• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ (ДЦДМУ) – РУСЕ

2019 г.

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  1421  от 04.06.2019г., за управлението на: ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.

 

Работата на екипа на сдружението е насочена към развитие и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно израстване на децата, младите хора и техните родители. Основната ни цел е да им предоставя социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазма за бъдещето.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ДЦДМУ

Целевите групи на услугата ДЦДМУ са:

 • Деца от 0 до 18 г. с увреждания – вродени и придобити малформации и заболявания на опорно-двигателния апарат, деца с увреждания на централната и периферна нервна система и др.
 • Деца от 0 до 18г. с генерализирани разстройства на развитието (аутизъм, синдром на Рет и др.)
 • Деца от 0 до 18 г. със забавяне в нервно-психическото и когнитивното развитие.
 • Деца от 0 до 18 г. със сензорни увреждания
 • Деца от 0 до 18 г. с тежки / комплексни увреждания,  отглеждани в семейна среда или в услуга от резидентен тип;
 • Родители/грижещи се за гореизброените целеви групи деца;

 

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДЦДМУ ПРЕЗ  2019г.

Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

 

Социалните услуги в ДЦДМУ гр. Русе са предоставяни съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурс за възлагане на управлението на услугата на доставчика и се осъществиха спрямо изготвения График на дейностите за 2019 г.

Дейност 1: Организационно изграждане на ДЦДМУ

(Прилагане на политика за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ; годишно стратегическо планиране и изготвяне на годишен план-график на дейностите; Оценка на риска, произтичащ от средата;)

През м. януари е изготвен Годишен план-график на дейностите в ДЦДУ за 2019 г. Актуализирана е оценката на риска, произтичащ от средата и неблагоприятните фактори, влияещи на оперативната работа.

През м. февруари е извършено атестиране на изпълнението на служебните задължения на работещите в ДЦДМУ. Изготвени са индивидуални работни планове и планове за развитие за предстоящия атестационен период.

Целогодишно се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ДЦДМУ.

От 11.12 до 12.12.2019 г. в ДЦДМУ е извършена тематична планова проверка от ДАЗД. Целта на проверката е да бъде обследвано качеството и ефективността на услугите, предоставяни на децата с увреждания в ДЦДМУ към ОДУ“Слънчо“.

В хода на проверката е установено, че базата в техническо и функционално отношение е в отлично състояние. Наличният сграден фонд, обзавеждане и оборудване изцяло отговаря на нуждите на потребителите. В услугата работи екип от специалисти с необходимото образование, опит и умения за работа с деца. Установена е грижа на много добро ниво и резултати, както за децата, така и за техните родители.

В хода на проверката не са установени пропуски.

Планиран брой лица, обхванати от дейността – По дейност „Прилагане на политика на доставчика за управление на човешкия русурс“ в Детайлизираната програма на ДЦДМУ са заложени 11,5 щатни бройки.

През 2019 г. здравословното състояние на децата се проследява от педиатър, назначен на граждански договор от 01.10.2016 г. Работата на специалистите в ДЦДМУ през годината се ръководи от експерт- методист от СНЦ „Еквилибриум“.

През 2019 г. не се наложи промяна в длъжностното разписание по отношение на специалистите, ангажирани в работата с децата. Въпреки трудностите – текучество на кадри и недостиг на специалисти, желаещи да работят с деца с увреждания, през 2019 г. СНЦ „Еквилибриум” успя да обезпечи работата на дневния център с необходимия брой специалисти със съответната професионална подготовка и опит в работата с деца с увреждания.

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 1. Работни планове.
 2. Планове за развитие на служителите
 3. Органограма.

Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал – събеседване с настоящия персонал и предоговаряне; сключване на договори с избраните кандидати; инструктаж на назначения персонал; предоставяне на детайлизирана програма.

През м. януари 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали служители. Назначени са 2-ма нови служители – 0,5 директор  и 1 сътрудник социална работа с деца.

През м. февруари 2019г. в ДЦДМУ напусна логопедът. Назначен е нов специалист на граждански договор – логопед. 

През м. март 2019г. в ДЦДМУ напусна психологът. Назначен е 1 нов служител – възпитател.

През м. април 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. май 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. юни 2019г. в ДЦДМУ освободени са 1 възпитател и 1 детегледачка, напусна 1 детегледачка. Назначени са 3 – ма нови служители – 2 детегледачки, 1 възпитател.

През м. юли 2019г. в ДЦДМУ е назначен ерготерапевт.

През м. август 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. септември 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. октомври 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали и назначени служители.

През м. ноември 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали служители. Назначен е 1 сътрудник социална работа с деца.

През м. декември 2019г. в ДЦДМУ няма напуснали служители.Кинезитерапевта е в дългосрочен болничен.

 

Планиран брой лица, обхванати от дейността (където е приложимо) –  11,5 щатни броики

През 2019 г. СНЦ „Еквилибриум” е наел персонал над определения в Програмата за управление на Дневен център за деца и младежи с увреждания, представена в конкурсната документация пред Община Русе. Този допълнителен финансов ресурс е ангажиран с цел осигуряване на висококачествена и всеобхватна подкрепа на потребителите на услугите в центъра. Работата на така сформирания екип получи висока оценка от родителите на децата. Оценката е изразена при проведено анкетно проучване за удовлетвореност от ползването на услугите в ДЦДМУ от експерти на ДАЗД. В анкетите родителите заявяват, че услугите в дневния център способстват не само за подобряване на уменията на техните деца, но те са в полза и на родителите, които имат подобрени възможности за трудова реализация и за себеразвитие.

Материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

Щатно разписание; трудови договори; уведомления за сключване на трудови договори. Инструктажна книга  и служебни бележки за проведен начален инструктаж.

Дейност 3: Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет – анализ на потребностите от обучение; планиране на обученията за персонала; реализация на вътрешни и външни поддържащи обучения; въвеждащо обучение за нов персонал – (провеждат се регулярно по утвърдена програма ); включване на членовете на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността

 

През м. януари в  ОДУ „Слънчо“ е изготвен анализ на потребностите от обучение и е разработен Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала за 2019 г.

През м. април  кинезитерапевта и социалният работник бяха на I-ви модул от обучение на тема „Храненето през първите 1000 дни“.

През м. юни 2019 г. проведено тридневно обучение от Агенция Социално Подпомагане на персонала на ДЦДМУ – „Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца“

През м. август за екипа на ДЦДМУ бе организиран тиймбилдинг в SOS Детски селища – гр. Трявна.

През м. септември  новоназначенят персонал на ДЦДМУ премина през въвеждащо обучение на СНЦ „Еквилибриум“ .

 

Дейност 4: Супервизия на персонала – индивидуална супервизия; групова супервизия.

 

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ДЦДМУ веднъж на шест месеца или извънредна супервизия при възникнал проблем.

През 2019 г. не са постъпили заявки за провеждане на индивидуални и групови супервизии.

 

Дейност 5:  Предоставяне на услугата Дневен център за деца с увреждания

 

През 2019 г. в ДЦДУ са предоставени социални услуги на 46 деца със специални потребности и техните семейства на база издадени направления от ДСП – Русе за ползване на дългосрочна социална услуга. През периода 8 деца са били ползватели на дневна форма, 8 деца – полудневна и 30 – почасова форма на предоставяне на социална услуга.

Психологът в ДЦДМУ е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата. През периода специалистът е работил за изграждане на схема и образ на тялото, концентрация на вниманието, овладяване на проблемно поведение, подготовка в предосиновителния период, подобряване на паметовите способности, за социализация и подкрепа в адаптационния период. С всички деца са извършени, както индивидуални, така и групови сесии според заложените дейности в терапевтичните им програми.

Кинезитерапевтът в ДЦДМУ е работил за обучение в самостоятелно ходене, ходене по подвижна опора и самостоятелна локомоция, укрепване на опорно-двигателния апарат (ОДА) и профилактика на контрактурите. За задържане в седнало положение за по-дълго време и поетапна вертикализация до неподвижна опора, за преминаване в седеж, пълзене, обучение в заемане на стоеж, ходене по успоредка, подобряване контрола на главата, обръщане и седеж, заемане на седеж с опора и подобряване на моторното развитие и засилване на мускулатурата.

Ерготерапевтът е изготвил индивидуални терапевтични планове за работа с децата,  като е била фиксирана целта на работа с всяко едно дете: двигателна активност, подобряване на фина моторика, познавателни умения, подобряване на захвата и тактилна стимулация. Провеждани са групови занимания, съчетани с кинезитерапет.

Логопедът в ДЦДМУ е работил за развиване на пасивен и активен речник, постановка, диференциация и артикулиране на звукове. Обогатяване на активен речник, ограмотяване и емоционално развитие чрез реч, формиране на правилна реч, като е използвал артикулационни упражнения, метроритмична и дихателна гимнастика и др. Провеждани са групови занимания с психолог.

Посочените специалисти са изготвили индивидуални терапевтични програми за работа с потребителите на социалната услуга. Взели са участиее в изготвянето на Оценката на детските потребности, след което са планирали подходящи по вид дейности за работа с всяко едно дете. Следвали са заложените дейности в плана на социалната услуга, участвали са в последващи реоценки на всеки три месеца и са излагали работата си в синтезиран вид в изготвените тримесечни и/или заключители доклади за работата по случая до ДСП – Русе.

 

Актуален брой участници, обхванати от дейността

През м. януари 33 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 7 нови договора за предоставяне на социалната услуга и 1 прекратен поради изтичане на срока).

През м. февруари 33 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( няма сключени  нови договори за предоставяне на социалната услуга, 2 договора са прекратени, поради пренасочване към други услуги ).

През м. март 37 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ(има сключени 9 нови договора за предоставяне на социалната услуга и са прекратени 2 поради изтичане на срока и 1 поради промяна на мярката за закрила).

През м. април 40 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 4 нови договора за предоставяне на социалната услуга).

През м. май 39 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 4 нови договора за предоставяне на социалната услуга).

През м. юни 40 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ(има сключени 6 нови договора за предоставяне на социалната услуга).

През м. юли 44 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 8 нови договора за предоставяне на социалната услуга).

През м. август 44 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 2 нови договора за предоставяне на социалната услуга).

През м. септември 42 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ(има сключени 3 нови договора за предоставяне на социалната услуга).

През м. октомври 43 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ (има сключени 5 нови договора за предоставяне на социалната услуга).

През м. ноември 43 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ ( няма подписани нови договори за предоставяне на социалната услуга).

През м. декември 41 деца с увреждания ползват услугата в ДЦДМУ(няма подписани нови договори за предоставяне на социалната услуга).

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 

Досиета на потребителите на услугата в ДЦДУ – 46 бр. (41 досиета на потребители, които в момента ползват услугата и 5 досиета по приключени случаи)

 

Дейност 6: Осмисляне на свободното време, отдих и развлечения за децата

През 2019 г. децата, потребители на социалната услуга са включвани в групови и ндивидуални занимания по интереси – слушане на детски песни, гледане на приказки. Организирани и провеждани са детски партита за рождени дни, като е осигуряван и индивидуален подарък. Организирано бе и парти за децата по случай Великденските празници.

На 25.03.2019г. бе организирано тържество с почерпка по случай християнския празник Благовещение, на което потребителите на социалната услуга получиха и индивидуален подарък.

На 31.05.2019г. бе организирано тържество с почерпка по случай 1-ви юни – Международния ден на детето, на което потребителите на социалната услуга се забавляваха с аниматори и получиха индивидуален подарък.

През м. септември бе организирана работилница, в която децата, заедно с персонала от ДЦДМУ изработиха био-сапунчета за благотворителния щанд на ежегодния Римския пазар Сексагинта Приста в Русе.

На 31.10. 2019г. бе организиран Есенен карнавал за потребителите на услуги в ОДУ „Слънчо“ с помощта на нашите партньори „Веселяците“ и пекарна „Филаделфия“.

През м. декември бе организирана работилница, в която децата, заедно с персонала от ДЦДМУ изработиха различни изделия за благотворителния Коледен щанд на СНЦ „Еквилибриум“.

На 16.12.2019г. се проведе Коледното тържество в ОДУ “Слънчо“ с участието на нашите приятели „Веселяците“

 

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Снимки

 

Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ДЦДМУ.

публично представяне на текущите резултати – годишни тематични пресконференции; работа с местни и национални медии – интервюта, репортажи и др.; регулярно изпращане на текстове за добри практики и водещи новини от дейността на ДЦДМУ за електронния бюлетин на НМД, НПО-портал, Ноу-хау центъра на НБУ и други.

През м. март 2019г. е публикувана информация за проведения празник на 25.03.2019 г.на ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо“ на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението.

През м. април 2019г. е публикувана информация за проведения празник по случай Благовещение в ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо“ на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението.
През м. май 2019г. е публикувана информация в местната преса,  на сайта на СНЦ “Еквилибриум“ и на фейсбук страницата на сдружението относно дарените кислороден концентратор и ултразвук за нуждите на потребителите на ОДУ „Слънчо“.

През м. август 2019г. е публикувана информация  на фейсбук страницата на сдружението за обновената визия на ДЦДМУ в ОДУ „Слънчо“.

През м. септември 2019г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния щанд на ежегодния Римския пазар Сексагинта Приста в Русе.

През м. ноември 2019г. е публикувана информация  на фейсбук страницата на сдружението за проведения есенен карнавал в ОДУ „Слънчо“.

През м. декември 2019г. е публикувана информация на фейсбук страницата на сдружението относно събраните средства от благотворителния Коледен базар в мол Русе, както и материал за коледното тържество в ОДУ „Слънчо“

 

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност.

 1. Брошура
 2. Информация в сайта

Дейност 8: Доброволчество

В ДЦДУ  все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.

През м. март в ДЦДМУ 2-ма студенти по ерготерапия проведоха своя преддипломен стаж.

 

Дейност 9: Обмяна на опит

През м. април бе проведена среща в ОДУ „Слънчо“ по програма за обмяна на опит с колеги от Румъния.

През м. август бе проведен тиймбилдинг на екипа от ДЦДМУ в SOS Детски селища гр. Трявна, където по план бяха организирани сесии за обмяна на опит между мултидисциплинарните екипи.

 

Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ДЦДМУ са Община Русе и Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др. През м. март се постави началото на сътрудничество с „Алекра“ ЕООД, „Берк Ес“ ООД, сладкарница „Юлина“.

През м. май се постави началото на сътрудничество с аниматорна къща „Веселяците“, „Йовис Дони М“ ЕООД, „Филикон“ ЕООД,  ЕТ „Филаделфия“.

 

Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността в ДЦДМУ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ДЦДМУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно, директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ДЦДМУ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

 

Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

 1. През м. януарие изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.10.2018г. – 31.12.2018 г.
 2. Финансов доклад – 1 бр. (изготвен и предаден от М. Великова – оперативен счетоводител от СНЦ „Еквилибриум“)
 3. През м. априле изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 01.2019г. – 31.03.2019 г.
 4. През м. юлие изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 04.2019г. – 30.06.2019 г.
 5. Финансов доклад – 1 бр. (изготвен и предаден от М. Великова – оперативен счетоводител от СНЦ „Еквилибриум“)
 6. През м. октомврие изготвен и представен технически доклад за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе за периода 07.2019г. – 30.09.2019 г.

 

Описание на всички възлагания и сключени договори, възложени чрез процедури (за строителни работи, доставки, услуги), възложени в контекста на изпълнението на дейностите през периода на отчитане, като посочите за всеки договор стойността, приложената процедура за възлагане и наименованието на изпълнителя . 

 

СНЦ „Еквилибриум“ има извършени следните доставки по сключени договори

През м. януари е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 63 лв.

 

През м. февруари е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  63  и ДДД 1 ООД – по договор от 09.03.2018  дезинфекция и дезирефикация – 72 лв.

 

През м. март е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор – 60 лв. и на Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 610,00 лв

 

м.април 2019 Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 353.00 лв
Абанос 55 ЕООД – договор от 03.01.2017 г. – извозване и унищожаване на
опасни отпадъци -120 лв
Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  63 лв.

м.май 2019  – Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  75 лв.

м.юни 2019 Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 557.50 лв

 

м юли 2019

Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 523.00 лв,

м.август.2019
Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване на асансьор –  78 лв.
Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 342.50 лв

 

м. септември 2019

Зовест ООД – 63 лв.

 

През м. октомври е направено плащане на Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 453.00 лв

През м. ноември е направено плащане на Зовест ООД- по договор от 01.04.2016 г. за обслужване наасансьор- 60лв. ДДД – 1 ООД – по договор от 09.03.2018 г. за дезинсекция и дератизация – 36 лв

През м. декември е направено плащане на Боби Фрутс ООД по договор от 07.07.2016 г. кетъринг – 362.00 лв

 

По граждански договори са изплатени следните суми:

През м. януари е изплатена следната сума. На Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

На Методи Йорданов Андреев по Граждански договор№29/15.01.2018г. за поддръжка и ремонт на газова инсталация – 560.00 лв.

На д-р Пламен Емилов Кожухаров по Граждански договор №1//01.07.2016 г. за специализирана консултативна медицинска помощ по детска хирургия.

През м. февруари са изплатени следните суми на Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

На Методи Йорданов Андреев за поддръжка, ремонт на газова инсталация, 560,00 лв.

На Детелина Надкова Троанска по Граждански договор № 65/01.02.2019 г. за логопедични услуги на потребителите 366.92 лв

На Детелина Надкова Троанска по Граждански договор № 65/01.02.2019 г. за логопедични услуги на потребителите 366.92 лв

През м.април е изплатена следната сума: На Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

На Методи Йорданов Андреев по Граждански договор№29/15.01.2018г. за поддръжка и ремонт на газова инсталация – 560.00 лв.

На д-р Живко Георгиев Живков по Граждански договор №67//08.03.2019 г. за за изготвяне на препоръки и примерни хранителни режими  -167,80 лв.

На Детелина Надкова Троанска по Граждански договор № 65/01.02.2019 г. за логопедични услуги на потребителите 453,06 лв.

През м. май са изплатени следните суми на Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

На Методи Йорданов Андреев за поддръжка, ремонт на газова инсталация, 560,00 лв.

На Детелина Надкова Троанска по Граждански договор № 65/01.02.2019 г. за логопедични услуги на потребителите 522,87лв.

През м. юни 2019 г. са изплатени следните суми на Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

На Детелина Надкова Троанска по Граждански договор № 65/01.02.2019 г. за логопедични услуги на потребителите 522,87лв.

На Анна Пурчева Бисет за извършване на ерготерапевтични услуги 237,15 лв.

През м. октомври е изплатена следната сума. На Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Вероника Владимирова Пашова ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  380,68 лв.

През м. ноември са изплатени следните суми на Марияна Марчева Великова по Граждански договор №1/01.07.2016г. за опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” са изплатени 453,06 лв.

Методий Йорданов Андреев ОДУ Слънчо №29/15.01.2018 поддръжка, ремонт на газова инсталация 738,31 лв.

Вероника Владимирова Пашова ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  894,25 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 917,29лв.

През м. декември са изплатени следните суми на

Вероника Владимирова Пашова ОДУ Слънчо №83/28.06.2019 психологическа подкрепа на потребителите на социалната услуга  431,12 лв.

Детелина Надкова Троанска ОДУ Слънчо №65/01.02.2019 логопедични услуги на потребителите 464,24лв.

Елена Петкова Петкова ОДУ Слънчо №99/01.12.2019 методическа подкрепа на междуекипните отношения на социалните услуги предоставяни от ОДУ Слънчо. 800,00

Методий Йорданов Андреев ОДУ Слънчо №29/15.01.2018 поддръжка, ремонт на газова инсталация 560,00 лв.

Марияна Марчева Великова ОДУ Слънчо №1/01.07.2016 опериране с паричните средства, осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки и финансови отчети на ОДУ „Слънчо” . 453,06

Пламена Костадинова Стефанова ОДУ Слънчо №98/01.12.2019 обучение на персонала 500,00лв.

Светла Симеонова Межри ОДУ Слънчо №97/02.12.2019 обучение на персонала 500,00 лв.

 

Описание на механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи.  Опишете констатирано ли е финансиране по друга общностна или национална програма.

Финансиране по друга общностна или национална програма няма.

На потребителите се издават служебни бележки за времето на престои в ДЦДМУ и работата със специалисти с цел да не се допуска дублиране на дейности.

 

Приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предоставянето на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания способства за реализирането на дейностите по Преоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год., специфична цел 1.3. „Предоставяне на социални услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания“, дейност 1.3.1.1. Осигуряване на устоичивост и продължаване на предоставяните услуги на Комплекса от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 години в Община Русе.

Предоставяме надеждна увереност,  че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост над договорения от 8,5 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ДЦДМУ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

Справките са приложени към техническите отчети към Община Русе за 2018 г.

 

Партньори и други форми на сътрудничество

СНЦ „Еквилибриум” администрира ДЦДУ самостоятелно.

Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват деца и семейства за ползване на услуги в КСУДС.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

Дългогодишно е партньорството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор.

Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

През м. май БЧК-Русе –    3339,47  –    хранителни продукти

м. декември –  Дарение в натура – образователна игра, кинетичен пясък, скрабъл и др. в размер на 99,79; Дарение в натура – конструктор с числа и браилов знак, книжка с образователни игри – есен, сирене и мишка за шиене, дървена игра за памет – веселото влакче и българска магнитна азбука в размер на 87.90 лв.

 

Информация и публичност

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

 

Родителите, членове на разширеното семейство и полагащите грижи  за децата, които посещават ДЦДУ са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

 

Печатните информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) изготвени и представени за периода на отчета: 

 

Проведени информационни събития за местните и/ или национални медии в периода на отчитане

 

Във фоайето на ДЦДМУ на видно място е поставено табла с актуална информация, свързана с предоставянето на услугата.

 

Име на лицето изготвило доклада: Милена Неделчева – директор ОДУ“Слънчо“

 

Подпис: ………………………………

Утвърдил: Е. Петкова – председател на УС СНЦ „Еквилибриум“

 

Място на изпълнение: Дневен център за деца с увреждания – ДЦДМУ към ОДУ „Слънчо“