• English
 • български

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ – ГР. БЯЛА

 

 1. ОПИСАНИЕ

 

 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Велико Иванов – управител на ЦСРИ- гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) с капацитет 8 потребители

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №232 от 30.06.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.07.2016г. – 31.12.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДМ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;
 • Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.

 

 1. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2016 година

 

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦНСТДМ гр. Бяла са предоставяни съгласно утвърдените методики:

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи“ (ЦНСТДМ), утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, 2014г.;
 • Дейностите са реализирани съгласно Детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга и се изпълняват в периода на отчитане.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦНСТДМ”

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦНСТДМ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2016г.

 • Сключен е договор за управление на услугата ЦНСТДМ с Община Бяла;
 • Направено е стратегическо планиране на дейностите в ЦНСТДМ за отчетния период;
 • Извършена „Оценка на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите, така и на потребителите;
 • Въведена нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н.;
 • Провеждат се ежеседмично екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦНСТДМ взема участие в екипна среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”;
 • Периодично се извършва мониторинг на извършваните дейности в ЦНСТДМ от представител на доставчика и се правят препоръки за подобряване на взаимоотношенията между децата – потребители на услугата и екипа директно взаимодействащ с тях, за да се предотвратят или сведат до минимум конфликтни ситуации.

 

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

При поемане на услугата от СНЦ „Еквилибриум”, ръководството проведе информационна среща с персонала на ЦНСТДМ – Бяла. Не се приложи процедура за подбор на нов персонал, като се даде възможност на членовете на вече сформирания екип на ЦНСТДМ да сключат трудови договори с новия работодател. Щатното разписание бе прецизирано и някои от длъжностите отпаднаха – като тези на психолог, домакин, хигиенист и др. Функцията на психолог през отчетния период се изпълняваше от методическия ръководител на ЦНСТДМ. През изминалия отчетен период е имало една  промяна в персонала, като на мястото на Росица Тодорова – детегледач, на 20.11.2016г бе назначена Маргарита Цвяткова, тъй като освободената служителка не покриваше изискванията на доставчика и не следваше указанията и препоръките за общуване и взаимодействие с децата.

 

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

Проведено беше въвеждащо обучение за персонала на ЦНСТДМ, които имат задължителен характер. Персоналът бе запознат както с политиката, подходите и стратегическите цели на „Еквилибриум“, така и с базисни теории и практики, методически изисквания, процедури, работа с документация и пр.

На 21.10.2016г в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ –гр.Русе (КСУДС) бе проведено обучение на тема „Основни принципи на групова работа с деца“ с цел подобряване на работата с децата от ЦНСТДМ и ЦСРИ гр. Бяла, разбиране и откликване на потребностите им. Участие в обучението взеха Управителят на ЦНСТДМ и социален работник, като представител на ЦСРИ гр. Бяла.

 

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦНСТДМ

Дейностите в ЦНСТДМ са насочени към настанените 7 деца (основни потребители). Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в следните направления:

 

 

 • Задоволяване на ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа.

 

 • Всяко дете разполага с добре обзаведено лично пространство;
 • Към края на отчетния период се наблюдава повишаване на активността на децата и младежите при поддържането на хигиената в къщата;
 • Включват се при изготвянето на седмичното меню и приготвянето на храната в ЦНСТДМ.
 • На децата са осигурени дрехи и лични вещи според нуждите им за училище, жилището и сезона.

 

 • Задоволяване на здравните нужди на децата/младежите.

През отчетния период бяха осъществени следните дейности свързани със здравните потребности не децата и младежите:

 

 • През месец август след суициден опит на една от девойките Райна Йорданова, бе приета в ОАИЛ на МБАЛ „Юлия Вревска“ – гр. Бяла. Осъществи се необходимото лечение с последващите го контролни прегледи и психологическа подкрепа в ДЮЦПЗ – Русе.

 

– През месец август бяха проведени профилактични прегледи на всички деца, като момичетата имаха преглед и при гинеколог.

 

– През месец октомври на децата са извършени прегледи при дерматолог и венеролог при д-р Филев с цел превенция на заразни кожни и венерически заболявания. Като по негово назначение се направи пълна дезинфекция на обекта, в резултат на което нямаме наблюдавани инфекции и заболявания. Към днешна дата няма установени зарази в ЦНСТДМ.

 

– През същия месец октомври две от децата Стефан Емурла и Райна Йорданова бяха записани в ДЮЦПЗ – гр. Русе, поради поведенчески разстройства в поведението. На Стефан му бе изписано медикаментозно лечение, което даде положителен резултат, а Райна имаше само консултации.

 

–  На 25 октомври отново всички деца бяха преминали профилактични прегледи;

– През ноември месец две от девойките Райна Йорданова и Памела Маринова посетиха офтамологичен преглед при който бе установено, че имат намалено зрение при което им бяха изписани очила и съответно бяха осигурени от СНЦ «Еквилибриум».

 

– През месец декември са проведени и стоматологични прегледи на всички деца.

 • Възпитателни дейности

Насочени са главно към придобиването на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компенсации на децата и младежите.

 • Обучителни дейности/ образование
 • Всички деца и младежи са записани в подходяща форма на обучение, съобразена с техните желания и се оказва подкрепа за редовно посещаване на учебните заведения
 • Рени Велинова и Севдиш Салимова на 01.09.2016г са били записани в ССУ „Майор Атанас Узунов” гр. Русе), но в последствие поради трудности в приспособяването към градската обстановка, въпреки подкрепата на СНЦ „Еквилибриум“ 2-те деца биват записани по свое желание отново на училище в гр. Бяла, съответно Рени в ОУ Н. Вапцаров на 10.10.16г, а Севдиш в СУ П. Волов на 01.12.16г.
 • Бяха направени съответните стъпки и усилия за записване на Памела Маринова в ПГО „Н. Ив. Лазарова“ в Русе по нейно първоначално желание, но в последствие (предвид характеровите и поведенчески проблеми на тази група деца) тя се отказа и продължи обучението си в СУ „П. Волов“ – гр. Бяла.
 • На всички деца са осигурени учебни пособия и помагала, раници за училище, дрехи, бележници и др.
 • На Севдиш Салимова беше оказвана подкрепа от „Център за работа с деца на улицата“ по време учението и в гр. Русе между 15.10.16г и 30.11.2016г.

 

 • Социална интеграция и дейности

През отчетения период се наблюдава значително подобрение в представянето на децата и младежите. Съвместно с тях отбелязваме празници, организират се тържества и се прилагат планираните месечни дейности.

 • На 23.07.2016г. се отпразнува рожденият ден на Памела Маринова. На него присъстваха всички деца, екипа на ЦНСТ и ЦСРИ.

Всички се включвахме активно в подготовката за празника на детето, като това включваше украса, изненади, игри и почерпка. Първо отправихме пожелание на вече порасналото момиче и подарихме подарък. Беше много радостна и изключително развълнувана. Имаше организирани игри на които също всички се включиха .

 • 09.2016 бе отбелязан и рожденият ден на Райна. По нейно желание то се отпразнува в местно заведение. На него присъстваха гости от СНЦ „Еквилибриум“, ЦНСТДМ и нейни роднини и приятели. Бе осигурено меню и украса за тържеството.
 • На 30.10.2016г в КСУДС – гр. Русе, бе проведено грандиозно тържествено с игри и забавления по повод „Хелоуин“ , като децата бяха транспортирани със служебен бус до комплекса
 • В края на ноември месец и началото на декември децата участваха в подготовката на „Римски базар – Сексагинска приста“ и „Коледен базар“ организирани от СНЦ „Еквилибриум“. Изработваха най – различни предмети и украси.
 • На 22.12.2016 беше отпразнувано коледно тържество с присъствие на целия екип на ЦНСТДМ и ЦСРИ, както и представители на ръководството на „СНЦ Еквилибриум“ с предварително подготвена програма, трапеза и музикално озвучение. Програмата беше подготвена предварително от Райна Йорданова със съдействието социалния работник от ЦСРИ гр. Бяла – Габриела Димитрова и Управителя на ЦНСТДМ Велико Иванов. Расим Салимов беше включен като водещ по изготвения сценарий, бяха включени занимателни игри с всички деца, викторини и др. От ръководството, посредством дарения , бяха осигурени подаръци за всички деца, като например нови якета, зимни кецове, парфюми, раници, дрехи, занимателни игри, тоалетни принадлежности и други.

 

2.1.5. Дейност 5: Ваканционни програми и клубна дейност

 На 16.07.2016 година, бе организирана екскурзия до исторически и природен парк „Хотница”. Въпреки предварително създадената организация в екскурзията се включиха само Райна Йорданова и Севдиш Салимова.

Расим Салимов и Ферхат Салимов, предпочетоха да гостуват на Ивайло Минков – бивш психолог на ДДЛРГ „Калина” – с. Стърмен и настоящ психолог в ЦОП – с. Ценово.

През месец август от 20.08.2016г до 27.08.2016г.  децата и младежите от ЦНСТДМ, бяха на почивка на море с. Теленово с община Шабла. Летния отдих бе финансиран изцяло от доставчика. Децата посетиха Ботаническата градина в гр. Балчик, Двора на Буквите – гр. Велики Преслав. Имаха много и разнообразни забавления като например игра на ПЕЙНТ – БОЛ, спортни, творчески и дейности; разходки, плаж и др.

В началото на всеки месец се изготвя план за организиране на свободното време на децата.

Зимната ваканция беше организирана с тържества за всеки от празниците, включително и коледно парти на ЦНСТДМ. Провеждани са и групови мероприятия с децата като спорт, вечерни ателиета като например изработване на предмети за „Римски базар“ и „Коледен базар“, организирам от СНЦ „Еквилибриум“ и др., отбелязване на по-важни дати – национални, календарни празници и други дейности през свободното им време, като например игра на футбол,  волейбол, настолни игри и образователни интерактивни сесии, които са провеждани ежеседмично по „График  на възпитателните занимания“ в ЦНСТДМ от представител на ЦСРИ гр. Бяла.

 

2.1.6. Дейност 6: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦНСТДМ. Бяха извършени ремонтни дейности в ЦНСТДМ – Бяла, с цел подобряване на битовите условия както следва:

 • Извършени ремонтни дейности с цел подобряване условията в складовото помещение
 • Извършени ремонти на повредите във всички бани.
 • Отремонтирани бравите на всички врати.
 • Поставена нова мивка в санитарния възел на персонала и батерия съответно.
 • Поставена нова смесителна батерия на мивката в кухненския бокс.
 • Поставен паднал стъклопакет на входната врата.
 • Поставен нов сифон на мивката в кухнята.
 • Подменени ел. крушки  там където е било нужно.
 • Преместена една от пералните от сутерена на етажа, за да имат достъп децата до нея.
 • Поставен гардероб с подходящ размер в една от по-малките спални.
 • Премахнати опасни кабели в една от спалните – заменени с нощна лампа.
 • Поставени комарници на прозорците на спалните и общите помещения.
 • Закупен нов-допълнителен хладилник в кухненския бокс.
 • Поставени допълнителни рафтове в гардеробите на децата, за да могат да подреждат дрехите си, закупени са и закачалки, тъй като нямаха такива;
 • Силиконирани прагове на двете врати в дъното на салона, за да не влиза вода.
 • Ремонтирана външна лампа и сменена нова крушка.
 • Подменени са ключове на баните с непромокаеми, за да е предотвратят инциденти.
 • Извършена профилактика на парната инсталация – отстранен теч на нафта.
 • Поставени закачалки в баните и др.

            Също така активно се поддържа дворното пространство, както от назначения човек – поддръжка, така и с участието на останалите колеги и децата.

 

2.1.7. Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДМ – Бяла

 

През месец юли бе проведено „Караоке парти” в двора на ЦСРИ, в което взеха участие, както децата ползващи услугите на центъра и децата от ЦНСТДМ, така и деца от общността заедно със своите родители, като по този начин бяха популяризирани сред обществеността двете услуги. На партито се включиха всички деца от ЦНСТДМ, пеейки песни и включващи се в игрите на останалите деца. Имаше подобаваща почерпка и връчване на грамоти за взето участие и изпълнение на песен по избор.

Беше създадена фейсбук страница на услугите, както и специално лого на услугите.

Периодично са публикуване новини в сайта на СНЦ „Еквилибриум“ и фейсбук страниците на сдружението и на самата услуга.

Подготвени бяха информационни брошури за услугите.

 

2.1.8. Дейност 8: Доброволчество

В ЦНСТДМ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива. Отдалечеността на гр. Бяла от Русе до някъде е и причина за това. Сред местната общност все още няма създадени такива практики – за доброволчество или менторство.

 

2.1.9. Дейност 9: Обмяна на опит

 

Обмяна на опит бе осъществена с всички подходящи услуги, управлявани от СНЦ „Еквилибриум“ в Русе.

Предстои организирането на обмяна на опит с подобна на ЦНСТДМ – услуга извън Русе.

 

2.1.10. Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

 

Основни партньори на ЦНСТДМ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

 

2.1.11.  Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

 

Мониторингът на дейността на ЦНСТДМ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“), Аз-профили на всяко едно от децата, Системата за самоконтрол на качеството на услугите, която предстои да бъде разработена на основа индикатори за самооценка на ЦНСТДМ, използвани в други подобни услуги, управлявани от „Еквилибриум“. Те са разработени от „Надежда и домове за децата“ и са адаптирани за български условия от Коалиция „Детство 2025“. Индикаторите за оценка качеството на услугата се преразглеждат на всеки шест месеца и се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните.

Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДМ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДМ.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦНСТДМ. На всяко тримесечие методическият ръководител на ЦНСТДМ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет, а на ДСП-Бяла справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

 

2.1.12. Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Бяла

Техническите доклад за ЦНСТДМ се предоставят текущо на всеки три месеца на Община Бяла.

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦНСТДМ се ползват от 7 деца и младежи на възраст от 12 до 16 години.

 

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 • В началото на месец септември 2016 година, Нетуоркс – Русе направи дарение от 700.00 лв, за закупуване на нови дрехи и обувки на децата, за началото на учебната година.
 • Отново Нетуоркс – Русе, закупи на всички деца, тетрадки, учебни пособия и помагала преди стартирането на новата учебна година.
 • През месец октомври Нетуоркс закупи и дари мобилни телефони на всички деца.
 • На 05.12.2016г от БЧК е получено дарение в натура на хранителни продукти (ориз, боб, грах, мед , леща, консерви, вафли и др) за ЦНСТДМ на стойност 254.00лв

 

 

Име на лицето изготвило доклада: Велико Павлинов Иванов – Управител ЦНСТДМ, гр. Бяла