• English
 • български

Изх. № /23.08.2019г 

ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

 1. ОПИСАНИЕ 
 • Наименование на доставчика на социалната услуга по договора:

Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибирум”

 • Име и длъжност на лицето за контакти:

Ивайло Минков – управител на ЦНСТДБУ- гр.Бяла

Телефон за контакт: 0889054564

Адрес: гр. Бяла, ул.“Гео Милев“ №20, ПК:7101

 • Наименования на партньорите (ако е приложимо):

СНЦ „Еквилибриум“ администрира услугата самостоятелно.

 • Наименование на социалната услуга:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  (ЦНСТДБУ) с капацитет 8 потребители

 • Номер на договора и дата на сключването му:

Договор за възлагане управлението на социална услуга, сключен между Община Бяла и СНЦ „Еквилибирум”-  №232 от 30.06.2016г.

 • Начална дата и крайна дата на периода на отчитане:

01.01.2019г. – 21.08.2019г.

 • Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора:

От 01.07.2016г. до 30.06.2019г.

 • Целева държава (държави) или регион (региони):

Община Бяла

 • Данни за участниците, целевите групи, обхванати от договора:
 • Лица до 18-годишна възраст (деца), за които до момента на настаняването им в ЦНСТДБУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство;

 

 

 1.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕРИОДА НА ОТЧИТАНЕ

 

2.1. Дейности и резултати

Социалните услуги в ЦНСТДБУ гр. Бяла са предоставяни съгласно утвърдените методики:

 • Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип “ (ЦНСТДБУ), утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавната агенция за закрила на детето,  2014г.;
 • Дейностите са реализирани съгласно Детайлизираната програма представена при провеждане на конкурс за доставчик на социалната услуга и се изпълняват в периода на отчитане.

2.1.1.Дейност 1: „Организационн дейности в ЦНСТДБУ

Част от заложените дейности в Детайлизираната програма на СНЦ „Еквилибирум” за управление на ЦНСТДБУ – Бяла, са реализирани през посочения  период на отчитане 2019г.

 • В началото на календарната година е направено стратегическо планиране на дейностите в ЦНСТДБУ за отчетния период;
 • През месец февруари 2019 бе финализирана „Оценката на риска, произтичащ от средата” и се поддържа материално техническата база във вид гарантиращ сигурността както на служителите, така и на потребителите;
 • През първото тримесечие на годината бе преработена и актуализирана нормативно изискуемата документация и се следват правилниците, процедурите, регистрите, журналите и т.н.;
 • Провеждат се ежемесечно екипни срещи, за да се гарантира качествено предоставяне на услугите;
 • Най-малко веднъж месечно управителя на ЦНСТДБУ взема участие в екипна  среща на Групата за управление на СНЦ „Еквилибриум”;
 • Периодично се извършва мониторинг на извършваните дейности в ЦНСТДБУ от представител на доставчика и се правят препоръки за подобряване на взаимоотношенията между децата – потребители на услугата и екипа директно взаимодействащ с тях, за да се предотвратят или сведат до минимум конфликтни ситуации.

 

2.1.2. Дейност 2: Подбор и назначаване на персонал

През м.Май с цел оптимизиране и подобряване на грижите за децата бе направена промяна сред персонала на ЦНСТД. На 15.05.2019 бе освободена от длъжност детегледач Яница Илиева, а от 16.05.2019 бе назначена Лиляна Костова.

2.1.3. Дейност 3: Развитие на професионалния капацитет на персонала (обучения и супервизии)

 

 • На 20.02.2019 бе проведена групова супервизия с персонала на ЦНСТД от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител
 • През м.Април и м.Май управителя взе участие в обучение на социални асистенти
 • На 27.05.2019 бе проведена групова супервизия с персонала на ЦНСТД от г-жа Надежда Петрова- методически ръководител
 • На 17,18 и 19. юни част от персонала на ЦНСТД взе участие в обучение на тема „ Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца „ в гр. Русе

 

 

2.1.4. Дейност 4:  Предоставяне на услуги в ЦНСТДБУ

Дейностите в ЦНСТДБУ са насочени към настанените  деца. На 21.01.2019 със заповед на директора на Д”СП”- Бяла е настанено детето Мирослава Йорданова Костова.На 15.02.2019г поради навършване на пълнолетие бе прекратена услугата на Расим Салимов със заповед № ЗД/Д-Р-Б-026/15.02.2019 на Д”СП”-гр.Бяла.

Към датата на издаване на доклада децата настанени в ЦНСТД са 6.

 

Съгласно вида на социалната услуга и методиките за нейното предоставяне, дейностите са в следните направления:

 • Задоволяване на ежедневните потребности на децата/младежите, чрез 24-часова постоянна грижа.
 • Всяко дете разполага с добре обзаведено лично пространство;
 • Към края на отчетния период се наблюдава повишаване на активността на децата и младежите при поддържането на хигиената в къщата;
 • Включват се при изготвянето на седмичното меню и приготвянето на храната в ЦНСТДБУ.
 • На децата са осигурени дрехи и лични вещи според нуждите им за училище,жилището и сезона.
 • Задоволяване на здравните нужди на децата/младежите.

През отчетния като цяло децата не са имали сериозни здравословни проблеми.  Бяха осъществени следните дейности свързани със здравните потребности не децата и младежите:

 

Спазен е имунизационният календар за всички деца. Освен настинките и леките респираторни заболявания, за които са взети необходимите мерки за лечение, през отчетния период са задоволени следните здравни нужди на децата:

 • През м. юни на  Денис Петев му бе направена манипулация за вадене на зъб от д-р Цочев. След нея се получи усложнение и се наложи детето заедно с управителя да посетят спешен кабинет в МБАЛ „Юлия Вревская”-гр. Бяла и му бяха изписани медикаменти.
 • През м. юни след оплакване на Севдиш Салимова за болки ниско долу в стомаха и парене при уриниране и бе извършен медицински преглед с ултразвук от д-р Тенева и бе поставена диагноза цистит. Беше и изписано медикаментозно лечение.
 • През м.Ноември поради оплакване от силно главоболие,температура и болки в гърлото Рени Димова бе настанена за лечение в Детско отделение на МБАЛ «Юлия Вревская» Момичето бе изписано в добро общо здравословно състояние.

Останалите деца не са имали здравословни проблеми през отчетния период и не са имали нужда да ползват услугите на лекар

 

 

Възпитателни дейности

Насочени са главно към придобиването на знания и умения за независим живот и повишаване на личностните, социалните и гражданските умения и компенсации на децата и младежите. Децата ежедневно в неформалма среда с подкрепата на управителя и детегледачите усвояват модели на поведение, които изключват както вербалната, така и физическата агресия. В резултат на това, случаите на напрежение във взаимоотношениета както между децата, така и между децата и възрастъните са епизодични. През последното тримесечие на годината, дори и закъсненията и нарушаването на вечерния час, също са епизодични.

Обучителни дейности/ образование

Всички деца и младежи са записани в подходяща форма на обучение, съобразена с техните желания и се оказва подкрепа за редовно посещаване на учебните заведения. Всички деца посещават Център за социална рехабилитация и интеграция, където ползват услугите „Комплексна рехабилитация и интеграция” и «Социална рахабилитация» и им се оказва подкрепа в обучителната дейност.

В резултат на оказана подкрепа, все по-голяма част от децата посещават редовно учебни занятия в училище. Дори при някои от тях се наблюдава стремеж към постигане на по-високи резултати, което се изразява в повишаване на успеха.

 • Социална интеграция и дейности

През отчетения период се наблюдава значително подобрение в представянето на децата и младежите. Съвместно с тях отбелязваме празници, рождени дни организират се тържества и се прилагат планираните месечни дейности.

2.1.5. Дейност 5: Ваканционни програми и клубна дейност

Децата посещават всеки четвъртък и петък услугите в ЦСРИ- гр.Бяла

През м. Февруари децата посетиха паметника Шипка, Бузлуджа и Етнографски комплекс Етъра

През м.Март децата заедно със специалисти от ЦСРИ взеха участие в благотворителния мартенски базар в центъра на града и се включиха в раздаването на мартеници в МБАЛ «Юлия Вревская» благотворително

През м. Април децата взеха участие в благотворителния Великденски базар организиран от община Бяла в подкрепа на Нина Петрова. Баха на екскурзия в гр. Ловеч, отпразнуваха рождения ден на Рени.

През м. Юни децата посетиха парк «Мини България « в гр. Велико Търново по повод рождения ден на Стефан

През м.Август децата бяха на летен лагер в с.Кранево в периода 10.08.-15.08.

При възможност децата посещават безплатно градския басейн в града, благодарение на кмета г-н Славов. Децата присъстват на всички срещи на ФК «Бенковски»- Бяла

 

 

 

2.1.6. Дейност 6: Поддържане на материално-техническа база

През отчетния период продължава поддържането на материално – техническата база, за да се гарантира качественото предоставяне на социалните услуги и за да се гарантира безопасността както на служителите, така и на потребителите по време на престоя им в сградата на ЦНСТДБУ.

2.1.7. Дейност 7: Информиране на обществеността за услугите в ЦНСТДБУ – Бяла

През отчетния период обществеността бе информирана за всички празници и събития проведени в ЦНСТДБУ на фейсбук страницата   https://www.facebook.com/cnstdm.byala/   както и на страницата на СНЦ”Еквилибриум” http://eq-bg.org/bg/

2.1.8. Дейност 8: Доброволчество

В ЦНСТДБУ все още не работят доброволци, макар, че доставчикът има политика за привличане на такива.

2.1.9. Дейност 9: Обмяна на опит

Не е извършена такава дейност

 

2.1.10. Дейност 10: Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЦНСТДБУ са Община Бяла, Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Бяла. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество ще бъдат привлечени да подкрепят дейностите на услугата, като – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.

2.1.11.  Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността на ЦНСТДБУ се осъществява, съгласно Процедурата изготвена от  доставчика за вътрешен контрол, но също така и чрез Оценка на рисковете, произтичащи от средата (Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа“), Аз-профили на всяко едно от децата,

Друга вътрешна система на доставчика за проследяване развитието на децата е Формуляр за изграждане профил на детето/младежа, който се актуализира на всеки шест месеца и по същността си е сравнителен анализ по индикатори за развитието и напредъка на детето/младежа.

Контролните дейности свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЦНСТДБУ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала, контрол по спазването на графиците на служителите, които работят на 24-часов работен цикъл в ЦНСТДБУ.

Ежемесечно, управителя изготвя и предоставя на ДСП – Бяла справка за заетите и свободни места в ЦНСТДБУ. На всяко тримесечие методическият ръководител на ЦНСТДБУ изготвя и предоставя на Община Бяла технически отчет, а на ДСП-Бяла справка за социалните услуги резидентен тип за тримесечието.

2.1.12. Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Бяла

Техническите доклади за ЦНСТДБУ се предоставят текущо на всеки три месеца на община Бяла

2.2.  Информация за целевите групи, предвидени по изпълнението на договора.

За отчетния период социални услуги в ЦНСТДБУ Са ползвали 7 деца и младежи на възраст от 12 до 18 години.

3.Получени помощи, дарения, свързани с подписания договор в периода на отчитане.

 

 • През м.Май  бе получено дарение  на хранителни продукти от БЧК.

 

 

 

Име на лицето изготвило доклада: Ивайло Георгиев Минков

Подпис: ………………………………

 

 

Място на изпълнение: ЦНСТДБУ

 

Дата, на която трябва да бъде представен докладът: 23.08.2019г

 

 

Дата, на която е изпратен докладът: 23.08.2019г