• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ (ЗМБ) – РУСЕ КЪМ ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ УСЛУГИ „СЛЪНЧО”

2016 г.

 

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 1004 / 25.03.2016 г., за управлението на: ЗВЕНО МАЙКА И БЕБЕ

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум”е:

Да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЗМБ

 

 1. 1. Майки с деца на възраст 0-3 год., при които има риск от настаняване извън семейството (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено семейно и социално положение, подложени на насилие и др.)
 2. Деца над 3 год. възраст, постъпващи със своите майки в ЗМБ, за които се работи в посока превенция на раздялата с майката;
 3. Майки с деца в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи когато дете е било настанено извън биологичното семейство и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа на майката, за да може отново да се интегрира в семейната среда.
 4. Бременни в последния триместър на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/.

          Звено ,,Майка и бебе“ работи и с бащата и с други членове на разширеното семейство на територията на ЗМБ. Екипът на ЗМБ, съответно с екипа на ОЗД оказват помощ за изграждане или възстановяване на основните семейни връзки и за осигуряване на детето благоприятна среда за неговото отглеждане и развитие.

Организационно изграждане на ЗМБ:

През м. април 2016 г. е сключен е договор за управление на услугата ЗМБ с Община Русе. След подписването на договора стратегическото планиране на дейностите в ЗМБ за периода м. май -м. декември 2016 г. Изготвена е  „Оценка на риска, произтичащ от средата“, набелязани са най-сериозните рискове и бяха предприети незабавни действия, свързани с отстраняването им – обезопасяване на ел. уреди и инсталации, подобряване на хигиенно-битовите условия, касаещи приготвянето на храната на децата и др. Въведена нормативно изискуемата документация – правилници, процедури, регистри, журнали и т.н. Изготвен е  План-график на дейностите и Оценка на риска, произтичащ от средата.

 

Подбор и назначаване на персонал:

При поемане на услугата ръководството на СНЦ „Еквилибриум“ не приложи процедура за подбор на нови служители, тъй като бе пренасочен персонал от други услуги на доставчика. Извън работното време на назначения персонал в ЗМБ, ангажимент към потребителите ще има дежурните медицински сестри и детегледачки от ЦНСТДМУ – ПМГ, което бе вписано в длъжностните им характеристики. Щатното разписание бе прецизирано. Назначен е 1 социален работник, ½ психолог, ½ медицинска сестра и ¼ педиатър.

 

 

 Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет

През м. април 2016 г.  бе проведено първото обучение за персонала на ЗМБ, което имаше информативен и методически характер. На екипа бе представена политиката на доставчика при администрирането на социални услуги за деца с увреждания, структурата на организацията и ангажиментите на екипа. Във втората част на обучението бяха презентирани теми, свързани с процеса по деинституционализация, развитие на алтернативни услуги и предоставяне на качествена грижа за децата със специални нужди, терапевтични подходи, модели и чужди практики в услугите за деца с увреждания, нуждаещи се от медицинска грижа.

В ЗМБ е изготвен и се изпълнява Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала на ЗМБ за 2016 г. За периода м. юли – септември са планирани две обучения, които са проведени.

През м. юли  на 29.07. 2016 г. директорът, социалният работник и психологът на ЗМБ участваха във вътрешно обучение на тема “Въздействие на увреждането върху детското развитие. Терапевтични намеси“.

На 05.07.2016 г. медицинската сестра участва в обучение на тема „Здравословно хранене и безопасност на храните“, проведено от старши инспектор Милена Атанасова от РЗИ – Русе.

През м. август няма планирани и проведени обучения.

През м. септември в периода от 12 до 15 септември ръководителя и психолога на ЗМБ участваха в обучение за справяне с предизвикателно и неприемливо поведение по американски модел ИМПАКТ.

На 30.09. педиатърът на ОДУ „Слънчо“ проведе обучение на персонала на ЗМБ за оказване на първа помощ.

 

Дейност 4:

 

 1. Наименование на дейността: Супервизия на персонала
 2. Описание на дейността – индивидуална супервизия (при нужда); групова супервизия.

 

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ЗМБ веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем. През отчетния период не са провеждани индивидуални супервизии, тъй като няма постъпили заявки за индивидуална супервизия.

През м. януари няма проведени супервизии.

През м. февруари няма проведени супервизии.

       През м. март – няма проведена супервизия.

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимонеприложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейносттанеприложимо
 4. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 

Няма

Дейност 5: 

 

 1. Наименование на дейността: Предоставяне на услугата Звено „Майка и бебе“
 2. Описание на дейността – осигуряване на подслон за бременни жени и майки с деца и условия за задоволяване на базисните им потребности; предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаност между нея и детето/децата и за развитие на родителските и умения; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) за подобряване на социалните умения с цел

предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешно интегриране на двойката майка –дете

 

През м. януари в ЗМБ има три основни потребителя – 1 непълнолетна бременна, 1 майка с едно дете и 1 бременна майка с две деца.

На 12.01.2017 г. с направление № НП/Д-Р -012 от 12.01.2017 г.в ЗМБ е настанена една майка Павлина Василева Митева с едно дете Мариян Стефанов Младенов, което до този момент бе потребител на социални услуги в ЦНСТДМ – ПМГ. На детето предстоеше втори етап от оперативна интервенция за корекция на лицево-челюстна малформация.

На 18.01.2017 г. със Заповед №ЗД/Д –Р- 008/ 18.03.2017 г. на директора на ДСП – Русе  е прекратено ползването на услугите, предоставяни в ЗМБ на 1 непълнолетна бременна Събка Илиева Златева, която бе настанена със Заповед №3Д/Д-Р-001/08.12.2016 г. на директора на ДСП – Русе  поради съществуващ риск за живота и здравето й в домашна среда. След настъпила промяна в обстоятелствата, свързани с риска и неговото отпадане бе прекратена наложената мярка за закрила спрямо непълнолетното момиче.

През м. януари социални услуги в ЗМБ продължават да ползват настанените от 23.11.2016 г. бременна майка Цветелина Петрова Кръстева, заедно с двете и деца – Петя Кристиянова Трифонова на 3 години и Емануела Кристиянова Трифонова на 1 година.

          През м. февруари в ЗМБ  е  предоставена социална услуга на двойката майка Павлина с дете Мариян и майката Цветелина с децата Петя и Емануела.

            През м. март от 08.03.2017 г. е прекратено настаняването на Павлина Василева Митева и детето Мариян Стефанов Младенов. На 01.03.2017 г. в УМБАЛ „Свети Георги“ в гр. Пловдив беше организирана от екипа на ЗМБ провеждането на втората оперативна интервенция. Операцията и следоперативния период протекоха добре, без усложнения, което обосновава прекратяването на услугата по желание на майката.

 

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимонеприложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейността

През м. януари има 3 основни потребители в ЗМБ (1непълнолетна бременна, 1 майка с едно дете и 1 бременна с две деца). Прекратено е настаняването на непълнолетната бременна

През м. февруари има 2 основни потребители (1 майка с едно дете и 1 бременна с две деца). Няма нови потребители и няма прекратяване на настаняването.

През м. март има 2 основни потребители на услугите в ЗМБ (1бременната майка с две деца и 1 майка с едно дете). През месеца е прекратено настаняването на майката с едно дете. Няма нови потребители

 

 1. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 

 1. Досиета на потребителите на услугата в ЗМБ – 6 бр. (на 3 майки и 3 деца)

 

 

Дейност 6:

 

 1. Наименование на дейността: Информиране на обществеността за услугите в ЗМБ
 2. Описание на дейността – публично представяне на текущите резултати – годишни тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи; организиране на събития: лични празници на потребителите на ЗМБ, детски празници, специални празници в ЗМБ.

 

През м. януари не са организирани дейности за публично представяне на услугата.

През м. февруари не са организирани дейности за публично представяне на услугата.

През м. март –е организирана Годишна конференция на СНЦ „Еквилибриум“, на която са разпространени брошури, съдържащи информация за дейността на ЗМБ.

 

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимоне приложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейносттане приложимо
 4. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.
 5. Информация на сайта
 6. Брошура

 

 

Дейност 7:

 

 1. Наименование на дейността: Доброволчество
 2. Описание на дейността – привличане на доброволци за конкретни дейности

 

В ЗМБ  все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.  

 

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимонеприложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейносттанеприложимо
 4. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Няма

 

Дейност 8:

 

 1. Наименование на дейността: Обмяна на опит
 2. Описание на дейността – възможност за обмяна на опит с други ЗМБ.

 

Не е проведена обмяна на опит с други ЗМБ.

 

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимонеприложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейносттанеприложимо
 4. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Няма

 

Дейност 9:

 

 1. Наименование на дейността: Поддържане на ефективна партньорска мрежа
 2. Описание на дейността – идентифициране и привличане на нови потенциални партньори в областта; поддържане на добри взаимоотношения на сътрудничество и взаимопомощ при вече създадени партньорства; поддържане на установени контакти с национални и международни партньори.

 

      Основни партньори на ЗМБ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

 

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимонеприложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейносттанеприложимо
 4. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Няма

Дейност 10:

 

 1. Наименование на дейността: Мониторинг на дейностите и резултатите

 

 1. Описание на дейността – вътрешен мониторинг съгласно методиката и годишния план на дейностите на СНЦ „Еквилибриум“; ежемесечна проверка на досиетата по активните случаи; интервюто и фокус групи с клиенти за обратна връзка.

 

Мониторингът на дейността в ЗМБ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Използват се индикатори за оценка качеството на услугата като на всеки шест месеца се изготвя план за развитие в областите, където резултатите са по-ниски от максималните.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЗМБ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЗМБ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет, а на ДСП-Русе справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

     За периода 01.01. – 31.03.2017 г. са изготвени два заключителни доклада за работата по предоставяне на социални услуги на потребители в ЗМБ.

 

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимонеприложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейносттанеприложимо
 4. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 

 1. Протоколи от срещи на групата за управление – 2 бр.
 2. Протоколи от екипни срещи в ЗМБ – 2 бр.
 3. Заключителни доклади – 2 бр.

 

Дейност 11:

 

 1. Наименование на дейността: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

 

 1. Описание на дейността – изготвяне на финансови доклади, изготвяне на технически доклади, изготвяне на годишен доклад-анализ.

 

 1. През м. януари  е изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.10.2016 г. – 31.12.2017 г.
 2. Финансов доклад – 1 бр. (изготвен и предаден от М. Великова – оперативен счетоводител от СНЦ „Еквилибриум“).

 

 1. Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) – не приложимо
 2. Причини за отлагане, забавяне или неизпълнение, където е приложимонеприложимо
 3. Актуален брой участници, обхванати от дейносттанеприложимо
 4. Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 

 1. Технически доклад – 1бр.
 2. Финансов доклад – 1 бр.

 

 • Моля, представете подробна информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

 

Социални услуги в ЗМБ към ОДУ,,Слънчо“ са предназначени за:

 • Майки с деца на възраст 0-3 год., при които има риск от настаняване извън семейството(самотни майки,  непълнолетни, майки в затруднено семейно и социално положение, подложени на насилие и др.)
 • Деца над 3 годишна възраст, постъпващи със своите майки в ЗМБ, за които се работи също в посока превенция на раздялата с майката.
 • Майки с деца в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено извън биологичното семейство и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа на майката, за да може то отново да се интегрира в семейната среда.   – Бременни в последния триместър на бременността в риск да изоставят детето си след раждането/непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/
 • Звено ,,Майка и бебе“ работи и с бащата и с други членове на разширеното семейство.

 

2.3. Моля, опишете всички възлагания и сключени договори, възложени чрез процедури (за строителни работи, доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на дейностите през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя (ако е приложимо).

 

СНЦ „Еквилибриум“ има извършени следните доставки по сключени договори за периода м. януари– м. март  2017 г.

 1. м. януари няма извършени плащания.
 2. м. февруари няма извършени плащания.
 3. м. март няма извършени плащания

 

 

     2.4.Моля, опишете механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи.  Опишете констатирано ли е финансиране по друга общностна или национална програма.

      За работата по случаите са изготвени заключителни доклади, които са представени на директора на ДСП – Русе.

      Финансиране по друга общностна или национална програма –  няма. Две от децата в ЗМБ посещават детска градина и детска ясла, като майката заплаща такси за ползването им. Предоставянето на услугите в ЗМБ се извършва по план за грижи, в който не се планира дублиране на дейности, финансирани от различни източници.

 

   2.5.Моля, опишете проблемите, срещани по време на предоставяне на социалните услуги, и предприетите мерки за преодоляването им. (ако е приложимо).

 

През отчетния период не са възниквали проблеми при предоставянето на социалните услуги в ЗМБ.

 

 

2.6.Моля, опишете приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на                               социалните услуги.

 

Предоставянето на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ способства за реализирането на дейностите по Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год., дейност 1.1.2.2. Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето непосредствено след раждането в Звено „Майка и бебе“.

 

 

 • С описаните по-горе дейности, резултати и представени документални доказателства представяме на Община Русе надеждна увереност, че всички услуги и стоки са реално предоставени.

 

 

Предоставяме надеждна увереност,  че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост 2, 5 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ЗМБ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

Приложение към отчета 3 бр. таблици към ДСП – Русе за м. януари, м. февруари и м. март 2017 г.

 

3.Партньори и други форми на сътрудничество

 

Договорът осъществява ли се в партньорство с други организации или лица?

 1. да
 2. не

 

Колко са партньорите, с които предоставяте социалните услуги? (ако е приложимо)

 

Какви са партньорите представени в конкурсната програма? Моля, посечете за всеки един от партньорите:

 • тип организация според юридическия й статут – НПО, държавна администрация, предприятие, частна фирма
 • сфера на дейност (например ако е предприятие в каква индустрия е)
 • обхват на действие – локален, национален, международен

 

 • Ако изпълнявате реализацията на дейностите в партньорство, как оценявате съвместната работа между Вас и партньорите по изпълнението на заложените ангажименти в договора и детайлизираната Ви програма (опишете за партньорите, с които сте подписали споразумение за партньорство)? Отговорете на този въпрос поотделно за всяка организация-партньор!

 

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЗМБ самостоятелно

 

 • Когато е приложимо, опишете Вашите отношения с други организации, ангажирани в изпълнението на дейностите:

 Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в КСУДС.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП – Русе, ДСП-Русе и МБАЛ – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България. В рамките на партньорството между двете организации, във връзка със процеса по деинституционализация на децата в Област Русе, който приключи през 2014 г., „Надежда и домове за децата“ – България.

Дългогодишно е партньорството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор;

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.

 

 • Подизпълнител (подизпълнители) (ако има такива)
 • Крайни потребители и целеви групи
 • Други ангажирани с дейностите лица, които не са страни по договора.

 

      3.3  Опишете установените работни връзки с други договори, ако има такива.

Няма такива.

 

 • Ако вашата организация е подписвала други договори с цел укрепване на същата целева група, до каква степен в рамките на настоящите дейности са доразвити/допълнени резултатите?

 

 Не са подписвани договори.

 

 • .Опишете всички получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 

Не са получени.

 

 • Информация и публичност

 

 

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос за реализацията на дейностите? Моля, отбележете и опишете детайлно кои от изброените по-долу дейности са изпълнени по Вашия договор и посочете доказателствен материал, които може да бъде представен по време на посещение на място (например: снимки, брошури, дипляни, плакати, изработени и ползвани материали по реализиране на дейностите).

 

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като  привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

 

 1. Информирани ли са участниците/получателите на услугата за ползването на финансиране като държавно делегирана дейност и когато е приложимо, от други източници?

 

Потребителите на услугата и  членове на разширеното семейство, които посещават майките и техните деца са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

 

 

 1. Опишете съдържанието на печатните информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) изготвени и представени за периода на отчета:

 

 1. Проведени ли са информационни събития за местните и/ или национални медии в периода на отчитане?

 

 Екипът на  ЗМБ взе участие в Годишна конференция на СНЦ „Еквилибриум“, която се проведе на 09.03.2017 г.

 

 1. Проведени ли са пресконференции за национални и/ или местни медии в периода на отчитане?

 

Не са проведени пресконференции за национални и/или местни медии в периода м. януари – март 2017 г.

 

 1. 5. Поставено ли е информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по договора? Опишете за периода на отчитане, какви материали са били поставени.

 

Във фоайето на ЗМБ на видно място са поставени табла с актуална информация, свързана с предоставянето на услугата.

 

Име на лицето изготвило доклада: Вяра Георгиева – директор ОДУ“Слънчо“