• English
 • български

ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ- БЯЛА

2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 1036/ 17.09.2018 г. (ЦНСТДБУ) И № 1035/20.05.2016 г. (ЦСРИ), за управлението на: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 00191-0016/25.09.2018 г. и №00191-0013/07.06.2016 г.

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Със заповед №РД01-0397/16.03.2018 г. е променен вида на социалната услуга в общността – резидентен тип в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“. Считано от 01.04.2018 г. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания е Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

 • Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЦНСТДМУ самостоятелно.

 1. ОПИСАНИЕ

  1. Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

  1. Име и длъжност на лицето за контакти:

Ивайло Минков – управител на ЦНСТДБУ– гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

  1. Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

  1. Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) с капацитет 8 потребители

  1. Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”- №232 от 30.06.2016г.

  1. Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2018г. – 31.12.2018г.

  1. Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

  1. Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

  1. Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:

 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДБУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

 • Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

2. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦНСТДБУ гр. Бяла са предоставяни съгласно утвърдените методики:

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип “ (ЦНСТДБУ), утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, 2014г.;

 • Дейностите са реализирани съгласно Детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга и се изпълняват в периода на отчитане.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦНСТДБУ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦНСТДБУ – Бяла, са реализирани през посочения период на отчитане 2018г.

 • В началото на календарната година е направено стратегическо планиране на дейностите в ЦНСТДБУ за отчетния период;

 • През месец февруари 2018 бе финализирана „Оценката на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите, така и на потребителите;

 • През първото тримесечие на годината бе преработена и актуализирана нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н.;

 • Провеждат се ежемесечно екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;

 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦНСТДБУ взема участие в екипна среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”;

 • Периодично се извършва мониторинг на извършваните дейности в ЦНСТДБУ от представител на доставчика и се правят препоръки за подобряване на взаимоотношенията между децата – потребители на услугата и екипа директно взаимодействащ с тях, за да се предотвратят или сведат до минимум конфликтни ситуации.

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

През отчетния период с цел оптимизиране и подобряване на грижите за децата бяха извършени промени в персонала на ЦНСТДБУ, както следва:

 • На 01.05.2018 е назначена нова детегледачка – Яница Тончева Илиева

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 08. и 09.02.2018 управителят на ЦНСТДБУ взе участие в Среща на тематична работна група Семейство и Здраве в гр.Русе

 • На 20.02.2018г детегледачките от ЦНСТДБУ взеха участие в обучение на тема „За смисъла на човешкото присъствие- зачитане и уважение на особеностите на децата и младежите, които живеят в центровете от семеен тип”

 • На 12.04.2018г бе проведена групова супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от Надежда Петрова-методически ръководител

 • На 10.05.2018г детегледачките заедно с управителя взеха участие в обучение на тема „Проблемното поведение и неговият смисъл за децата и младежите от резидентните услуги”

 • На 19.12.2018г бе проведена групова супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от Надежда Петрова- методически ръководител на ЦНСТДБУ.

2.1.4. Дейност 4: Предоставяне на услуги в ЦНСТДБУ

Дейностите в ЦНСТДБУ са насочени към настанените деца. На 11.04.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-039/11.04.2018 и № ЗД/Д-Р-040/11.04.2018 на Дирекция социално подпомагане са настанени чуждестранните граждани от афганистански произход Н.M и Н. M. Към датата на издаване на доклада децата настанени в ЦНСТДБУ са 6, тъй като на 22.06.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-Б-052/21.06.2018 и № ЗД/Д-Р-Б-051/21.06.2018 на Дирекция социално подпомагане бе прекратено настаняването на Н. M и Н. M в ЦНСТДБУ.

На 15.08.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-074/15.08.2018 и № ЗД/Д-Р-075/15.08.2018 на Дирекция социално подпомагане са настанени децата И. П и Д. П.

На 07.09.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-Б-093/07.09.2018 на Дирекция социално подпомагане бе прекратено настаняването на Р.А в ЦНСТДБУ, поради навършване на пълнолетие.

На 23.07.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-Б-069/23.07.2018 НА Дирекция социално подпомагане бе прекратено настаняването на П.М в ЦНСТДБУ, поради навършване на пълнолетие.

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в следните направления:

 • Задоволяване на ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа.

 • Всяко дете разполага с добре обзаведено лично пространство;

 • Към края на отчетния период се наблюдава повишаване на активността на децата и младежите при поддържането на хигиената в къщата;

 • Включват се при изготвянето на седмичното меню и приготвянето на храната в ЦНСТДБУ.

 • На децата са осигурени дрехи и лични вещи според нуждите им за училище, жилището и сезона.

 • Задоволяване на здравните нужди на децата/младежите.

През отчетния период бяха осъществени следните дейности свързани със здравните потребности не децата и младежите:

 • През отчетния период всички деца са преминали профилактични стоматологични прегледи. На децата, при които е констатиран проблем е проведено лечение от д-р Цочев. Всички девойки са преминали профилактични гинекологични прегледи в МБАЛ- гр.Бяла. Спазен е имунизационният календар за всички деца. Освен настинките и леките респираторни заболявания, за които са взети необходимите мерки за лечение, през отчетния период са задоволени следните здравни нужди на децата:

 • През м.Февруари на Р. А бе извършена гинекологична интервенция в МБАЛ-гр.Бяла

 • През м.Юли Р. А посети личния си лекар и бе препратена за преглед при дерматолог, поради екзема на крака.

 • През м.Август Д.П се консултира с д-р Лунгалов и му бе направено изследване с ехограф, поради оплаквания от стомашни болки.

 • През м.Септември Д. П бе настанен в УМБАЛ „Канев”-гр.Русе поради стомашни болки. Назначени бяха изследвания и лечение относно оплакванията му. В резултат на извършените прегледи е установено, че момчето има сърдечни проблеми. Момчето е изписано на 10.09.2018 в добро здравословно състояние и препоръка към личния лекар за преглед от детски кардиолог и холтер ЕКГ.

 • През м.Ноември поради оплакване от силно главоболие и температура Р. Д бе прегледана от личния лекар д-р Друмева и препратена за преглед от невролог. Извършена и бе образна диагностика на околоносни синуси, като не бе констатиран проблем. Изписано и бе Нурофен и Аугментин.

Възпитателни дейности

Насочени са главно към придобиването на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компенсации на децата и младежите. Децата ежедневно в неформалма среда с подкрепата на управителя и детегледачите усвояват модели на поведение, които изключват както вербалната, така и физическата агресия. В резултат на това, случаите на напрежение във взаимоотношениета както между децата, така и между децата и възрастъните са епизодични. През последното тримесечие на годината, дори и закъсненията и нарушаването на вечерния час, също са епизодични.

Обучителни дейности/ образование

Всички деца и младежи са записани в подходяща форма на обучение, съобразена с техните желания и се оказва подкрепа за редовно посещаване на учебните заведения. Всички деца посещават Център за социална рехабилитация и интеграция, където ползват услугата „Комплексна рехабилитация и интеграция” и им се оказва подкрепа в обучителната дейност.

След приключване на учебната 2017/2018 година, всички деца стартираха новата 2018/2019 учебна година, съответно:

С. С – 8 клас в ПГ-гр. Бяла, Р. Д – 9 клас в СУ „П. Волов”-гр. Бяла

Р. С- 9 клас в ПГ-гр. Бяла и С. Е- 8 клас в ПГ-гр.Бяла

И. П – 7 клас в СУ „П. Волов”-гр. Бяла и Д. П- 10 клас в ПГ-гр. Бяла

В резултат на оказана подкрепа, все по-голяма част от децата посещават редовно учебни занятия в училище. Дори при някои от тях се наблюдава стремеж към постигане на по-високи резултати, което се изразява в повишаване на успеха.

Остава сериозен проблема с посещението на учебни занятия в училище при едно от момичетата – нейните посещения са все още епизодични. Екипа ще продължи да оказва подкрепа на момичето, за да може да преодолее притесненията и страховете си свързани с посещението на учебни занятия.

 • Социална интеграция и дейности

През отчетения период се наблюдава значително подобрение в представянето на децата и младежите. Съвместно с тях отбелязваме празници, рождени дни организират се тържества и се прилагат планираните месечни дейности.

2.1.5. Дейност 5: Ваканционни програми и клубна дейност

Децата посещават всеки четвъртък и петък услугите в ЦСРИ- гр. Бяла

През първото тримесечие децата взеха участие в благотворителния мартенски базар, посетиха организирано от община Бяла честване на националния празник и посетика крепостта Царевец по повод празника на гр. В. Търново.

През второто тримесечие децата взеха участие в Втората годишна информационна конференция в гр. Бяла. Част от децата посещаваха уроци по солфеж към КСУДС-гр. Русе. Няколко пъти посетиха градския басейн в града с придружител от ЦНСТДБУ Децата присъстваха на изпращане на абитуриентите на гр.Бяла и посетиха крепостта „Червен” и пещера „Орлова Чука”.

През третото тримеечие децата отново посетиха няколко пъти градския басейн, посетиха боулинг в гр. Русе. През м. Август децата бяха на летен лагер в с.Кранево в периода 10.08.-15.08. През м. Септември децата посетиха Празника на града в гр.Борово. През същият месец децата посетиха и празника на гр.Велико Търново. Децата посещават и футболните срещи на ФК „Бенковски”-гр.Бяла

През четвъртото тримесечие децата децата посетиха паметника Шипка. Част от децата посетиха семеен център „Еквилибриум”. През м.Декември децата взеха участие в раздаването на ръчно изработени картички в града, както и в организираното от ЦСРИ Коледно парти

2.1.6. Дейност 6: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦНСТДБУ.

2.1.7. Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДБУ – Бяла

В периода 27.02.-01.03.2018 бе проведен вторият благотворителен мартенски базар в града, на който бяха раздавани брошури с цел информиране на обществеността за дейността на двете услуги. На базара се продаваха мартенички изработени от потребителите на ЦСРИ и от децата от ЦНСТДБУ. Мартеници бяха раздавани благотворително и в МБАЛ „Юлия Вревская”-гр.Бяла с цел популяризиране на услугата.

През месец април бе проведена втората Годишна информационна конференция на СНЦ „Еквилибриум” в гр.Бяла. На конференцията присъстваха представители на община Бяла, на ДСП-гр.Бяла, родители, деца и приятели на сдружението. Бяха представени двете услуги в града ръководени от СНЦ „Еквилибриум”. На гостите беше представен филм „Цветя от рая”, описващ живота на част от децата настанени в ЦНСТДБУ. На конференцията беше представена и книгата озаглавена „От вътре на вън” – означава, че приоритетите ни са свързани предимно с „живота” вътре. Това трябва да се разбира от една страна, като всичко онова, което има отношение към вътрешните психични процеси, емоции и душевни преживявания, както на децата, така и на възрастните, и от друга страна, всичко онова, което има отношение към чисто битовата сфера на живота вътре в къщата.

На 21.12.2018 своите ръчно изработени коледни картички раздадоха децата от ЦНСТДБУ в МБАЛ „Юлия Вревская” в града. По този начин все повече хора се информират за социалната услуга и научават нещо повече за нас.

На 22.12.2018 в ЦСРИ бе проведено Коледно парти с децата от ЦСРИ и ЦНСТДБУ. Благодарение на фондация „Плюшено мече” всички те получиха желаните подаръци за Коледа.

През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦНСТДБУ на фейсбук страницата https://www.facebook.com/cnstdm.byala/ както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.8. Дейност 8: Доброволчество

В ЦНСТДБУ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива.

2.1.9. Дейност 9: Обмяна на опит

На 13.03.2018 управителя на ЦНСТДБУ посети трите Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи – Разград , като целта на срещата бе обмяна на опит.

2.1.10. Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦНСТДБУ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.11. Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦНСТДБУ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“), Аз-профили на всяко едно от децата,

Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДБУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДБУ.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦНСТДБУ. На всяко тримесечие методическият ръководител на ЦНСТДБУБУ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет, а на ДСП-Бяла справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

2.1.12. Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Бяла

Техническите доклади за ЦНСТДБУ се предоставят текущо на всеки три месеца на община Бяла

2.2. Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦНСТДБУ Са ползвали 11 деца и младежи на възраст от 12 до 17 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 • През първото тримесечие бе получено дарение на видео-игра от г-жа Диана Минчева

 • През м.Април бе получено дарение на климатик от г-жа Диана Минчева и дарение от хранителни продукти от „Братя Кязимови” ЕООД с.Горно Абланово

 • През м.Юни бе получено дарение от хранителни продукти от „Братя Кязимови” ЕООД с.Горно Абланово

 • През м.Юни бе получено дарение от дрехи от магазин в гр.Бяла

 • През м.Септември бе получено дарение на хранителни продукти от БЧК.

 • През месец Декември фондация „Плюшено мече” осигури колени подаръци за децата от ЦНСТДБУ

Изготвил доклада: Ивайло Георгиев Минков

Управител на ЦНСТДБУ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ – БЯЛА

2018 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с № 1036/ 17.09.2018 г. (ЦНСТДБУ) И № 1035/20.05.2016 г. (ЦСРИ), за управлението на: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 00191-0016/25.09.2018 г. и №00191-0013/07.06.2016 г.

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

1. ОПИСАНИЕ

1.1. Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

1.2. Име и длъжност на лицето за контакти:

Гергана Николова – управител на ЦСРИ- гр.Бяла

1.3. Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

1.4. Наименование на социалната услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Бяла, капацитет 20 места

1.5. Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”- №233 от 30.06.2016г.

1.6. Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2018г. – 31.12.2018г.

1.7. Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

1.8. Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

1.9. Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:

• Деца и младежи с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, хиперактивност, дефицит на вниманието, специфични нарушения на учебните умения, говорни нарушения, детска церебрална парализа, епилепсия, деца с разстройства от аутистичния спектър, умствено изоставане в различните му степени, множествени увреждания;

• Деца и младежи с различни форми на зависимост;

• Деца и младежи жертви на различни форми на насилие и експлоатация;

• Родители на деца и младежи с увреждания, забoлявания и специални нужди

2. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦСРИ – Бяла са предоставяни съгласно утвърдената методика.

Дейностите са реализирани съгласно детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга, както и спрямо ежегоден план за развитие на услугите с график на актуализираните дейностите, който се изготвя през януари и отразява промени във вътршната и външната среда на услугата.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦСРИ”

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦСРИ – Бяла, са реализирани през посочения период на отчитане 2018г.

• Направено е стратегическо планиране на дейностите в ЦСРИ за отчетния период

• Извършена „Оценка на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите,така и на потребителите

• Актуализирана е нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н

• Провеждат се ежеседмично екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;

• Най-малко веднъж месечно управителя на ЦСРИ взема участие в екипна среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”

• Ежемесечно се извършва вътрешен мониторинг на качеството на предоставяните услуги, като се набелязват мерки, правят се препоръки, за подобряване на работата.

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

През отчетния период няма промени сред персонала

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

• На 16.01.2018 бе проведена екипна среща с екипа на ЦСРИ и ръководител-проект Надежда Петрова

• На 30.01.2018 бе проведена супервизия с екипа на ЦСРИ от г-жа Вяра Георгиева

• На 08 и 09.02.2018 управителите на ЦСРИ и ЦНСТДБУ, заедно с медицинските специалисти взеха участие в Среща на тематична работна група Семейство и Здраве в гр.Русе

• На 12.04.2018 бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от Надежда Петрова- методически ръководител

• На 26.04.2018 бе проведена екипна среща с екипа на ЦСРИ и ръководите-проект Надежда Петрова по повод Бисерка Александрова

• На 10.05.2018 бе проведено обучение на екипа на ЦСРИ на тема „Екипен подход за превенция на проблемното поведение на децата и младежите в услугите от резидентен тип” от Надежда Петрова-методически ръководител

• На 20.09.2018 управителят на ЦСРИ взе участие в екипна среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”

• На 21.09.2018 бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от Елена Петкова- председател на УС на СНЦ „Еквилибриум”

• На 30.11.2018 управителят на ЦСРИ взе участие в екипна среща на Групата за Управление на СНЦ „Еквилибриум”

• На 19.12.2018 бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ

2.1.4. Дейност 4: Предоставяне на услуги в ЦСРИ

Основни дейности в ЦСРИ:

• Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов специалист, с цел преодоляване на проблема;

• Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: медицински специалист, ерготерапевт, кинезитерапевт и логопед;

• Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;

• Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);

• Индивидуална терапевтична и социална работа и занимания в ЦСРИ през деня за деца;

• Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;

• Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;

• Консултиране и насочване към съответните институции за оказване на закрила и помощ

Част от дейността на СНЦ «Еквилибриум» е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие.

За периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г., от услуги в ЦСРИ са се възползвали потребители в следните направления:

• Комплексна рехабилитация – 12бр От тази услуга се възползват деца, които се нуждаят от работа с повече от един специалист

• Логопедична терапия – 10бр От тази услуга се възползват деца, които имат говорни нарушения

• Социално консултиране – 3бр

• Двигателна рехабилитация – 0бр От тази услуга не се възползват деца, тъй като децата имащи двигателни нарушения, в повечето случай имат и друго съпътстващо заболяване и имат нужда от подкрепа и от други специалисти и използват услугата „Комплексна рехабилитация и интеграция”

• Психологическа подкрепа – 2бр От тази услуга се възползват деца, които имат психически или емоционални затруднения или са обект на насилие

* Услугите в ЦСРИ – Бяла имат и мобилен компонент, с което се осигурява възможност за работа на терен – в дома на семейството, в училището, детската градина на детето.

През отчетния период 4 деца са се възползвали от мобилната услуга, извършена от кинезитерапевта. 3 от тях са от гр.Бяла, а 1 от съседно село. Медицинските сестри придружават специалиста при всяко домашно посещение, като оказват подкрепа в работата му, предоставят подкрепа на детето и неговото семейство във връзка със здравни грижи. Ефектът от мобилната работа е изключително голям, тъй като някои от потребителите са трудно подвижни и не могат да посещават ЦСРИ, а това им дава възможност за ефективна работа. По този начин родителите на децата имат възможност да наблюдават как протича терапията на децата им, да научат конкретни упражнения, които се правят и да ги осъществяват ежедневно, дори при липсата на специалиста. Също така имат възможност да задават въпроси на медицинската сестра свързани със здравословното състояние на детето.

През следващата година, ще се актуализират и прецизират услугите предоставяни в ЦСРИ, за да се отговори в максимална степен на нуждите на децата със специални потребности и техните семейства.

2.1.5. Дейност 5: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦСРИ:

• Извършен ремонт на асансьора от фирмата изпълнител „Лифтком“

• Извършени и други текущи ремонти, като например: отремонтирана бравата на входната врата, отремонтиране на няколко прозореца в сградата, косене на тревните площи в двора, снегопочистване (при необходимост), извършване на ежемесечна дезинфекция от фирма «Санси» ООД, извършване на ремонтни дейности от фирмата изпълнител по повод влагата на първия етаж и провисването на част от радиаторите.

2.1.6. Дейност 6: Информиране на обществеността за услугите в ЦСРИ – Бяла

Проведе се Благотворителен мартенски базар, на който бяха раздавани брошури за дейността на ЦСРИ. Мартеници бяха раздавани благотворително и в МБАЛ „Юлия Вревская”-гр.Бяла с цел популяризиране на услугата. През м.април бе проведена Втора годишна информационна конференция на СНЦ „Еквилибриум” в гр.Бяла. Проведено бе и Коледно парти с децата-потребители на ЦСРИ и ЦНСТДБУ. Раздадени бяха коледни картички отново в МБАЛ- гр.Бяла. През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦСРИ на фейсбук страницата https://www.facebook.com/csribyala/ както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.7. Дейност 9: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦСРИ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ „Юлия Вревская” –гр. Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.8. Дейност 10: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦСРИ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области: „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“),

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦСРИ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите,

След края на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите. При приключването на всеки случай в ЦСРИ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези докумети се проверяват и анализират от екипа за управление на СНЦ „Еквилибриум”. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦСРИ. На всяко тримесечие управителя на ЦСРИ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет.

Доказателствени документации, които да удостоверят коректността на подадените данни:

• Регистър на потребителите на ЦСРИ;

• Регистър на участниците в групова работа;

• Регистър на издадени удостоверения за участие

• Книга за регистриране на посетителите в ЦСРИ;

• Дневник за регистриране на консулации;

• Регистър на доброволци;

• Присъствени списъци и др.

2.2. Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦСРИ са ползвали между 21-27 деца и младежи на възраст от 7 до 18 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

През м.юли бе получено дарение от хранителни продукти от БЧК за всички потребители, ползващи услугите на ЦСРИ гр.Бяла

Изготвил доклада:

Гергана Сашева Николова

Управител ЦСРИ