание, пляскане с рьце, смях, жестомимика. Някои изразяват чувствата си с кратки изречения. В груповите занимания редовно се включва младежът със силни автоагресивни прояви от център „Любов“, който се чувства добре заедно с другите младежи. Индивидуалните сесии с младежа са провеждани по метода биофийтбек. В заниманията младежите участват по собствено желание като всеки е по своему активен. Дейностите са съобразени с индивидуалните възможности и състояние на всеки един от участниците. Всеки един подсказва и показва какво точно му харесва и какво иска да прави.

 

Дейност 7:

„Прилагане на алтернативни  практики за работата с децата/младежите“

 • Потребителите са включени в засаждане на цветя и билки в двора и в тяхното отглеждане, бране, ползване. През м. април персонала на центъра съвместно с младежите активно разкрасяваха и обработваха дворната част на центъра. Младежите скубаха тревичка и събираха листа, девойка копае с мотика. През есенните месеци персонала на центъра съвместно с младежите активно поддържаха дворната част на центъра – младежите събираха листа и се забавляваха на воля с натрупания есенен килим.

 

Дейност 8:

„Информиране на гражданите и професионалната общност за практиките и дейностите в ЦНСТДМУ“

 • Работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др. На 22.06.17 г. бе излъчен репортаж по БНТ 2 за центровете „Надежда” и „Любов”, в който бе разказано за „Виолетовата приказка” създадена в къщите с активното участие на младежите. https://www.bnt.bg/bg/a/blgariya-2100-22062017;
 • Популяризиране на дейностите в центровете по време на Благотворителните базари в МОЛ Русе – ЦНСТДМУ се включва активно в Традиционният мартенски и Коледен благотворителен базар на „Еквилибриум“ в МОЛ Русе с изработването на мартеници и коледни картичи и сувенири. Средствата, набрани от базара се използват за осигуряване на необходимите за децата и младежите с увреждания специални хранителни добавки. http://eq-bg.org/bg/martenichki-s-misiya-na-sdruzhenie-ekvilibrium-sabraha-1570-leva/;
 • На 10.06.2017 г. центровете бяха посетени от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и директора на Дирекция „Здравни и социални дейности” – М. Личева. Посещението бе неофициално и протече в същия дух. Г-н Петков се интересува за дейността на центровете, за трудностите, проблемите и качеството на грижата в социалните услуги. Изрази благодарност на екипа и СНЦ „Еквилибриум” и изрази желание и готовност за бъдещо съвместно обсъждане по въпроси свързани с разрешаване на проблеми при управлението на центровете.
 • Регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТДМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други – СНЦ “Еквилибриум“ регулярно изпраща текстове за добри практики и водещи новини свързани с дейността на центровете – http://eq-bg.org/bg/tya-se-sreshtna-sas-semejstvoto-si-otnovo-sled-21-godini/;

 

Дейност 9:

„Супервизия на персонала”

Съгласно Политика за управление и развитие на човешкия ресурс на ЦНСТДМУ, персоналът на ЦНСТДМУ получава подкрепа, супервизия и напътствия с оглед предоставяне на услуги с високо качество. Супервизията се извършва от доставчика или упълномощено от него лице, като се следва принципа, че лицата, определени да извършват супервизия, трябва да имат минимум 3 години професионален опит. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“. През 2017 г. всяко тримесечие се провеждаха групови супервизии. През календарната година не са постъпвали заявки за индивидуални супервизии от служителите.

 

Дейност 10:

„Изграждане на ефективна партньорска мрежа“

Идентифициране и привличане на нови потенциални партньори в общността; поддържане на добри взаимоотношения на сътрудничество и взаимопомощ при вече създадени партньорства; поддържане на установени контакти с национални и международни партньори; активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата; участие в тематични работни срещи за предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка, за обсъждане на проектодокументи към АСП, ДАЗД, МЗ, МОМН и промени в нормативната база.

 • Идентифициране и привличане на нови партньори в общността: Основни партньори на ЦНСТДМУ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.
 • Активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата; СНЦ „Еквилибриум“ кандидатства по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, който се изпълнява от Национална мрежа за децата, финансиран от Фондация „Велукс”, Дания. През м. март 2017 г. бе открит един от общо четирите за страната „Център за правата на децата в контакт и в конфликт със закона“.
 • Участие в тематични работни срещи и предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка по проектодокументи към МТСП, МЗ, МОН, ММС – На 31.01.2017 г. Галина Бисет, Изпълнителен директор на «Еквилибриум» представи гледната точка на неправителствените организации в панела «Каква промяна носи дете-центрирания мониторинг?“, на конференция, организирана от Ноу–хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, представителството на Европейската комисия в България и Национално сдружение на общините в Република България http://eq-bg.org/bg/uchastie-ekvilibrium-v-konferentsiya-dete-tsentriran-monitoring-otgovorat-na-balgariya-za-kachestvoto-v-sistemata-na-grizhi-za-detsata/
 • Изпълнителният и програмният директор на „Еквилибриум“ взеха участие в Първа национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините, която се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. в Стара Загора. Срещата бе организирана от Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив в партньорство с община Стара Загора и Националния алианс за социална отговорност. Това бе първата по рода си такава среща с широко участие както на представители на кметове, заместник кметове, ключовите дирекции от общините от цялата страна, така и на представители на неправителствения сектор. В срещата се включиха и г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Управляващите органи на оперативни програми „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и „Региони в растеж 2014-2020“. Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова представи основните теми за дискусия: въвеждането на мултидисциплинарни подход в предоставянето на услугите, успешното реализиране на втория етап на дейностите по деинституционализация на грижите за деца, разработването на плана за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа, фнасирането на социалните и здравни услуги, подобряване на качеството и мерките за повишаване капацитета на общините за предоставяне на социалните услуги. Тя сподели, че общините имат сериозни очаквания от подготвяния нов Закон за социалните услуги. Заместник-министър Димитрова представи основните приоритети на министерството – приемането на нов Закон за социалните услуги, успешното реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа, промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му – и призова експертите от общините за активност в търсенето на съвместни и работещи решения. Участниците дебатираха множество въпроси и предизвикателства, стоящи пред всички, реализиращи социалните, здравните и образователни политики на местно ниво, които би трябвало синхронизирано да намерят решения в новия Закон за социалните услуги, по който започна работа в МТСП (в работната група „Еквилибриум“ участва активно), както и във всички поднормативни актове, които трябва да се актуализират и осъвременят. В сферата на социалните, здравните и образователните услуги съществуват много добри практики, показали ефективност, които трябва да се вземат като модели за реализирането на новите политики, съгласиха се всички участници;
 • На 12.10.2017 г. управителя на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“, както и други представители на СНЦ „Еквирибриум“, взеха участие в регионална среща в гр. Търговище, организирана от Международна социална служба – България. Работната среща имаше за цел обсъждане на проблемите и предизвикателствата пред Центровете за настаняване от семеен тип. Д-р С. Събева – изпълнителен директор на МСС – България представи проекта „За реална промяна в живота на децата, отглеждани в алтернативни форми на грижа, като резултат от процеса на деинституционализация в България“ изпълняван от МСС – България. В малки групи бяха разисквани проблеми свързани с финансовото обезпечаване на грижата; значението на човешкия фактор в грижата за децата; гарантиране правото на децата/младежите на образование и здравеопазване. Г-жа Методка Петрова представи модел на „терапевтична“ резидентна грижа, който се прилага в ЦНСТ, управлявани от МСС – България;
 • На 27.10.2017 г. управителя на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов и представител на счетоводство на СНЦ „Еквилибриум“, участваха в работна среща в Община Русе във връзка с промени свързани със събирането на таксите за социалните услуги, които младежите заплащат;

 

Дейност 11:

«Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите по програмата»

Мониторингът на дейността в ЦНСТДМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика. Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. През през м. януари и м. юли  2017 г. се направи ре оценка на индикатори за оценка качеството на услугата. Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДМ; проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

–   Ежемесечна проверка на досиетата по активните случаи – съгласно методиката и годишния план на дейностите на СНЦ „Еквилибриум“ се извършва ежемесечна проверка на досиетата по активните случаи;

На 09.02.2017 г . е извършена проверка от Община Русе във връзка с наблюдение на дейностите в ЦНСТДМУ „Надежда“. Предоставен е протокол от извършената проверка;

От 14.03.2017 г. до края на м. март в ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ бе извършен Одит от Сметната палата за съответствието на  изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализацията, за периода 2009-2015 г. Предоставени са констативни протоколи. Всички пропуски са отстранени своевременно;

На 29.03.2017 г . е извършена проверка от Община Русе във връзка с наблюдение на дейностите в ЦНСТДМУ „Любов“. Предоставен е протокол от извършената проверка;

На 31.03.17 г. бе извършена текуща проверка на ЦНСТДМУ „Надежда“ от РЗИ – Русе. Предоставен е протокол от извършената проверка – без предписание;

На 16.05.2017 г. е извършена текуща проверка от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Русе в ЦНСТДМУ „Любов“– без предписание;

На 22.06.2017 г . е извършена проверка от Община Русе във връзка с наблюдение на дейностите в ЦНСТДМУ „Надежда“. Предоставен е протокол от извършената проверка;

На 11.07.2017 г. е извършена проверка /мониторинг/от главен експерт в отдел „Социални дейности“, дирекция „ЗСД“ и началник отдел „Обществено здраве“, дирекция „ЗСД“. В резултат на извършената проверка е дадена следната препоръка: „Документацията като Регистри, Правила, процедури, да се съхраняват в сградата на услугата, а не в сградата на ЦНСТДМУ „Надежда.“;

На 27.07.2017 г. е извършена текуща проверка от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция-Русе в ЦНСТДМУ „Надежда“ – без предписание;

На 14.11.2017 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ е извършена проверка /мониторинг/от главен експерт в отдел „Социални дейности“, дирекция „ЗСД“ и младши експерт в отдел „Социални дейности“, дирекция „ЗСД“. В резултат на извършената проверка няма дадени препоръки;

 

Дейност 12:

         „Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе”

          Ежемесечно управителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ. На всяко тримесечие управителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

 • Изготвяне на месечни финансови доклади ежемесечно. За 2017 г. са предоставени 12 бр.;
 • Изготвяне на тримесечни технически доклади – изготвени и предоставени са 4 бр. технически отчети за 2017 г.;
 • Изготвяне на годишен доклад – анализ за дейността на ЦНСТДМУ, включващ и информацията за жалби, инциденти и сигнали, както и предприетите мерки в тази посока – годишния доклад се изготвя и предоставя по официален път на Община Русе в началото на календарната година, до края на м. март;

 

Дейност 13:

„Поддържане на сградния фонд“

През 2017 г. не са извършвани основни ремонтни дейности по сградния фонд. Своевременно се отстраняват възникнали ремонти и се осъществява текущо поддържане на интериора на двата центъра.

 

 

Изготвил:

Пл. Стефанова – управител ЦНСТДМУ