• English
 • български

 

Изх. № 195/ 01.03.2018г.

 

 1. ОПИСАНИЕ

 

 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Гергана Николова – управител на ЦСРИ- гр.Бяла

 

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Бяла, капацитет 20 места

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №233 от 30.06.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2017г. – 31.12.2017г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Деца и младежи с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, хиперактивност, дефицит на вниманието, специфични нарушения на учебните умения, говорни нарушения, детска церебрална парализа, епилепсия, деца с разстройства от аутистичния спектър, умствено изоставане в различните му степени, множествени увреждания;
 • Деца и младежи с различни форми на зависимост;
 • Деца и младежи жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • Родители на деца и младежи с увреждания, забoлявания и специални нужди

 

 1. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦСРИ – Бяла са предоставяни съгласно утвърдената методика.

Дейностите са реализирани съгласно детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга, както и спрямо ежегоден план за развитие на услугите с график на актуализираните дейностите, който се изготвя през януари и отразява промени във вътршната и външната среда на услугата.  

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦСРИ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦСРИ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2017г.

 • Направено е стратегическо планиране на дейностите в ЦСРИ за отчетния период
 • Извършена „Оценка на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите,така и на потребителите
 • Актуализирана е нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н
 • Провеждат се ежеседмично екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦСРИ взема участие в екипна среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”
 • Ежемесечно се извършва вътрешен мониторинг на качеството на предоставяните услуги, като се набелязват мерки, правят се препоръки, за подобряване на работата.

 

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

През отчетния период с цел оптимизиране на работата и подбряване на качеството на предоставянето на социални услуги бяха извъшени следните промени на персонала

 • От 03.01.2017г назначен нов социален работник, като от 05.09.2017 същият пое функцията и на управител на ЦСРИ.
 • От 01.03.2017г в центъра бе назначен и психолог на 1/2 работен ден.

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 13.03.2017 в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”- гр.Русе (КСУДС) бе проведено „Встъпително обучение за нов персонал”.Участие в обучението взеха Управител – Велико Иванов, Психолог – Ивайло Минков, Социален работник – Гергана Николова
 • На 06.06.2017 в гр.Русе бе проведено обучение на тема „Комуникация с родители на деца с увреждания”, на което присъстваха Гергана Николова – социален работник и Ивайло Минков – психолог.
 • На 24.10.2017 екипа на ЦСРИ взе участие в обучение на тема „ Подпомагане на семейства и работа с деца със специални потребности”
 • На 22.11.2017 с екипа на ЦСРИ бе проведено обучение за опресняване на знанията за попълване и работа с документацията в ЦСРИ.

През отчетният период на екипа на ЦСРИ периодично бяха провеждани супервизии от г-жа Вяра Георгиева – психолог

 

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦСРИ

Основни дейности в ЦСРИ:

 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов специалист, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: медицински специалист, ерготерапевт, кинезитерапевт и логопед;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Индивидуална терапевтична и социална работа и занимания в ЦСРИ през деня за деца;
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултиране и насочване към съответните институции за оказване на закрила и помощ

Част от дейността на СНЦ «Еквилибриум» е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие.

 

За периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г., от услуги в ЦСРИ са се възползвали потребители в следните направления:

 • Комплексна рехабилитация – 17бр От тази услуга се възползват деца, които се нуждаят от работа с повече от един специалист
 • Логопедична терапия – 13бр От тази услуга се възползват деца, които имат говорни нарушения
 • Социално консултиране – 0бр
 • Двигателна рехабилитация – 1бр От тази услуга се възползва дете, което се нуждае единствено от подобряване на двигателното развитие
 • Психологическа подкрепа – 1бр От тази услуга се възползват деца, които имат психически или емоционални затруднения или са обект на насилие

* Услугите в ЦСРИ – Бяла имат и   мобилен компонент, с което се осигурява възможност за работа на терен – в дома на семейството, в училището, детската градина на детето.

 

През отчетния период 4 деца са се възползвали от мобилната услуга, извършена от кинезитерапевта. 3 от тях са от гр.Бяла, а 1  от съседно село.  Медицинските сетри придружават специалиста при всяко домашно посещение, като оказват подкрепа в работата му, предоставят подкрепа на детето и неговото семейство във връзка със здравни грижи. Ефектът от мобилната работа е изключително голям, тъй като някои от потребителите са трудно подвижни и не могат да посещават ЦСРИ, а това им дава възможност за ефективна работа. По този начин родителите на децата имат възможност да наблюдават как протича терапията на децата им, да научат конкретни упражнения, които се правят и да ги осъществяват ежедневно, дори при липсата на специалиста. Също така имат възможност да задават въпроси на медицинската сестра свързани със здравословното състояние на детето.

 

През следващата година, ще се актуализират и прецизират услугите предоставяни в ЦСРИ, за да се отговори в максимална степен на нуждите на децата със специални потребности и техните семейства.

Допълнителни дейности:

През месец май 2017 година по заявка на ръководстовото на ДГ «Стадиона» на 03.05, 10.05 и на 18.05.2017 година бе проведено обучение на родители на деца от 4-та группа по программа « Да възпитаваме, като окриляваме». Родителите, които посетиха срещите, споделиха, че са намерили обяснение на голяма част от затрудненията на децата си. Обучители на сесиите бяха: Надежда Петрова – методически ръководител и психолог, Ивайло Минков – психолог /Управител ЦНСТДМ и Гергана Николова – социален работник /Управител ЦСРИ

 

2.1.5. Дейност 5: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦСРИ:

 • Извършен ремонт на асансьора от фирмата изпълнител „Лифтком“
 • Извършени и други текущи ремонти, като например: отремонтирана бравата на входната врата, отремонтиран е прозорец в кабинета на социалния работник, поставяне на капак на шахта в двора, поставяне на катинар на спешния медицински шкаф, отстраняване на изсъхнало дърво в двора, ремонт на сигнално охранителната техника, косене на тревните площи в двора, снегопочистване (при необходимост)

 

2.1.6. Дейност 6: Информиране на обществеността за услугите в ЦСРИ – Бяла

Проведе се Благотворителен мартенски базар, на който бяха раздавани брошури за дейността на ЦСРИ. Мартеници бяха раздавани благотворително и в МБАЛ „Юлия Вревская”-гр.Бяла с цел популяризиране на услугата. През м.април бе проведена Годишна информационна конференция на СНЦ „Еквилибриум” в гр.Бяла. Проведени бяха Празник на плодородието и Коледно парти с децата-потребители на ЦСРИ и ЦНСТ. Раздадени бяха коледни картички отново в МБАЛ- гр.Бяла.  През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦСРИ на фейсбук страницата https://www.facebook.com/csribyala/ както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

 

2.1.7. Дейност 9: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦСРИ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ „Юлия Вревская” –гр. Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

 

2.1.8.  Дейност 10: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦСРИ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“),

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦСРИ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите,

След края на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите. При приключването на всеки случай в ЦСРИ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези докумети се проверяват и анализират от екипа за управление на СНЦ „Еквилибриум”. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

 

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦСРИ. На всяко тримесечие управителя на ЦСРИ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет.

 

Доказателствени документации, които да удостоверят коректността на подадените данни:

 • Регистър на потребителите на ЦСРИ;
 • Регистър на участниците в групова работа;
 • Регистър на издадени удостоверения за участие
 • Книга за регистриране на посетителите в ЦСРИ;
 • Дневник за регистриране на консулации;
 • Регистър на доброволци;
 • Присъствени списъци и др.

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период  социални услуги в ЦСРИ са ползвали между 23-32 деца и младежи на възраст от 5 до 17 години.

 

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

През м.юли бе получено дарение от хранителни продукти от БЧК за всички потребители, ползващи услугите на ЦСРИ гр.Бяла

 

 

Име на лицето изготвило доклада: Гергана Сашева Николова

 

Подпис: ………………………………

 

Място на изпълнение: ЦСРИ

 

Дата, на която трябва да бъде представен докладът:  05.03.2018г

 

Дата, на която е изпратен докладът: 01.03.2018г