• English
 • български

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЦНСТ, ГР. БЯЛА 2018 Г.

 1. ОПИСАНИЕ
 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Ивайло Минков – управител на ЦНСТДБУ- гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  (ЦНСТДБУ) с капацитет 8 потребители

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №232 от 30.06.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2018г. – 31.12.2018г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДБУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.
 1.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦНСТДБУ гр. Бяла са предоставяни съгласно утвърдените методики:

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип “ (ЦНСТДБУ), утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето,  2014г.;
 • Дейностите са реализирани съгласно Детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга и се изпълняват в периода на отчитане.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦНСТДБУ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦНСТДБУ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2018г.

 • В началото на календарната година е направено стратегическо планиране на дейностите в ЦНСТДБУ за отчетния период;
 • През месец февруари 2018 бе финализирана „Оценката на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите, така и на потребителите;
 • През първото тримесечие на годината бе преработена и актуализирана нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н.;
 • Провеждат се ежемесечно екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦНСТДБУ взема участие в екипна  среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”;
 • Периодично се извършва мониторинг на извършваните дейности в ЦНСТДБУ от представител на доставчика и се правят препоръки за подобряване на взаимоотношенията между децата – потребители на услугата и екипа директно взаимодействащ с тях, за да се предотвратят или сведат до минимум конфликтни ситуации.

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

През отчетния период с цел оптимизиране и подобряване на грижите за децата бяха извършени промени в персонала на ЦНСТДБУ, както следва:

 • На 01.05.2018 е назначена нова детегледачка –  Яница Тончева Илиева

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 08. и 09.02.2018 управителят на ЦНСТДБУ взе участие в Среща на тематична работна група Семейство и Здраве в гр.Русе
 • На 20.02.2018г детегледачките от ЦНСТДБУ взеха участие в обучение на тема „За смисъла на човешкото присъствие- зачитане и уважение на особеностите на децата и младежите, които живеят в центровете от семеен тип”
 • На 12.04.2018г бе проведена групова супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от Надежда Петрова-методически ръководител
 • На 10.05.2018г детегледачките заедно с управителя взеха участие в обучение на тема „Проблемното поведение и неговият смисъл за децата и младежите от резидентните услуги”
 • На 19.12.2018г бе проведена групова супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от Надежда Петрова- методически ръководител на ЦНСТДБУ.

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦНСТДБУ

Дейностите в ЦНСТДБУ са насочени към настанените  деца. На 11.04.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-039/11.04.2018 и № ЗД/Д-Р-040/11.04.2018 на Дирекция социално подпомагане  са настанени чуждестранните граждани от афганистански произход  Наиммолла Молтанкхан и Нематулах Мохамади. Към датата на издаване на доклада децата настанени в ЦНСТДБУБУД са 6, тъй като на 22.06.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-Б-052/21.06.2018 и № ЗД/Д-Р-Б-051/21.06.2018 на Дирекция социално подпомагане  бе прекратено настаняването на  Наиммолла Молтанкхан и Нематулах Мохамади  в ЦНСТДБУ.

На 15.08.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-074/15.08.2018 и № ЗД/Д-Р-075/15.08.2018 на Дирекция социално подпомагане  са настанени децата  Ивона Диянова Петева и Денис Диянов Петев.

На 07.09.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-Б-093/07.09.2018  на Дирекция социално подпомагане  бе прекратено настаняването на  Райна Асенова  в ЦНСТДБУ, поради навършване на пълнолетие.

На 23.07.2018г със заповед № ЗД/Д-Р-Б-069/23.07.2018 НА Дирекция социално подпомагане бе прекратено настаняването на Памела Маринова в ЦНСТДБУ, поради навършване на пълнолетие.

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в следните направления:

 • Задоволяване на ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа.
 • Всяко дете разполага с добре обзаведено лично пространство;
 • Към края на отчетния период се наблюдава повишаване на активността на децата и младежите при поддържането на хигиената в къщата;
 • Включват се при изготвянето на седмичното меню и приготвянето на храната в ЦНСТДБУ.
 • На децата са осигурени дрехи и лични вещи според нуждите им за училище,жилището и сезона.
 • Задоволяване на здравните нужди на децата/младежите.

През отчетния период бяха осъществени следните дейности свързани със здравните потребности не децата и младежите:

 • През отчетния период всички деца са преминали профилактични стоматологични прегледи. На децата, при които е констатиран проблем е проведено лечение от д-р Цочев. Всички девойки са преминали профилактични гинекологични прегледи в МБАЛ- гр.Бяла. Спазен е имунизационният календар за всички деца. Освен настинките и леките респираторни заболявания, за които са взети необходимите мерки за лечение, през отчетния период са задоволени следните здравни нужди на децата:
 • През м.Февруари на Райна бе извършена гинекологична интервенция в МБАЛ-гр.Бяла
 • През м.Юли Райна посети личния си лекар и бе препратена за преглед при дерматолог, поради екзема на крака.
 • През м.Август Денис Петев се консултира с д-р Лунгалов и му бе направено изследване с ехограф, поради оплаквания от стомашни болки.
 • През м.Септември Денис Петев бе настанен в УМБАЛ „Канев”-гр.Русе поради стомашни болки. Назначени бяха изследвания и лечение относно оплакванията му. В резултат на извършените прегледи е установено, че момчето има сърдечни проблеми. Момчето е изписано на 10.09.2018 в добро здравословно състояние и препоръка към личния лекар за преглед от детски кардиолог и холтер ЕКГ.
 • През м.Ноември поради оплакване от силно главоболие и температура Рени Димова бе прегледана от личния лекар д-р Друмева и препратена за преглед от невролог. Извършена и бе образна диагностика на околоносни синуси, като не бе констатиран проблем. Изписано и бе Нурофен и Аугментин.

Възпитателни дейности

Насочени са главно към придобиването на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компенсации на децата и младежите. Децата ежедневно в неформалма среда с подкрепата на управителя и детегледачите усвояват модели на поведение, които изключват както вербалната, така и физическата агресия. В резултат на това, случаите на напрежение във взаимоотношениета както между децата, така и между децата и възрастъните са епизодични. През последното тримесечие на годината, дори и закъсненията и нарушаването на вечерния час, също са епизодични.

Обучителни дейности/ образование

Всички деца и младежи са записани в подходяща форма на обучение, съобразена с техните желания и се оказва подкрепа за редовно посещаване на учебните заведения. Всички деца посещават Център за социална рехабилитация и интеграция, където ползват услугата „Комплексна рехабилитация и интеграция” и им се оказва подкрепа в обучителната дейност.

След приключване на учебната 2017/2018 година, всички деца стартираха новата 2018/2019 учебна година, съответно:

Севдиш Салимова- 8 клас в ПГ-гр.Бяла, Рени Димова- 9 клас в СУ „П.Волов”-гр.Бяла

Расим Салимов- 9 клас в ПГ-гр.Бяла и Стефан Емурла- 8 клас в ПГ-гр.Бяла

Ивона Петева – 7 клас в СУ „П.Волов”-гр.Бяла и Денис Петев- 10 клас в ПГ-гр.Бяла

В резултат на оказана подкрепа, все по-голяма част от децата посещават редовно учебни занятия в училище. Дори при някои от тях се наблюдава стремеж към постигане на по-високи резултати, което се изразява в повишаване на успеха.

Остава сериозен проблема с посещението на учебни занятия в училище при едно от момичетата – нейните посещения са все още епизодични. Екипа ще продължи да оказва подкрепа на момичето, за да може да преодолее притесненията и страховете си свързани с посещението на учебни занятия.

 • Социална интеграция и дейности

През отчетения период се наблюдава значително подобрение в представянето на децата и младежите. Съвместно с тях отбелязваме празници, рождени дни организират се тържества и се прилагат планираните месечни дейности.

2.1.5. Дейност 5: Ваканционни програми и клубна дейност

Децата посещават всеки четвъртък и петък услугите в ЦСРИ- гр.Бяла

През първото тримесечие децата взеха участие в благотворителния мартенски базар, посетиха организирано от община Бяла честване на националния празник и  посетика крепостта Царевец по повод празника на гр.В.Търново.

През второто тримесечие децата взеха участие в Втората годишна информационна конференция в гр.Бяла. Част от децата посещаваха уроци по солфеж към КСУДС-гр.Русе.  Няколко пъти посетиха градския басейн в града с придружител от ЦНСТДБУ Децата присъстваха на изпращане на абитуриентите на гр.Бяла и посетиха крепостта „Червен” и пещера „Орлова Чука”.

През третото тримеечие децата отново посетиха няколко пъти градския басейн, посетиха боулинг в гр.Русе. През м.Август децата бяха на летен лагер в с.Кранево в периода 10.08.-15.08. През м.Септември децата посетиха Празника на града в гр.Борово. През същият месец децата посетиха и празника на гр.Велико Търново. Децата посещават и футболните срещи на ФК „Бенковски”-гр.Бяла

През четвъртото тримесечие децата децата посетиха паметника Шипка. Част от децата посетиха семеен център „Еквилибриум”. През м.Декември децата взеха участие в раздаването на ръчно изработени картички в града, както и в организираното от ЦСРИ Коледно парти

2.1.6. Дейност 6: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦНСТДБУ.

2.1.7. Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДБУ – Бяла

В периода 27.02.-01.03.2018 бе проведен вторият благотворителен мартенски базар в града, на който бяха раздавани брошури с цел информиране на обществеността за дейността на двете услуги. На базара се продаваха мартенички изработени от потребителите на ЦСРИ и от децата от ЦНСТДБУ. Мартеници бяха раздавани благотворително и в МБАЛ „Юлия Вревская”-гр.Бяла с цел популяризиране на услугата.

През месец април бе проведена втората Годишна информационна конференция на СНЦ „Еквилибриум” в гр.Бяла. На конференцията присъстваха представители на община Бяла, на ДСП-гр.Бяла, родители, деца и приятели на сдружението. Бяха представени двете услуги в града ръководени от СНЦ „Еквилибриум”. На гостите беше представен филм  „Цветя от рая”, описващ живота на част от децата настанени в ЦНСТДБУ. На конференцията беше представена и книгата озаглавена  „От вътре на вън” – означава, че приоритетите ни са свързани предимно с „живота” вътре. Това трябва да се разбира от една страна, като всичко онова, което има отношение към вътрешните психични процеси, емоции и душевни преживявания, както на децата, така и на възрастните, и от друга страна, всичко онова, което има отношение към чисто битовата сфера на живота вътре в къщата.

На 21.12.2018 своите ръчно изработени коледни картички раздадоха  децата от ЦНСТДБУ в МБАЛ „Юлия Вревская” в града. По този начин все повече хора се информират за социалната услуга и научават нещо повече за нас.

На 22.12.2018 в ЦСРИ бе проведено Коледно парти с децата от ЦСРИ и ЦНСТДБУ. Благодарение на фондация „Плюшено мече” всички те получиха желаните подаръци за Коледа.

През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦНСТДБУ на фейсбук страницата   https://www.facebook.com/cnstdm.byala/   както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.8. Дейност 8: Доброволчество

В ЦНСТДБУ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива.

2.1.9. Дейност 9: Обмяна на опит

На 13.03.2018 управителя на ЦНСТДБУ посети трите Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи – Разград , като целта на срещата бе обмяна на опит.

2.1.10. Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦНСТДБУ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.11.  Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦНСТДБУ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“), Аз-профили на всяко едно от децата,

Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДБУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДБУ.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦНСТДБУ. На всяко тримесечие методическият ръководител на ЦНСТДБУБУ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет, а на ДСП-Бяла справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

2.1.12. Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Бяла

Техническите доклади за ЦНСТДБУ се предоставят текущо на всеки три месеца на община Бяла

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦНСТДБУ Са ползвали 11 деца и младежи на възраст от 12 до 17 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 • През първото тримесечие  бе получено дарение  на видео-игра от г-жа Диана Минчева
 • През м.Април бе получено дарение  на климатик от г-жа Диана Минчева и дарение от хранителни продукти от „Братя Кязимови” ЕООД с.Горно Абланово
 • През м.Юни бе получено дарение от хранителни продукти от „Братя Кязимови” ЕООД с.Горно Абланово
 • През м.Юни бе получено дарение от дрехи от магазин в гр.Бяла
 • През м.Септември  бе получено дарение  на хранителни продукти от БЧК.
 • През месец Декември фондация „Плюшено мече” осигури колени подаръци за децата от ЦНСТДБУ

Име на лицето изготвило доклада: Ивайло Георгиев Минков

Подпис: ………………………………

Място на изпълнение: ЦНСТДБУ

Дата, на която трябва да бъде представен докладът: 05.03.2019г

Дата, на която е изпратен докладът: 19.03.2019г