• English
 • български

 ГОДИШЕН ДОКЛАД 1 ЦСРИ, ГР. БЯЛА 2019 Г.

 1. ОПИСАНИЕ
 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Гергана Николова – управител на ЦСРИ- гр.Бяла

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Бяла, капацитет 20 места

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №233 от 30.06.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2019г. – 21.08.2019г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Деца и младежи с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието, хиперактивност, дефицит на вниманието, специфични нарушения на учебните умения, говорни нарушения, детска церебрална парализа, епилепсия, деца с разстройства от аутистичния спектър, умствено изоставане в различните му степени, множествени увреждания;
 • Деца и младежи с различни форми на зависимост;
 • Деца и младежи жертви на различни форми на насилие и експлоатация;
 • Родители на деца и младежи с увреждания, забoлявания и специални нужди
 1.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦСРИ – Бяла са предоставяни съгласно утвърдената методика.

Дейностите са реализирани съгласно детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга, както и спрямо ежегоден план за развитие на услугите с график на актуализираните дейностите, който се изготвя през януари и отразява промени във вътрешната и външната среда на услугата.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦСРИ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦСРИ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2019г.

 • Направено е стратегическо планиране на дейностите в ЦСРИ за отчетния период
 • Извършена „Оценка на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите,така и на потребителите
 • Актуализирана е нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н
 • Провеждат се ежеседмично екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦСРИ взема участие в екипна  среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”
 • Ежемесечно се извършва вътрешен мониторинг на качеството на предоставяните услуги, като се набелязват мерки, правят се препоръки, за подобряване на работата.

 

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

През отчетния период няма промени сред персонала

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 20.02.2019 бе проведена групова супервизия с екипа на ЦСРИ от Надежда Петрова- методически ръководител на ЦСРИ
 • През м. Април и м.Май управителят на центъра взе участие в обучение на социални асистенти
 • На 27.05.2019 бе проведена групова супервизия с персонала на ЦНСТД от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител
 • На 17,18 И 19.06 част от екипа на центъра взе участие в обучение на тема „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца” в гр.Русе
 • На 09.07.2019 управителят на ЦСРИ взе участие в среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦСРИ

Основни дейности в ЦСРИ:

 • Индивидуална подкрепа на всеки клиент от ключов специалист, с цел преодоляване на проблема;
 • Специализирани консултации и терапевтични сесии със специалисти като: медицински специалист, ерготерапевт, кинезитерапевт и логопед;
 • Практическа помощ за преодоляване на проблеми в ежедневието – организация на време и ресурси;
 • Социална и специализирана подкрепа в дома на клиента (мобилна социална работа);
 • Индивидуална терапевтична и социална работа и занимания в ЦСРИ през деня за деца;
 • Осъществяване на системна връзка и изграждане на доверие с регистрирани вече клиенти;
 • Идентифицирне на случаи на деца и техните семейства, които се нуждаят от подкрепа;
 • Консултиране и насочване към съответните институции за оказване на закрила и помощ

Част от дейността на СНЦ «Еквилибриум» е свързна с информиране на обществеността и работа по първична превенция на обществено значими проблеми, семейно планиране, ранна интервенция и ранно детско развитие.

 

За периода 01.01.2019г. – 21.08.2019г., от услуги в ЦСРИ са се възползвали потребители в следните направления:

 • Комплексна рехабилитация – 7бр От тази услуга се възползват деца, които се нуждаят от работа с повече от един специалист
 • Логопедична терапия – 6бр От тази услуга се възползват деца, които имат говорни нарушения
 • Социално консултиране – 6бр
 • Двигателна рехабилитация – 0бр  От тази услуга не се възползват деца, тъй като децата имащи двигателни нарушения, в повечето случай имат и друго съпътстващо заболяване и имат нужда от подкрепа и от други специалисти и използват услугата „Комплексна рехабилитация и интеграция”
 • Психологическа подкрепа– 2бр От тази услуга се възползват деца, които имат психически или емоционални затруднения или са обект на насилие

* Услугите в ЦСРИ – Бяла имат и   мобилен компонент, с което се осигурява възможност за работа на терен – в дома на семейството, в училището, детската градина на детето.

През отчетния период 2 деца са се възползвали от мобилната услуга, извършена от кинезитерапевта, като и двете са от гр.Бяла.  Медицинските сестри придружават специалиста при всяко домашно посещение, като оказват подкрепа в работата му, предоставят подкрепа на детето и неговото семейство във връзка със здравни грижи. Ефектът от мобилната работа е изключително голям, тъй като някои от потребителите са трудно подвижни и не могат да посещават ЦСРИ, а това им дава възможност за ефективна работа. По този начин родителите на децата имат възможност да наблюдават как протича терапията на децата им, да научат конкретни упражнения, които се правят и да ги осъществяват ежедневно, дори при липсата на специалиста. Също така имат възможност да задават въпроси на медицинската сестра свързани със здравословното състояние на детето.

През следващата година, ще се актуализират и прецизират услугите предоставяни в ЦСРИ, за да се отговори в максимална степен на нуждите на децата със специални потребности и техните семейства.

2.1.5. Дейност 5: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦСРИ:

 • Извършен ремонт на асансьора от фирмата изпълнител „Лифтком“
 • Извършени и други текущи ремонти, като например:  косене на тревните площи в двора, снегопочистване (при необходимост), извършване на ежемесечна дезинфекция от фирма «Санси» ООД,
 • извършен ремонт на парния котел

2.1.6. Дейност 6: Информиране на обществеността за услугите в ЦСРИ – Бяла

Проведе се Благотворителен мартенски базар, на който бяха раздавани брошури за дейността на ЦСРИ. Мартеници бяха раздавани благотворително и в МБАЛ „Юлия Вревская”-гр.Бяла с цел популяризиране на услугата. През м.април екипът на ЦСРИ и децат-потребители взеха участие в благотворителен Великденски базар, организиран от община Бяла в помощ на Нина Петрова. През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦСРИ на фейсбук страницата https://www.facebook.com/csribyala/ както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.7. Дейност 9: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦСРИ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ „Юлия Вревская” –гр. Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

 

2.1.8.  Дейност 10: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦСРИ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“),

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦСРИ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите,

След края на всяка година се провеждат фокус – групи с клиенти, чийто услуги са приключили. Тяхната цел е да се проучи нивото на удовлетвореност и да се получат препоръки и предложения за подобряване на работата на екипите и условията при предоставяне на услугите. При приключването на всеки случай в ЦСРИ всички потребители попълват анкета за обратна връзка, а ключовите специалисти – формуляр за приключил случай, в който се описват постигнатите резултати при предоставянето на услугите. Тези докумети се проверяват и анализират от екипа за управление на СНЦ „Еквилибриум”. Ежемесечно се извършва и проверка на досиетата на потребителите.

 

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦСРИ. На всяко тримесечие управителя на ЦСРИ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет.

Доказателствени документации, които да удостоверят коректността на подадените данни:

 • Регистър на потребителите на ЦСРИ;
 • Регистър на участниците в групова работа;
 • Регистър на издадени удостоверения за участие
 • Книга за регистриране на посетителите в ЦСРИ;
 • Дневник за регистриране на консулации;
 • Регистър на доброволци;
 • Присъствени списъции др.

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период  социални услуги в ЦСРИ са ползвали между 19-22 деца и младежи на възраст от 6 до 18 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

През м. Май бе получено дарение от хранителни продукти от БЧК .

Име на лицето изготвило доклада: Гергана Сашева Николова

Подпис: ………………………………

 

Място на изпълнение: ЦСРИ

Дата, на която трябва да бъде представен докладът:  23.08 .2019г

Дата, на която е изпратен докладът: 23.08.2019г