• English
  • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА РАЗВИВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРАВА НА ДЕЦАТА В КОНФЛКТ И КОНТАКТ СЪС ЗАКОНА” ИЗПЪЛНЯВАН ОТ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА С ФИНАСОВАТА ПОДКРЕПА НА ФОНДАЦИЯ „ВЕЛУКС”

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз Център за права на децата от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 1182/ 20.06.2017 г., за управлението на: Център за правата на децата със съответното удостоверение за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 00191-0015 Заповед №РД1-302/30.06.2017 г.

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826/2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011/28.09.2010 г., Булстат: 117622997.

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА /ЦПД/ – 2018 година.

От 01 март 2017 г. СНЦ „Еквилибриум“ заедно с още три организации от страната работят по реализиране на дейностите по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Национална мрежа за децата подкрепен от Фондация „Велукс“. От 20.06.2017 г. СНЦ „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социалната услуга „Център за правата на децата”.

Основната цел на проекта, е да подкрепи реформата в областта на детското правосъдие, като обедини и стъпи на съществуващите и натрупани опит, знания и експертиза, за да се развият и приложат услуги, които гарантират правата на децата и младите хора, жертви или свидетели на престъпления, с поведенчески проблеми, в конфликт или в контакт със закона.

Специфични цели на проекта

  • Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона;

  • Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;

  • Да подкрепи развитието на регионален подход на работа на НМД и организациите – членове.

Целева група

Услугата е предназначена за уязвими деца от 10 до 18 години и техните семейства, идентифицирани или самоидентифицирали се като нуждаещи се от подкрепа в следните направления:

  • Деца в конфликт със закона – деца между 14 и 18 години, извършители на противоправни прояви, разпознати от НК или от Закона за отклоняване и налагане на възпитателни мерки/ ЗБППМН и техните родители; деца под минималната възраст за наказателна отговорност и техните родители

  • Деца, жертви на насилие и деца, пострадали от или свидетели на престъпления и техните родители;

  • Деца с емоционални и поведенчески затруднения в процеса на израстване или при ситуации на конфликт/нарушени взаимоотношения в семейството и социалната среда или в училище и техните родители.

  • Деца от уязвими семейства, в риск от неглижиране, социално изключване и попадане в неблагоприятна приятелска среда, водеща до риск от извършване на противоправни деяния и техните родители.

Капацитет на социалната услуга: 30 деца и семейства с проблеми от посочените направления.

Център за правата на децата е социална услуга в общността, която предлага подкрепа на деца, родители и професионалисти чрез:

– Прилагане на комплексен координиран подход на работа с деца и семейства, с участието на мултидисциплинарен екип от специалисти и мрежа от услуги (осигурена координация с ДСП, община, услуги и експерти, здравни медиатори, училища, здравни заведения, МКБППМН, РУП, Съд, Прокуратура и други държавни институции)

– Придружаване на детето и неговото семейство, информиране за правата на децата, съдействие за щадящо изслушване, когато детето е жертва или свидетел на престъпление, подкрепа за преодоляване на последиците от травматично преживяване;

– Посредничество и застъпничество пред други държавни, административни органи и неправителствени организации;

Превенция на всички форми на насилие над детето (физическо, емоционално, сексуално, експлоатация и неглижиране) в семейството и в социалната среда;

Подкрепа на професионалистите на отдел “Закрила на детето” при предприемане на спешни действия за осигуряване на психологическа подкрепа и сигурност на децата, жертви на насилие и техните родители;

Превенция на предизвикателното или рисковото поведение при деца и неговото задълбочаване;

– Консултации с деца и родители за превенция на отпадането от училище при идентифициран риск;

– Работа с деца в конфликт със закона (между 14 и 18 години), извършители на противоправни прояви, разпознати от НК или от Закона за отклоняване и налагане на възпитателни мерки/ ЗБППМН и техните родители; деца под минимална възраст за наказателна отговорност: Информиране, подготовка и придружаване за предстоящи правни/възпитателни процедури; Застъпничество за правата на децата, за дружелюбно правосъдие, правна помощ; Наставничество; Медиация между извършител и жертва; Превенция на рецидиви; Професионално ориентиране и включване; Включване към специализирани програми за работа с правонарушители и повишаване на чувствителността към жертвата, за социални умения, за умения за мислене, за общественополезна дейност и за обществено въздействие.

– Организиране и провеждане на семейно-групови конференции по конкретни случаи на деца;

– Предоставяне или насочване към специализирано консултиране – юридическо, здравно, социално-педагогическо, психологическо, психотерапевтично, кариерно;

– Повишаване на самооценката и развиване на личностния потенциал на децата чрез предоставяне на тематични ателиета и насочване към подходящи курсове, извънкласни дейности, инициативи, спорт, изкуство, професионално ориентиране; Занимания на територията на Центъра в ателиета по изкуства и музика, фитнес и източни спортове; организиране на ситуационни игри, пътешествия и приключенски лагери;

Създаване на Група за взаимопомощ за регулярен контакт и подкрепа между учители и педагогически съветници от една страна и психолози и социални работници – от друга;

– Подкрепа на професионалистите от ОЗД при прилагане на Координационните механизми за противодействие на тормоза и работата с деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

– Подкрепа на учители, класни ръководители и педагогически съветници при изграждането на среда и въвеждането на ефективни мерки за намаляване на физическото насилие, агресията и тормоза в училище;

– Организиране на срещи, беседи и обучения по теми, свързани с правата на детето, детското участие; кампании, насочени към правата на детето и промотиране на позитивно родителство и ненасилствени методи за възпитание;

Входът към услугите в „Център за правата на децата“ е доброволен: както за самозаявили се клиенти или такива чрез направления и насочване от други заинтересовани страни: училища, ОЗД, ДПС, МКБППМН, съд и др.

Срок за предоставяне на услугите в ЦПД е съобразно индивидуалните потребности на конкретното дете и на членовете на неговото семейство, определянето му става съвместно с насочващата институция.

Брой на специалистите, осигуряващи изпълнение на дейностите

– психолог с координиращи и представителни функции – 1

психолог – 1;

– експерт- методист 0.5

Почасови ангажименти на водещи специализирани ателиета – музикотерапия, арт-терапия, спортни инструктури.

Основните услуги, които са предоставени в Център за правата на децата – Русе през 2018 година.

  • Таргетирана превенция „Подкрепа на деца от уязвими семейства и с трудности в поведението за предотвратяване на поведения във висок риск и в конфликт със закона“– преодоляване на рисковете, които водят до неглижиране, неподходяща грижа и риск от противоправни деяния при деца до 14 годишна възраст и повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семейството.

  • Интервенция – специализирани услуги за деца извършители –„Подкрепа на деца в конфликт със закона и деца под минималната възраст за носене на наказателна отговорност за предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/младежа“ – подкрепа на мерките за отклоняване, включително от институционализиране, и на постигането на целите на наказанието, минимизиране на негативните ефекти, които това наказание би могло да има, и предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/младежа

За популяризиране дейността на ЦПД, работа по промяна на нагласите на общността към децата и младежите, в контакт и конфликт със закона на местно ниво и междуинституционално сътрудничество през 2018 год. са инициирани и проведени следните дейности:

През месец януари представител на СНЦ „Еквилибриум“ взе участие в събитие, част от кампанията на НМДЗа по-човечно детско правосъдие” в гр. София.

На 15 и 16.02. 18 г. екипът на ЦПД организира провеждането на обучителен семинар на тема „Семейно групова конференция – успешна практика във възстановителното правосъдие за деца и младежи в конфликт със закона”. Водещ на семинара бе Дияна Русева. Участваха 16 специалисти – представители от различни институции в града – МКБППМН, ОЗД, И ДПС, ЦОП към КСУДС, ЦНСТДБУ – Русе, училища, ЦПД. Участниците бяха запознати с основни модели и практики във възстановителното правосъдие за деца, същността и начина на провеждане на Семейно групова конференция. Целта на обучението бе и създаването на местен модел на семейно групова конференция в подкрепа на работата си с млади правонарушители.

На 08.03.18 г. бе осъществена среща с директорката на Младежки дом – Русе за популяризиране на дейността на ЦПД и планиране на съвместни дейности. Четирима младежи от Младежки парламент към Общински Младежки дом, гр. Русе, взеха участие в кампанията „За по-човечно детско правосъдие”. Преди това те се срещнаха с екипа на центъра, като им бе представена дейността на ЦПД и бе уточнена тяхната роля по време на кампанията.

На 10.03.2018 г. в МОЛ Русе бе организирана и проведена кампания “За по-човечно детско правосъдие”, която настоява пред институциите за реформа в системата на детското правосъдие и промяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

– На 13.03.2018г. екипът на ЦПД проведе среща с Хрисиела Димитрова – председател на „Съюза на младите юристи“ за планиране на съвместни дейности – запознаване на студенти от юридическия факултет с идеята за менторството.

– На 15.06. и 16.06.18 г. екип от ЦПД участва в годишна среща на НМД, където в работна група „Правосъдие” бе представена работата на ЦПД – Русе. На специално подготвен щанд участиниците в годишната среща имаха възможност да се запознаят с услугата чрез брошури, табло с дейностите на ЦПД – Русе и от разказите на екипа.

– Изготвени са брошури за същността на семейно – груповата конференция и начина по който протича тя, насочени към деца, родители и работещи в институции.

– Преиздадена е брошурата за дейността на ЦПД.

– С цел информиране на потенциални потребители, техните семейства, общността и институциите за предоставените услуги в центъра, изготвените брушури през годината са предоставени в институции работещи с деца – МКБППМН, РУ на МВР, ДПС, училища и др. Брошурта за дейността на ЦПД бе раздадена и на граждани включили се в Кампанията „За по-човечно детско правосъдие”.

Член от екипа на ЦПД участва в срещи организирани от Отдел „Закрила на детето” запознаване и насочване на случай; обсъждане на случаи по които работи. Срещи за обсъждане на работата по конкретни случаи бяха организирани и от екипа на ЦПД.

Проведени са срещи на екипа на ЦПД с представители на МКБППМН, И ДПД – Русе, училища за обсъждане на съвместната работа по конкретни случаи, по които работим и договаряне насочването на деца за работа в ЦПД

През годината екипът на ЦПД – Русе фасилитира три среща на Група за ефективно взаимодействие (обмяна на опит между специалисти, работещи с деца с поведенчески проблеми в училищата от гр. Русе и община Русе). На 29.03.2018г./10 присъствали/, на 29.05.2018г. /9 присъствали/ и на 23.10. 18 г. /16 присъствали/ – На срещите се обсъждаше работата с деца с провокативното поведение в училище, как се информира ОЗД, насочване на случаи от ОЗД към социална услуга, представен е модела на семейно групова конференция.

Доброволци от АГ „Гео Милев“ и студентка, която беше на стаж в КСУДС бяха запознати с услугите, които се предоставят в ЦПД, целевата група и методиката на предоставяне на социалната услуга. Включени бяха в пряката работата с децата.

Екипът на ЦПД поддържаше връзка и участва в срещи с Д. Русева за обсъждане на подходящи случаи за провеждане на Семейно групова конференция и подготовка за провеждане.

– На 08.11.2018г. бе проведена Семейно групова конференция по случаи, на която присъства и г-жа Д. Русева.

– Изготвена и предоставена информация за ЦПД и споделяне на публикации в страницата на КСУДС в социалните мрежи, регионални печатни и електронни медии;

Представители на СНЦ „Еквилибриум участваха в организирани срещи на НМД за уточяване и планиране на текуща и бъдеща работа по проекта.

Екипът на ЦПД участва в супервизии проведени от представител на СНЦ „Еквилибриум”.

Участие на екипа в срещи с представител на СНЦ „Еквилибриум за обсъждане работа по проекта, както и работата с децата и родителите /грижещите се от целевите групи и след приключване на проекта за постигане на устойчивост.

Работа по случаи

През годината е работено общо по 26 деца, от които 15 деца са насочени от Отдел „Закрила на детето” и 11 са самозаявили се.

На 24 деца и техните семейства е предоставанена социална услута „Подкрепа на деца от уязвими групи с трудности в поведението за предотвратяване на поведения във висок риск и в конфликт със закона”.

– Социалната услуга „Подкрепа на деца в конфликт със закона и деца под минимална възраст за носене на наказателна отговорност за предотвратяване на бъдещи противоправни прояви чрез насърчаване на социалното включване на детето/ младежа” е ползвана от 2 деца и техните семейства, след издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане” – Русе (ОЗД).

През годината е оказвана психологическа подкрепа на екипа на ЦОП при случаи на насилие и изслушване на деца в „Синя стая” .

През годината е работено и с 29 възрастни – родители /близки на децата, както и представители на резидентни услуги. Приключена е работата по 14 случая, като при 7 от деца работата е довела до отпадане на риска; при 2 от децата поради навършване на пълнолетие, 2 са настанени в ВУИ, при 3 поради отказ от страна на клиента.

Работата по случаите е комплексна – детето и обкръжаващата го среда (семейство, общност, училище) чрез мотивиране и въвличане на възрастните и всички видове специалисти, в контакт с детето, за предотвратяване на бъдещи противоправни деяния.

При предоставяне на социалните услуги в ЦПД – Русе за всяко дете се изготвя оценка на детските потребности, която на всеки три месеца се актуализира; провеждат се мултидисциплинарни срещи за обсъждане на случаите, приемане на планове и тяхното преразглеждане, екипът участва и в организирани срещи на Отдел „Закрила на детето”; провежда се консултативна психологическа и социална работа с децата и техните семейства в зависимост от установените нужди; застъпничество; провеждане на домашни посещения; контакт и срещи с класни ръководители, И ДПС, МКБППМН; домашни посещения; включване на децата в групи по интереси в ЦПД/ателиета/, в позитивни и конструктивни развиващи дейности; насърчаване силните страни на децата; провеждане на мобилна работа за срещи с децата от ЦНСТ към БЧК и ЦНСТ –гр. Бяла; при възможност някои от децата са включвани в клубове на ЦРДУ към КСУДС и в организирани празници – срещи с техни връстници или доброволци- нещо, което е много важно за децата, с които се работи.

Екипът на ЦПД участва и инициира мултидисциплинарни срещи по случаите с участието на ОЗД– Русе, МКБППМН, ОПС „Изпълнение на наказания. Провеждани са срещи с И ДПС към РПУ и със секретаря на МКБППМН – Русе за обсъждане на съвместната работа по конкретни случаи, по които работим и договаряне насочването на деца от МКБППМН за работа в ЦПД.

Групова работа с деца

През годината функционираха ателиетата: „Музика”, „Арт ателие”, „Фитнес”, „БУМ” в които децата -потребители участваха според интересите и силните си страни – пространство, в което да се чувстват значими, оценени и можещи. По желание на децата периодично се провеждаха кулинарни ателиета, по време на които усвояват умения за приготвяне на храна.

Общо17 деца са участвали в ателиетата. през годината

През годината продължи да се провежда групова работа и с децата настанени в ЦНСТ за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) Русе, управлявано от БЧК (по силата на заявено желание от страна на БЧК за подкрепа от екипа на „Екивилибриум“). Част от сесиите с децата се провеждаха и на териториятата на ЦНСТ. 4 от децата, настанени в ЦНСТДБУ на БЧК, през периода ползваха социална услуга в ЦПД, насочени с направление за предоставяне на социална услуга от ОЗД. Целта на работа с всички деца настанени в ЦНСТДБУ бе овладяване на агресията и предотвратяване извършване на противоправни прояви. Бяха осъществени срещи с екипа и ръководството на ЦНСТДБУ – Русе, управлявано от БЧК, за получаване на обратна връзка от работата с младежите, обсъждане на ефективни методи и подходи за работа, даване на насоки за подобряване на комуникацията и предотвратяване на бъдещи противообществени прояви. В резултат на проведената работа на ЦПД и съвместното сътрудничество с персонала на резидентната услуга и ОЗД, ситуацията в резиденттната услуга бе овладяна и в края на годината се отчита ограничаване на агресията и на противоправните прояви от децата

Групови сесии се провеждаха и с децата настанени ЦНСТ- Бяла, като част от тях се провеждаха на територията на ЦНСТ, съобразно училищната ангажираност на младежите.

За всички децата, потребители на ЦПД през годината бяха организирани посещения на боулинг, посещение на филм, картинг писта и др.

Оказване на подкрепа и застъпничество в съдебни производства и изслушване в „Синя стая”

През годината психолога от екипа оказваше подкрепа при работа по случаи на ЦОП към КСУДС за подготовка и изслушване на деца в специализирано помещение „Синя стая”, информиране на родителите относно съдебни и досъдебни процесуални действия.

С цел повишаване професионалните компетенции екипът на ЦПД участва:

На 22.01. и 06.02.18 г. участва във вътрешни обучения за работа по инструментите за оценка на правонарушителите, проведени от Дейвид Бисет от СНЦ „Еквилибриум”;

– През месец февруари участва в обучение на тема „Семейно групова конференция, с водещ Д. Русева

– На работна 02.05.2018г., участва в работна среща с Д. Русева за работа по модела на семейно – групови конференции.

През годината екипът на ЦПД получава професионално консултиране и супервизия от експерти от „Еквилибриум“.

Изготвил доклада: Стефка Петева

Методически ръководител ЦПД