• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

НАДЕЖДА“ И „ЛЮБОВ“ – РУСЕ

2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 0720 / 08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ); Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 191-01 / 22.05.2015г. (ЦОП), № 191-04 / 22.05.2015г. (Приемна грижа); № 191-02 / 22.05.2015г. (ЦРДУ) и № 191-0006/15.03.2016г. (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

След проведен конкурс на 30.03.2018 г. бе сключен Договор за възлагане управлението на социална услуга ЦНСТДМУ „Любов“ № 3847/30.03.2018 г. и ЦНСТДМУ „Надежда“ № 3848/30.03.2018 г. за 5 годишен период до 30.03.2023 г.

Със заповед №РД01-2518/14.12.2018 г. е променен вида на социалната услуга в общността – резидентен тип в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания“. Считано от 01.01.2019 г. център „Надежда“ е ЦНСТМУ “ Надежда“.

Със заповед №РД01-2517/14.12.2018 г. е променен вида на социалната услуга в общността – резидентен тип в „Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания“. Считано от 01.01.2019 г. център „Любов“ е ЦНСТМУ „Любов“.

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЦНСТДМУ самостоятелно.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

= Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

= Лица от 18 до 35-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот;

Капацитетът на ЦНСТДМУ „Надежда“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността. През 2018 г. в ЦНСТДМУ „Надежда” има двама новонастанени потребители – Стефан Дичев и Константин Николов. На 22.03.2018 г. в ДСП – Русе се проведе среща във връзка с настаняването на двама младежи от ДПЛФУ „Милосърдие“ гр. Русе. През м. април и м. май се проведоха поредица от срещи и гостувания на младежите в ЦНСТДМУ „Надежда“ с цел улесняване адаптацията им в новата среда. На 31.05.18 г. двамата младежи заживяха в центъра. Те бяха запознати с вътрешния ред на центъра и дневния ритъм. Осигурени им бяха всички необходими принадлежности, самостоятелна стая /двамата имат емоционална връзка/, дрехи, хигиенни материали и пр. Към настоящия момент, младежите се чувстват спокойни, имат изградени връзки с персонала и им харесва в центъра. Двамата младежи са вписани в пациентската листа на д-р Орлин Кожухаров. Екипът на ЦНСТДМУ изготви оценка на потребностите от подкрепа на младежите и на 26.06.18 г. прие план за подкрепа на всеки от тях /предоставени на ДСП – Русе/. През периода екипът предприе действия за промяна на документите за самоличност на младежите. Тогава стана ясно, че Стефан Дичев е поставен под пълно запрещение от 2012 г., а няма назначен настойнически съвет. Своевременно бяха предприети действия и подадени документи за назначаване на настойнически съвет на младежа, издадено е удостоверение от Органа по настойничество към Община Русе. На Константин Николов предстои да се подаде искова молба до Окръжен съд за поставяне под пълно запрещение, предвид невъзможността лицето само да взема решения за живота и здравето си.

Към 31.12.18 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ са настанени 13 потребители, от които 13 лица – 8 мъже и 5 жени. Единадесет младежи са настанени по съдебен ред от РРС /за срок от три години/, тъй като са поставени под пълно запрещение. Един младеж, който се самопредставлява е настанен със заповед на директора на ДСП – Русе, на основание чл. 21, ал. 1от Административнопроцесуалния кодекс и чл.40а, ал.1, т.1 и въз основа на социален доклад по чл. 40, ал. 7 от ППЗСП, във връзка с чл. 16а, ал. 1 от ЗСП. Настаненото дете /през м. август 2018 г. навърши пълнолетие/ е с административна заповед на ДСП – Русе на основание чл.28, във връзка чл. 26, ал.1 и чл. 25 т.2 ат ЗЗД и със Съдебно решение № 1642 /04.11.2014 г., тъй като все още е учащ.

През 2018 г. в ЦНСТДМУ „Надежда” няма потребители, напуснали социалната услуга, преместени, реинтегрирани или настанени в приемно семейство.

Капацитетът на ЦНСТДМУ „Любов“ е 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете/младеж в риск от общността. Към 31.12.18 г. в ЦНСТМУ „Любов“ са настанени 12 потребители, от които 12 лица – 8 мъже и 4 жени. Всички младежи са настанени по съдебен ред от РРС /за срок от три години/, тъй като са поставени под пълно запрещение. През 2018 г. в ЦНСТДМУ „Любов”, няма новонастанени и напуснали потребители.

ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ

Социалната услуга в ЦНСТДМУ се предоставя съгласно утвърденото Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ и Указание по водене на документацията в социалните услуги от общността за лица. Дейностите се реализират съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за доставчик на Община Русе и се изпълняват през 2018 г.

Дейност 1

Организационни дейности в ЦНСТДМУ

– Сключване на договор с Община Русе за предоставяне на услуги от СНЦ „Еквилибриум” – на 30.03.2018 г. бе сключен Договор за възлагане управлението на социална услуга ЦНСТДМУ „Любов“ № 3847/30.03.2018 г. и ЦНСТДМУ „Надежда“ № 3848/30.03.2018 г. за 5 годишен период до 30.03.2023 г.

– Прилагане на политиката за управление на човешкия ресурс в ЦНСТДМУ: Прилагане на политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс, годишното стратегическо планиране се извършва в началото на всяка година (м. януари 2017 г.). През м. януари и м.февруари бяха извършени атестации, които са част от политиката на доставчика за управление на човешкия ресурс и имат значение за годишното стратегическо планиране. През 2018 г. има промяна в органограмата и щатното разписание на услугата. От 04.01.2018 г. е налична длъжността „Координатор учебна дейност“ (½ щат); от 01.04.2018 г. длъжността „Координатор социални дейности“ (1/4 щат).

Подбор и назначаване на персонал: Съгласно политиката за управление на човешкия ресурс и предвид тежестта на заболяванията и уврежданията на потребителите, ниския финансов стандарт (който позволява единствено минимални заплати на персонала в Центъра), както и направената от доставчика Оценка на риска, текучеството може да бъде сведено до минимални проценти, но не и да бъде елиминирано напълно.През 2018 г. има новоназначени 10 служители на трудов договор и 1 на граждански договор. Напуснали са 7 служители. Поради намалена численост на персонала от 01.03.2018 г. трима служители на СНЦ „Еквилибриум“ /детегледачи в „Спешен прием“/ оказват подкрепа на ЦНСТДМУ „Любов“.

– Преглед на индикаторите за оценка качеството на услугата и изготвяне на план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните: Преглед на индикаторите за оценка на качеството на услугата се извършва два пъти годишно). През м. януари и м. юли 2018 г. е изготвена вътрешна самооценка на качеството на услугата.

Преглед и актуализиране на Формуляр за изграждане профил на детето/младежа /сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа: С Постановление № 246 от 02.11.2017 г., ДВ бр. 89 от 07.11.2017 г., в сила от 01 януари 2018 г., Министерски съвет прие изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). С оглед на промените, индивидуалните планове за подкрепа на младежите се преразглеждат при необходимост, но не по-късно от 12 месеца. През месец октомври 2017 г. бяха изготвени ре оценки на потребностите от подкрепа на потребителите, анализи на информацията и се актуализираха индивидуалните планове за подкрепа. Предвид приключване управлението на „Еквилибриум“ и с оглед посочения срок за предоставяне на социална услуга, упоменат в договора за ползване на социална услуга с всяко лице, бе наложително изготвянето на нови оценки на потребностите и нови планове за подкрепа. В тази връзка в края на м. март 2018 г. се проведоха срещи за прегледи на плановете на всички младежи и детето, съвместно с представители на ДЦПЛУ. Оценката и планът, подписани от мултидисциплинарния екип бяха предоставени по официален път на ДСП – Русе в 3-дневен срок. През м. юни 2018 г. бяха изготвени оценки на потребностите от подкрепа на двама младежи, които са ползватели на услугата в център „Надежда“ от 31.05.18 г. На 26.06.18 г. се приеха планове за подкрепа на младежите, които бяха предоставени по официален път на ДСП – Русе в 3-дневен срок. През годината няма обстоятелства, които да са наложили провеждането на извънаредни прегледи на планове за подкрепа.

– Годишно планиране и изготвяне на план – график на дейностите в ЦНСТДМУ за 2018 г.: Годишния план се изготвя в началото на всяка календарна година. За 2018 година е изготвен актуалния годишен план, който е поставен на видно място в антрето.

Изготвяне на доклад за извършените дейности от социалният работник/координатор социални дейности на ЦНСТДМУ „Надежда“ и ЦНСТДМУ „Любов“: Съгласно изискванията на Стандарт 18 от Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ, утвърден от Изпълнителния директор на АСП и Председателя на ДАЗД, е разработена Процедура за вътрешен контрол. Настоящата процедура има за цел осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за Социално подпомагане, Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга ЦНСТДМУ и Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Всеки месец социалният работник/координатор социални дейности на ЦНСТДМУ „Любов“ и „Надежда“ предоставя на управителя доклад за извършените дейности;

Изготвяне на справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ и предоставяне на ДСП – Русе: Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ. За 2018 г. са предоставени 12 справки;

Изготвяне на справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието и предоставяне на ДСП – Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на ДСП-Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието. За 2018 г. са предоставени 4 справки;

– Изготвяне на технически отчет и предоставяне на Община Русе: На всяко тримесечие управителя на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет. За 2018 г. са предоставени 4 отчета;

– Преглед на оценката на риска, произтичащ от средата: Прегледът на оценката на риска, произтичащ от средата се актуализира в началото на всяка календарна година (м. януари). През м. януари 2018 г. е актуализирана оценката на риска, произтичащ от средата;

Дейност 2

Обучение на персонала”

Дейността е свързана с планирането и провеждането на въвеждащи и поддържащи обучения за повишаване на професионалния капацитет на служителите. В началото на всяка календарна година се изготвя План за развитие на професионалния капацитет на персонала в ЦНСТДМУ, който се следва.

 • Вътрешни обучения за развитие професионалния капацитет на персонала: Съгласно политиката за развитие на професионалния капацитет на персонала СНЦ „Еквилибриум” осигурява обучения на служителите си съобразно техните нужди. В Годишния план на ЦНСТДМУ са заложени следните обучения:

 • Техника за обезопасяване на възникнали проблеми с цел опазване живота и здравето на децата и младежите и персонала”;

 • Обучение за долекарска помощ”– ежегодно;

 • Ароматерапия, цветотерапия и звукова стимулация за деца и младежи с увреждания“ – На 14, 15 и 16 ноември на персонала на ЦНСТДМУ „Надежда“ и на 19, 20 и 21 ноември 2018 г. на персонала на ЦНСТДМУ „Любов“се проведе обучение по музикотерапия за деца и младежи с умствени и психични затруднения.

 • Встъпителни обучения за нов персонал: При назначаване на нови служители се провеждат задължителни встъпителни обучения на служителите по утвърдена програма на доставчика. На 10.10.2018 г. се проведе въвеждащо обучение за всички нови служители;

 • Други специализирани обучения според заявените нужди в плановете за обучение и развитие на персонала: От 25.09. до 27.09.18 г. медицинските сестри на центровете участваха в обучение за специалисти, работещи в ЦНСТДМУ, което се проведе в комплекс „Островче“ гр. Разград. В продължение на три дни е представяна програмата ИМПАКТ. Участниците са се запознали с иновативни методи и подходи, които са в основата на програма ИМПАКТ, насочени към предотвратяване на кризисни ситуации при децата и младежите в ЦНСТДМУ. Разглеждани са темите за вредите от специализираните институции и последствия от тях довели до тежки институционални синдроми, Теорията за привързаността и „Защо любовта има значение?”, правата на хората със специални нужди, за разбиране на проблемното поведение и взаимодействието между средата и индивида и др. Представени са основни инструменти за извършването на функционален анализ: „А-В-С” хронология, която се използва за да се придобие представа за предпоставките за поведението, както и последствията от него за определения човек; и Скала за оценка на мотивацията, създадена от Дуранд и Криминс, която се използва за анализ на връзката между събития от средата и проблемното поведение на човека, и помага да се отговори на въпроси относно функцията на проблемното поведение. Това допринася за развиването на хипотези относно функцията на поведението или защо се проявява дадено поведение; На 5, 6 и 7 ноември /за ЦНСТДМУ „Любов“/ и 8, 9 и 10 ноември 2018 г. /за ЦНСТДМУ „Надежда“/ се проведе надграждащо обучение на персонала на социалните услуги по програма „ИМПАКТ“. На 10, 11 и 12 декември /за ЦНСТДМУ „Надежда“/ и 13, 14 и 15 декември 2018 г. /за ЦНСТДМУ „Любов“/ се проведе надграждащо обучение на персонала на социалните услуги по теми свързани с детското развитие.

 • Обмяна на опит с други услуги: През 2018 г. няма обмяна на опит с други услуги;

Дейност 3

Ваканционни програми“

 1. СНЦ „Еквилибриум” държи много ежедневието на младежите да е разнообразно, полезно и здравословно. Именно поради това ежегодно в Годишния план са заложени летни лагери за отдих. http://eq-bg.org/bg/lagerni-priklyuceniya-za-decata-na-ekvilibrium

 • Летен отдих за децата/младежите от ЦНСТДМУ в Лесопарк „Липник” бе осъществен в периода 07.08.18 г. – 14.08.18 г. („Любов“) и 14.08.18 г. – 21.08.18 г. („Надежда”), благодарение на предоставената възможност от Община Русе;

 • Летен отдих за децата/младежите от ЦНСТДМУ на почивната база на СНЦ „Еквилибриум” с. Тюленово бе планиран да се осъществи през м. септември 2018 г., но поради извършване на ремонтни дейности на базата, лагерът не бе осъществен;

Дейност 4

Медицински дейности“

Предвид тежкото здравословно състояние на потребителите, които са с множество увреждания, медицинските дейности заемат водеща роля в грижата за тях. През цялата 2018 г. д-р Дикова посещава регулярно центъра, проследява здравословното състояние на младежите и оказва подкрепа на медицинските сестри. През м. юни 2018 г. д-р Дикова се запозна с новонастанените двама младежи, проучи медицинската им история и поведение, участва в изготвянето на оценката на потребностите и приемането на плана за подкрепа.

Медицинските сестри на центровете всекидневно следят здравословното състояние на потребителите. Осигуряват им необходимите медикаменти, придружават лицата при консулти с различни специалисти. Поддържат ежемесечен контакт с личния им лекар и психиатър. Регулярно измерват кръвното налягане на младежите, а при необходимост и телесната температура. Медицинската сестра на центровете описва в приходно-разходна книга и проследяват медикаментите в спешния шкаф.

 • Провеждане на задължителните медицински профилактични прегледи на всички ползватели на социална услуга: Ежегодно се провеждат профилактични прегледи на всички младежи. В Годишния план е заложено да се проведат профилактични годишни прегледи от личния лекар. На 02.08.18 г. бе проведен годишен профилактичен преглед и направена електрокардиограма на младежите от личния лекар д-р Кожухаров. Не бяха установени здравословни проблеми;

 • Паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени в центъра: Ежегодно се извършват паразитологични изследвания на децата и младежите, настанени центъра. През месец май 2018 г., се взеха проби за профилактично паразитологично изследване на потребителите, резултатите са отрицателни.

През 2018 г. са извършени консулти със специалисти при възникнала необходимост. През отчетната година няма хоспитализирани лица.

Една девойка регулярно постъпва в УМБАЛ „Медика“ – Русе за рехабилитация.

Дейност 5

Социално включване на децата/младежите“

 • Подкрепа на децата и младежите в подобряване на техните умения и социални навици за постигане на всичките им права и пълноценно социално включване:

= През изминалата година са организирани тържества по случай Баба Марта, Великден, 1 юни, празникът бе под надслов „Празник на дъгата“, а също така и Коледен празник; http://eq-bg.org/bg/koledni-kashti/?fbclid=IwAR0MSuksrBUwCv_L2sLBnKJ2W-lGYB09VuvoaiyWGqyw_HRCuIA2jR-pWMA

= празнуване на личните им празници: Всички рождени дни се отпразнуват по различен начин с любими на рождениците дейности, така че да усетят, че това е техният ден. За центъра се осигурява почерпка и на останалите младежи и тържествата продължават с много песни, игри и танци. Младежите са много щастливи от разходката и от индивидуалните подаръци, които получават.

= разходки в Парка на младежта и по кея: В свободното си време младежите се придружават на разходки в близост до къщата, посещават детски площадки в квартала;

= във връзка с проект на клуб по конен спорт и коневъдство „RuseHorse” за деца и младежи с увреждания са заявени младежи, които да бъдат включени: Посещенията на конната база не са уточнени поради независещи от доставчика на социалната услуга причини;

= включване в публични събития и детски празници на СНЦ „Еквилибриум“ и Комплекса за социални услуги;

= посещение на обществени места – екомузей, театър, кафе, библиотека, фризьорски салон, цирк;

= 25 младежи посещават Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Русе. Младежите участват в различни ателиета там и придобиват знания и умения. На 18 май един младеж посети футболното игрище в близост до центъра, където се забавлява на воля и получи Грамота;

= От 20.10.18 г. две девойки от център „Любов“ са обхванати от проект „Възможност за теб“, който се фокусира върху младежите, пребивавали, като деца в Домове за деца лишени от родителски грижи и които към настоящия момент ползват услуги за резидентна грижа. Целта е да се окаже подкрепа и помощ на младите хора за по-добро социализиране. В различни дейности, чрез групови и индивидуални занимания, младежите ще изградят познания и начални умения свързани със социални и комуникативни умения; живот и сътрудничество с другите; възможност да планираш живота си; способност да живееш с другите; основни практически умения, основни битови умения; умения за самостоятелен живот; нашите права и задължения като граждани и др. Предвидено е и Обучение по дигитална компетентности. Младежите ще имат възможност да се запознаят с операционната система MS Windows и текстообработващата програма MS Office и работа с интернет. В курса на обучение ще са заложени теми свързани със организация на работното пространство; създаване и работа с документи; въвеждане на текстове и форматиране; вмъкване на картинки, графики; съхраняване и изтриване на документите; отпечатване на документи и работа с периферни устройства; работа с интернет; създаване и работа с електронна поща и други. Друга дейност, която ще се осъществява е „Развитието на интереси и таланти чрез арт занимания“. Тази дейност предвижда включването на участващите в проекта млади хора, ползващи резидентни услуги, да се докоснат до артистични занимания като театрално и танцово изкуство, както и различни форми на приложни изкуства – квилинг, декупаж, апликация и др.

= През м. декември 2018 г. бе проведена среща с представители на проект: „Открий ме“, който цели да допренесе за насърчаване на социалното включване на децата и младежите с увреждания, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното им развитие. Предстои трима потребители да започнат да посещават сесиите;

= На 19.12.18 г. Митко Станев участваа в Информационно събитие „Моята европейска коледа“ – организирано от Община Русе

= Шест от потребителите на центровете посещават ежедневно училище. Четирима младежи са ученици в масово училеще – ПГО „Недка Иван Лазарова“. Трима от тях са в 12 кл. и един в 10 клас. Двама младежи са записани като ученици в 5 и 6 клас на ОУ „Тома Кърджиев“ и посещават Център за специална образователна подготовка (преди ПУ „Д-р П. Берон“).

Дейност 6:

Прилагане на алтернативни методи за подобряване общото състояние на децата/младежите“

Клиничен психолог продължава да провежда сесии с потребителите, включващи интерактивни упражнения, движение, сензорно стимулиране и вербална подкрепа, биофийдбек, звуково стимулиране, сензорно стимулиране, наблюдаване на картинки, серия от картинки и др. Цел на работата с младежите е наблюдаване и стимулиране на психоемоционалното състояние, подобряване на комуникативността – вербална и невербална, контролиране на хиперактивността и напрежението.

Включване на нови потребители в сесии по Биофийтбек и продължаване на работата с досегашните, по преценка на психолога. В сесиите с младежите от ЦНСТДМУ „Любов” и „Надежда” се цели и се постига стабилизиране на психо-емоционалното състояние на младежите, подобряват се адаптивността, контролира се напрежението у тях. Заниманията са два вида – групови и индивидуални, като са съобразени с моментните състояния на клиентите и тяхното желание. Те участват по собствено желание, а всеки е активен доколкото може, съобразно своето състояние. Използвани са похвати от терапевтичните арт-подходи и занимателни упражнения – общи познавателни упражнения, детски песни и игри, ролеви модели с кукли, плюшени играчки. Младежите участват в различни групови игри, движения с музика. Индивидуално гледат познавателна картинна презентация или серии от снимки на животни и хора. Почти всички се отзовават с желание и участват в дейностите, доколкото могат. Забелязват се положителни ефекти от работата с младежите, които реагират емоционално, усмихват се един на друг – приемат заниманията като емоционален отдушник. В определен момент, те се опитват да споделят как е минал деня им, къде са ходили, какво и как са празнували. Неизменно търсят похвала и поощрение. Имат потребност да общуват, да споделят, макар и по свой начин. Младежите общуват много често невербално или с кратки думи и изречения. Някои от тях започват да обогатяват речта си или научават нови думи. Други са научили кратко стихче, кратка песен, влизат в роля на водещи като показват елементи от физкултурни упражнения. Изразяват емоциите си чрез интонация, жестове, звукоподражание, пляскане с ръце, смях, жестомимика.

Индивидуалните занимания с отделните младежи са съобразени със здравословното им състояние, психо-емоционална нагласа, мотивация, потребности и възможности. Повечето от потребителите имат нужда от занимания, които да целят усвояване на елементарни познавателни умения и подобряване на вниманието, координацията и самоконтрола. В къща „Любов” Мирослав Величков участва в индивидуални занимания – тренинги за социална адаптация. Специални занимания се провеждат по метода биофийдбек. Моментите на вътрешно напрежение при него са значително намалели. Състоянието на младежа е наблюдавано постоянно, като вече се включва все по.често в общата група с младежи. Макар че е с аутистични черти на характера, той вече е свикнал да бъде част от групата младежи. По време на дейностите обикновено Мирослав е спокоен и изпълнителен. Има вид на вглъбен в себе си и апатичен, но много често мълчаливо наблюдава другите наоколо. Все по-често се оживява и започва да изпълнява инструкции за самообслужване или придвижване. Желанията си изразява невербално чрез мимики и жестове, от което се разбира какво иска, харесва или не харесва. Изпълнява някои самостоятелни дейности по самообслужване Наблюдава се, че когато всички са спокойни и в добро настроение, той се усмихва продължително време, а при подканяне подава ръка за здрависване. Индивидуалната работа с Ивелин Цонков цели подобряване на адаптивността и създаване на интерес към социално приемливи дейности. С младежа се провеждат също тренинги биофийдбек за емоционално стимулиране и преодоляване на аутистичните прояви на дезадаптивност, при което той проявява своето желание за участие и емоционално отношение към дейността. Той се чувства се спокоен от дейността и изпълнява установените правила и инструкции. От ръчните дейности проявява интерес към низане на връзки /шнур/, а с игри и с предмети за игра все още не може да свикне.Други от потребителите от къща „Любов” обичат да споделят преживяванията и вълненията си от деня, харесват да гледат познавателна картинна презентация, в която имат любими серии от картинки – снимки на животни и на потребители.

Дейност 7:

Прилагане на алтернативни практики за работата с децата/младежите“

– Потребителите участват активно в поддържане на дворното пространство – засаждат цветя и билки и се грижат за тях. В център „Надежда“ младежите си отглеждат домашен любимец – котето Зара е непрекъснато сред тях и те се грижат за нея – хранят я, слагат й вода. Грижата за животното се отразява много благоприятно върху емоционалното състояние на младежите;.

Дейност 8:

Информиране на гражданите и професионалната общност за практиките и дейностите в ЦНСТДМУ“

 • Работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи, др. През изминалата 2018 г. няма излъчени репортажи в местни и национални медии за ЦНСТДМУ;

 • Популяризиране на дейностите в центроветеЦНСТДМУ се включи активно в Традиционният мартенски благотворителен базар на „Еквилибриум“ в МОЛ Русе под наслов „Мартенички с мисия“ с изработването на мартеници и сувенири. Средствата, набрани от базара /1888 лева/ ще бъдат използвани за подкрепа на децата и семействата, за които организацията полага грижи в Русе. http://eq-bg.org/bg/martenickite-s-misiya-na-ekvilibrium-sabraha-1888-leva/; На 21.11.2018 година, Сдружение „Еквилибриум“ осъществи 2-ра уникална по рода си Благотворителна вечеря, посветена на Деня на християнското семейство. Събитието се проведе в ресторант „Стейшън Хол“ с шеф Тихомир Радулов. Всички гости, закупили покани за вечерята получиха отличителен знак – значка „Благотворец Храбър на СНЦ Еквилибриум“. Значките бяха изработени специално за вечерята от нашите приятели – младежите от социалното предприятие на сдружение „Паралелен свят“ – Пловдив. Събраните средства от състоялата се благотворителна вечеря са в размер на 2000 лв. Средствата от Благотворителната вечеря ще бъдат използвани за подкрепа на децата и младежите с увреждания за които се грижим в 5 Центъра за настаняване от семеен тип и децата и семействата в риск, с които работим в Комплекса за социални услуги, Дневния център за деца с увреждания и Звено „Майка и бебе“. https://darikradio.bg/unikalna-po-roda-si-blagotvoritelna-vechera-na-ekvilibrium.html?fbclid=IwAR2D_ErH-ILT0AWPcK0CFRFNL4-BH3Fanqv4s0wUlsL2TKnrlrpiRCr9G3A

 • Регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ЦНСТДМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау център към НБУ и други През 2018 г. не са правени публикации, касаещи дейността на ЦНСТДМУ;

Дейност 9:

Супервизия на персонала”

Съгласно Политика за управление и развитие на човешкия ресурс на ЦНСТДМУ, персоналът на ЦНСТДМУ получава подкрепа, супервизия и напътствия с оглед предоставяне на услуги с високо качество. Супервизията се извършва от доставчика или упълномощено от него лице, като се следва принципа, че лицата, определени да извършват супервизия, трябва да имат минимум 3 години професионален опит. Индивидуалните супервизии се провеждат при необходимост – по заявка на служителя или преценка на ръководството на СНЦ „Еквилибриум“. През 2018 г. на всяко тримесечие се провеждаха групови супервизии, а при необходимост и по-често. През календарната година не са постъпвали заявки за индивидуални супервизии от служителите.

Дейност 10:

Изграждане на ефективна партньорска мрежа“

Идентифициране и привличане на нови потенциални партньори в общността; поддържане на добри взаимоотношения на сътрудничество и взаимопомощ при вече създадени партньорства; поддържане на установени контакти с национални и международни партньори; активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата; участие в тематични работни срещи за предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка, за обсъждане на проектодокументи към АСП, ДАЗД, МЗ, МОМН и промени в нормативната база.

 • Идентифициране и привличане на нови партньори в общността: Основни партньори на ЦНСТДМУ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“, отдел ХУСУ, УМБАЛ „Медика“ и УМБАЛ „Канев“ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

 • Активно взаимодействие и включване в инициативите на Национална мрежа за децата; В края на 2016 г. СНЦ „Еквилибриум“ кандидатства по проект на НМД „Училището като център в общността“. СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат заяви желание за съвместна работа с нашата организация. Реално дейностите стартираха през 2017 г. На 15.06.18 г. в гр. Трявна по време на Годишната среща на НМД бе заключителната част по проекта. По време на срещата споделихме успехите и практиките за превръщането на училището в истински център на общността и обменихме идеи за бъдещо сътрудничество между училищата включени в проекта и организациите членове на НМД;

 • Участие в тематични работни срещи и предоставяне на предложения, коментари и обратна връзка по проектодокументи към МТСП, МЗ, МОН, ММС – На 26 януари 2018 г. управителя на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ участва в работна среща между доставчиците на социални услуги в общността, Община Русе и ДСП – Русе. Срещата бе по повод промените в ППЗСП, а гост на срещата бе г-жа Николина Иванова от АСП; На 15 март 2018 г. Изпълнителният директор на “Еквилибриум” Галина Бисет взе участие в международна конференция “Визия за ранното детство в България”, организирана от Фондация “За нашите деца”. Тя представи иновативни интегрирани и универсални услуги за деца в ранна възраст и техните семейства, които сдружението развива и управлява. http://eq-bg.org/bg/galina-biset-vze-ucastie-v-mezdunarodna-konferenciya-viziya-za-rannoto-detstvo-v-balgariya/; На 8 и 9 февруари 2018 г. управителя на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ и други специалисти от СНЦ „Еквирибриум“, взеха участие в организираните от Национална мрежа за децата тематични работни групи „Семейство“ и „Здраве“. На срещата бяха представени предложенията на НМД за видовете интегрирани здравно-социални услуги. Представен бе проекта: „Да подкрепим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранната интервенция в България“, а също така и терапевтично-педагогическия метод KASZPEM за подкрепа на младите хора в риск; На 30 май 2018 година управителят на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ и координаторите по социални дейности участваха в регионален форум с международно участие „Добри образователни и професионални практики в областта на социалните дейности“, който се проведе в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Форумът бе организиран от Русенски университет „Ангел Кънчев“ чрез Клуб на социалния работник, Община Русе, Фондация „Приятелска подкрепа“, Национален алианс за социална отговорност и регионалното му представителство;

Дейност 11:

Мониторинг и оценка на дейностите и резултатите по програмата“

Мониторингът на дейността в ЦНСТДМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика. Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните. През през м. януари и м. юли 2018 г. се направи ре оценка на индикатори за оценка качеството на услугата. Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДМ; проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Периодична проверка на досиетата по активните случаи – съгласно методиката и годишния план на дейностите на СНЦ „Еквилибриум“ се извършва периодична проверка на досиетата по активните случаи;

На 18.01.2018 г. е извършена методическа подкрепа от представители на ДСП – Русе – Директор ДСП – Детелина Матева и началник отдел ХУСУ – Нина Димитрова. По време на срещата бяха обсъдени промените в ППЗСП. Дадени бяха насоки за бъдеща работа, в съответствие с новите указания.

На 02.02.2018 г. бе извършена проверка от Катя Петрова – началник отдел „Социални дейности“ в Община Русе, Дирекция „ЗСД“, Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“, Ани Венкова – главен експерт в отдел „Обществено здраве“ дирекция „ЗСД“. В резултат на извършената проверка са дадени препоръки, които са изпълнени към настоящия момент;

Със Заповед № РД-11-73/09.03.2018 г. на Председателя на ДАЗД, на 12.03. и 13.03.2018 г. комисия в състав: Росен Моллов – главен инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и Десислава Нечева – инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, извършиха тематична планова проверка в ЦНСТДМУ „Надежда“. За извършената проверка на управителя е предоставен констативен протокол /Вх. № 04/13.03.2018 г./. Със Заповед № РД-11-76/09.03.2018 г. на Председателя на ДАЗД, на 14.03. и 15.03.2018 г. комисия в състав: Росен Моллов – главен инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и Десислава Нечева – инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, извършиха тематична планова проверка в ЦНСТДМУ „Любов“. За извършената проверка на управителя е предоставен констативен протокол /Вх. № 06/15.03.2018 г./.

На 02.05.18 г. бе извършена проверка от РЗИ на ЦНСТДМУ „Надежда“- без предписание;

На 25.06.18 г. бе извършена проверка на ЦНСТДМУ „Надежда“от Зайнеп Рамаданова – старши експерт отдел „Обществено здраве“ в Община Русе, Дирекция „ЗСД“ и Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“. В резултат на извършената проверка са дадени препоръки, които са в процес на изпълнение.;

На 19.07.18 г. бе извършена проверка на ЦНСТДМУ „Любов“ от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ и Теодора Кралева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“. В резултат на извършената проверка няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки;

На 05.09.18 г. Центровете бяха посетени от представители на Хелзинския комитет;

На 02.10.18 г. посещение в ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“ на Директор РДСП с цел провеждане на опознавателна среща;

На 23.10.18 г. извършен мониторинг от Звено за мониторинг и оценка на областната стратегия за развитие на социалните услуги;

На 17.10.18 г. бе извършена проверка на ЦНСТДМУ „Надежда“ от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ и Теодора Кралева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“. В резултат на извършената проверка няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки;

На 12.11.18 г. бе извършена проверка в ЦНСТДМУ „Любов“ от Ина Георгиева – главен експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“ и Теодора Кралева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ Дирекция „ЗСД“. В резултат на извършената проверка няма констатирани пропуски и не са дадени препоръки;

На 05.12.2018 г. в ЦНСТДМУ „Надежда“ е извършена проверка от РЗИ – Русе. Няма дадени препоръки.

Дейност 12:

Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе”

Ежемесечно управителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМУ. На всяко тримесечие управителят на ЦНСТДМУ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП – Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

 • Изготвяне на месечни финансови доклади ежемесечно. За 2018 г. са предоставени 12 бр.;

 • Изготвяне на тримесечни технически доклади – изготвени и предоставени са 4 бр. технически отчети за 2018 г.;

 • Изготвяне на годишен доклад – анализ за дейността на ЦНСТДМУ, включващ и информацията за жалби, инциденти и сигнали, както и предприетите мерки в тази посока – годишния доклад се изготвя и предоставя по официален път на Община Русе в началото на календарната година, до края на м. март;

Дейност 13:

Поддържане на сградния фонд“

През 2018 г. за поддържане на сградния фонд са предприемани своевременно дейности за отстраняването на различни проблеми свързани с техниката и инвентара в центровете. Поради предизвикани нарушения на гипсовата шпакловка в интерактивната зала и дневната в център „Любов“ от потребител, се предприеха ремонтни дейности през м. януари 2018 г. През м. ноември представители на Община Русе, направиха оглед на център „Надежда“. Строителна бригада предприе отстраняване на проблем, свързан с навлизането на вода в подземието на центъра /измазване/. В края на м. ноември 2018 г. бе извършена проверка от Управляващия орган за устойчивост по проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе“. През м. декември представители на Община Русе, направиха оглед на център „Любов“ и строителна бригада предприе отстраняване на проблем, свързан с влагата по тавана в трапезарията на центъра. През м. декември 2018 г. в двата центъра бе извършен ремонт на алуминиева и PVC дограма, подмяна на стъклопакети с панти, алуминиеви врати и обков.

Изготвил:

Пл. Стефанова – управител ЦНСТДМУ