• English
 • български

 ГОДИШЕН ДОКЛАД 2 ЦНСТ, ГР. БЯЛА 2019 Г.

 1. ОПИСАНИЕ
 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Ивайло Минков – управител на ЦНСТДБУ- гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  (ЦНСТДБУ) с капацитет 8 потребители

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №237 от 21.08.2019г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

21.08.2019г. – 31.12.2019г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 21.08.2019г. до 20.08.2022г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДБУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 1.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦНСТДБУ гр. Бяла са предоставяни съгласно утвърдените методики:

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип “ (ЦНСТДБУ), утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето,  2014г.;
 • Дейностите са реализирани съгласно Детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга и се изпълняват в периода на отчитане.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦНСТДБУ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦНСТДБУ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2019г.

 • В началото на календарната година е направено стратегическо планиране на дейностите в ЦНСТДБУ за отчетния период;
 • През месец февруари 2019 бе финализирана „Оценката на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите, така и на потребителите;
 • През първото тримесечие на годината бе преработена и актуализирана нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н.;
 • Провеждат се ежемесечно екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦНСТДБУ взема участие в екипна  среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”;
 • Периодично се извършва мониторинг на извършваните дейности в ЦНСТДБУ от представител на доставчика и се правят препоръки за подобряване на взаимоотношенията между децата – потребители на услугата и екипа директно взаимодействащ с тях, за да се предотвратят или сведат до минимум конфликтни ситуации.

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

На 12.12.2019 бе осводена от длъжност детегледач- Тодорка Цвяткова.

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 • На 18.09.2019 детегледачката Лиляна Костова премина въвеждащо обучение на СНЦ”Еквилибриум”
 • На 20.09.2019г бе проведена групова супервизия с екипа на ЦНСТДБУ от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦНСТДБУ

Дейностите в ЦНСТДБУ са насочени към настанените  деца.

На 09.09.2019 със заповед  № ЗД/Д-ВР-БС-113/09.09.2019г  е настанено детето Мирослав Митков Кирков.

На 30.09.2019г поради навършване на пълнолетие бе прекратена услугата на Денис Диянов Петев със заповед № ЗД/Д-Р-Б-071/30.09.2019 на Д”СП”-гр.Бяла.

Към датата на издаване на доклада децата настанени в ЦНСТД са 5.

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в следните направления:

 • Задоволяване на ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа.
 • Всяко дете разполага с добре обзаведено лично пространство;
 • Към края на отчетния период се наблюдава повишаване на активността на децата и младежите при поддържането на хигиената в къщата;
 • Включват се при изготвянето на седмичното меню и приготвянето на храната в ЦНСТДБУ.
 • На децата са осигурени дрехи и лични вещи според нуждите им за училище,жилището и сезона.
 • Задоволяване на здравните нужди на децата/младежите.

През отчетния като цяло децата не са имали сериозни здравословни проблеми.  Бяха осъществени следните дейности свързани със здравните потребности не децата и младежите:

Спазен е имунизационният календар за всички деца. Освен настинките и леките респираторни заболявания, за които са взети необходимите мерки за лечение, през отчетния период са задоволени следните здравни нужди на децата:

 • На детето Миросвав Кирков бе направен избор на личен лекар и премина профилактичен преглед.
 • Децата преминаха профилактични прегледи при зъболекар.
 • През м. Октомври Севдиш Салимова посети лекар за изследване с ехограф, поради възпаление на пикочните пътища и бе пероведено лечение с антибиотик.
 • През м. Октомври Мирослава Костова също бе с поставена диагноза вузпаление на пикочните пътища и проведе лечение с антибиотик. През същия месец момичето премина профилактичен гинеколофичен преглед
 • През м. Януари детето Рени Димова посети лекар по повод болки в корема и и бе извършено изследване с ехограф. За лечение и бяха изписани медикаменти.
 • През м. Февруари Севдиш Салимова посети лекар по повод Респираторно заболяване, като за лечение и бяха изписани лекарства и антибиотик.
 • През м. Февруари Мирослава Костова също бе с поставена диагноза вузпаление на пикочните пътища и проведе лечение с антибиотик. През същия месец момичето премина профилактичен гинеколофичен преглед.
 • През м. Февруари Ивона Петева бе поставена под наблюдение за 24 часа в МБАЛ»Ю.Вревская» поради съмнения за апендицит. Бяха и направени нужните изследвание и не се потвърди съмнениято за обострен адендицит.

Останалите деца не са имали здравословни проблеми през отчетния период и не са имали нужда да ползват услугите на лекар

Възпитателни дейности

Насочени са главно към придобиването на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компенсации на децата и младежите. Децата ежедневно в неформалма среда с подкрепата на управителя и детегледачите усвояват модели на поведение, които изключват както вербалната, така и физическата агресия. В резултат на това, случаите на напрежение във взаимоотношениета както между децата, така и между децата и възрастъните са епизодични. През последното тримесечие на годината, дори и закъсненията и нарушаването на вечерния час, също са епизодични.

Обучителни дейности/ образование

Всички деца и младежи са записани в подходяща форма на обучение, съобразена с техните желания и се оказва подкрепа за редовно посещаване на учебните заведения. Всички деца посещават Център за социална рехабилитация и интеграция, където ползват услугите „Комплексна рехабилитация и интеграция” и «Социална рахабилитация» и им се оказва подкрепа в обучителната дейност.

В резултат на оказана подкрепа, все по-голяма част от децата посещават редовно учебни занятия в училище. Дори при някои от тях се наблюдава стремеж към постигане на по-високи резултати, което се изразява в повишаване на успеха.

 • Социална интеграция и дейности

През отчетения период се наблюдава значително подобрение в представянето на децата и младежите. Съвместно с тях отбелязваме празници, рождени дни организират се тържества и се прилагат планираните месечни дейности.

2.1.5. Дейност 5: Ваканционни програми и клубна дейност

Децата посещават всеки четвъртък и петък услугите в ЦСРИ- гр.Бяла

 • Децата присъстват на всички срещи на ФК «Бенковски»- Бяла
 • Рени Димова, Севдиш Салимова и Ивона Петева взеха участие в «Бяла рън 2019г»
 • Всички деца настанени в къщата взеха участие в организираните от ЦСРИ празници като: Караоке парти, Празник на християнското семейство, Отбелязване на световния ден за борба с насилието над деца, Благотворително изработване и раздаване на коледни картички в града и  Коледно парти, за което бяха осигурени подаръци за всички деца от фондация „Плюшено мече”.

2.1.6. Дейност 6: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦНСТДБУ.

 • Беше озеленен двора на ЦНСТДБУ, като бяха засадени рози, овошни дървета и лешници от децата, управителя и детегледачките.
 • Продължи пребоядисването на стените с цел освежаването на къщата
 • Бяха монтирани климатици в ЦНСТДБУ, дарени от фондация „Направи добро за непознат”

2.1.7. Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДБУ – Бяла

През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦНСТДБУ на фейсбук страницата   https://www.facebook.com/cnstdm.byala/   както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.8. Дейност 8: Доброволчество

В ЦНСТДБУ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива.

2.1.9. Дейност 9: Обмяна на опит

Не е извършена такава дейност

2.1.10. Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦНСТДБУ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.11.  Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦНСТДБУ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“), Аз-профили на всяко едно от децата,

Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДБУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДБУ.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦНСТДБУ. На всяко тримесечие методическият ръководител на ЦНСТДБУ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет, а на ДСП-Бяла справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

2.1.12. Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Бяла

Техническите доклади за ЦНСТДБУ се предоставят текущо на всеки три месеца на община Бяла

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦНСТДБУ Са ползвали 7 деца и младежи на възраст от 12 до 18 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 

 • През отчетния период бяха получени 6 климатика, дарение от фондация „Направи добро за непознат”

Име на лицето изготвило доклада: Ивайло Георгиев Минков

Подпис: ………………………………

Място на изпълнение: ЦНСТДБУ

Дата, на която трябва да бъде представен докладът: 05.03.2020г

Дата, на която е изпратен докладът: 04.03.2020г