• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (КСУДС) – РУСЕ

2016 г.

 

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 0720 / 08.05.2012г., за управлението на: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ);  Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) със съответните удостоверения за регистрация в Агенция за социално подпоманаге (АСП): № 191-01 / 22.05.2015г. (ЦОП), № 191-04 / 22.05.2015г. (Приемна грижа); № 191-02 / 22.05.2015г. (ЦРДУ) и  № 191-0006/15.03.2016г. (ЦНСТДМУ).

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

ОСНОВНА МИСИЯ НА СНЦ “ЕКВИЛИБРИУМ”:

 • Да развиваме и утвърждаваме единно физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; да предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето
 • Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

Партньорска организация на Сдружение „Еквилибриум” при администриране на Комплекса за социални услуги за деца и семейства е        Клуб „Отворено общество – Русе“, който е експерт в публичните комуникации, организационното развитие, подготовка на проекти и промоционални продукти и дейности.

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В КСУДС

През 2016 година потребители на социалните услуги в КСУДС бяха:

 • Деца в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето (ЗЗД):
 • Деца, в риск от изоставяне;
 • Деца, жертва на насилие (физическо, емоционално, сексуално или неглижиране и пренебрегване);
 • Деца и младежи с отклоняващо поведение;
 • Деца в конфликт със закона;
 • Деца и младежи, отпаданли или в риск да отпаднат от системата на образование;
 • Младежи с бразователни дефицити и липса на професионална ориентация, застрашени от социална маргинализация;
 • Деца от семейства в период на криза (влошени взаимоотношения, развод, раздяла, траур и др);
 • Деца със специални потребности;
 • Деца и младежи с комплексни увреждания;
 • Деца, на които им предстои да бъдат настанени или са настанени в приемно семейство;
 • Деца и младежи от специализирани институции или услуги от резидентен тип, на които им предстои реинтеграция в биологичното семейство;
 • Младежи, на които им предстои напускане на специализирана институция, услуга от резидентен тип, приемно семейство/семейство на близки и роднини;
 • Родители, роднини и близки на тези категории деца;
 • Деца в детските градини и училищата, както и техни родители, учители, педагогически съветници, психолози;
 • Кандидати и утвърдени приемни родители;
 • Кандидати и регистрирани осиновители ;
 • Бременни жени в риск да изоставят бъдещото си дете;
 • Деца и техните семейства в общността, към които са насочени дейности по първична превенция, както и различни информационни кампании;
 • Професионалисти от сферата на социалните дейности, образованието, здравеопазването;

Целева група са и деца, при които има условия, водещи до определен риск и е в техен интерес да ползват социални услуги с цел превенция на риска. Насочването на тези деца става съгласно Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД, утвърдена от АСП и ДАЗД през 2010г. (Стандарт 2 от Методиката съдържа текстове за насочване към социални услуги без да се отваря случай). Децата в тази група са гранични случаи, които ако не се подкрепят в този момент, биха се превърнали в деца в риск (вторична превенция).

Екипът на КСУДС работи директно с групи в общността, в рамките на кратки сесии и консултации по следните теми:

 • Превенция на обществено значими проблеми, каквито са рисковото и отклоняващо се поведение, насилието и агресията, употребата на наркотици, алкохол, тютюнопушене, социално значими заболявания и др.;
 • Семейно планиране;
 • Развиване на жизнени и социални умения и подготовка за независим живот;
 • Повишаване на компетентности и умения у родители за подобряване на грижата за децата и създаване на сигурна и стимулираща среда за развитието им.

Тези дейности, в по-голямата си част се осъществяват „на терен” – в училища, детски градини или по местоживеене на целевата група, по заявка на образователни и здравни институции, обществени, етнически, неформални организации  и др.

            ПОСТИЖЕНИЯ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  КСУДС  ПРЕЗ  2016г.

            Под управлението на СНЦ „Еквилибриум“ КСУДС в Русе постепенно утвърди свой международен профил, чрез участие във форуми и предоставяне на експертни становища, както и консултиране и подкрепа на развитието на подобни услуги в Украйна, Молдова, Босна и Херцеговина, Белгия, Киргистан и Мексико. Нашият принос бе фокусиран върху деинституционализацията и разработването на интегрирани услуги  за грижи за децата и подкрепа на семейството и алтернативна семейна грижа.

            Моделите, програмите и принципите на СНЦ „Еквилибриум“, прилагани в КСУДС, са в основата на планираните мерки за изпълнение на актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия  „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, приет с постановление  на Министерски съвет № 859 от 13.10.2016 г. В последващото изложение сме обвързали постигнатото в Комплекса като мащаб, дълбочина и качество на услугите с конкретни мерки и дейности, предвидени в актуализирания План за действие.

            Инструментите и високите критерии за качеството на предоставяните услуги, разработени и прилагани от СНЦ „Еквилибриум“ в КСУДС – Русе се превърнаха в основа на индикаторите за дете – центриран мониторниг за оценка на качеството на услугите в страната, разработени от Ноу-хау център за алтернативна грижа за децата на Нов български университет (включени като приложение). Разбирането на значението за постигане на качество на услугите със стандарти над минималните е представено и в материала „Значение на оценката и самооценката за предоставяне на качествени услуги“ в Бюлетин на Ноу-хау център в Бюлетин 15 от май 2016 г. (включена като приложение). В инструментите, разработени от Ноу-хау център на НБУ са интегрирани основни положения от наша изследователска работа по темата за оценка и самооценка на качеството на социалните услуги при реализирането на двугодишен проект на „Еквилибриум“ – „Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет“. Анализът на „Еквилибриум“ е обобщен и представен в ръководство за осъществяване на външна оценка и самооценка, стъпващи на постиженията, положителните практики и силните страни в работата на организациите и предоставено като инструмент на доставчиците на социални услуги и държавните институции: Предизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и инструменти, подходящи за оценка на въздействието върху потребителите на социални услуги за деца и семейства.

            Разработените и прилагани инструменти за оценка на качеството на услугите и грижата за децата с увреждания в ЦНСТДМУ „Розовата къща“, част от КСУДС, бяха възприети като базисни и въведени като инструмент за мониторинг на качеството на услугите от резидентен тип от ДАЗД (включени като приложение).

            Работата на КСУДС беше оценена високо от Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Иновативните аспекти на практиката, свързани с най-ранна превенция и интервенция и прилагането на семейно-ориентиран подход при предоставяне на социалните услуги, която се конкурира с над 50 практики от цялата страна, намери място в Сборник добри практики на МТСП в областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия, който бе издаден в началото на 2016г..

            Уеб-сайтът на СНЦ „Еквилибриум“ (www.eq-bg.org) съдържа изданията на различните национални и международни организации, в които са намерили достойно място постиженията и добрите практики на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе. Уеб-сайтът съдържа актуални новини, архив и публикации, свързани с работата на Комплекса, които, демонстрират модерните практики, които прилагаме и обясняват репутацията, спечелена от институцията. Те отразяват развитието и превръщането на СНЦ „Еквилибриум“ в ключов участник в областта на деинституционализацията и развитието на услугите за грижи за децата и услугите за подкрепа на семейството, изкореняване на детската бедност, гарантиране правата на децата, детското участие и образователна подкрепа за децата. Приносът на СНЦ „Еквилибриум“ в тези области е в синхрон с националните и европейски политики.

            КСУДС в Русе като ресурсен център в областта на закрилата на децата и социалните услуги за семейства

            Програмата на СНЦ „Еквилибриум“ за развитие на качеството на услугите в КСУДС – Русе, отразява политиката на доставчика за продължителни инвестиции в професионално развитие, простираща се отвъд предоставянето на вътрешни въвеждащи и поддържащи обучения и прилагането на цялостна система за оценяване на персонала.

            През 2016 г., продължи осъществяването на вътрешна програма, насърчаваща членовете на екипа да развиват своите презентационни умения, както и своите възможности за планиране и провеждане на обучения. След като открият областите си на професионален интерес, съответно – на професионален и експертен опит, посредством подготовката и представянето на кратки сесии пред своите колеги, много членове на персонала, взеха участие в работни инициативи на други организации и институции, имащи за цел да осигурят техническа подкрепа и обучение, необходими за развитието на нови социални услуги в различни общини и селища в България.

            Специалистите от КСУДС се канят, като консултанти, обучители и супервизори от организации като: Фондация „Карин дом“, УНИЦЕФ, „Лумос“, „Надежда и домове за децата“ – клон България, Фондация „Лале“ и др.

            КСУДС се превърна в търсен партньор и постоянен домакин на информационните дни, посветени на темите на осиновяването. Като партньор на Българска асоциация на осиновените и осиновителите (БАОО) в Комплекса за социални услуги трета поредна година се провеждат вълнуващи срещи за всички и Дни на отворените врати, които се интересуват честно и открито от темата за осиновяването. Годишната среща „Приятели на осиновяването и приемната грижа“, в която се включват осиновени, осиновители, приемни родители и деца, е единствена по рода си в страната.

            От 2007г. до момента в КСУДС се предоставят социални услуги за приемни семейства и приемни деца. Опитът и експертизата на екипа в развитието на услугата „Приемна грижа” бе основание за партньорството с Община Русе в изпълнението на проект „И аз имам семейство” – програма „Приеми ме”. След м.март 2016г. стартира продължението на проекта – „Приеми ме – 2”, като Община Русе продължи да изпълнява дейностите по него самостоятелно. Екипа по приемна грижа бе преместен в Центъра по приемна грижа към КИСУД и изцяло пое работата с приемните родители (подбор, оценка, обучения, специализирана подкрепа и т.н.). През 2016г. в КСУДС основно се предоставяха подкрепящи услуги за приемните деца. С представители на ЕПГ и ОЗД продължи провеждането на периодични координиращи работни срещи, касаещи развитието на приемната грижа.

            В сътрудничество с Русенския университет, КСУДС се превърна в практическа база при обучението на студенти по социална педагогика, социална работа, медицински сестри, кинезитерапия и ерготерапия. Сътрудничеството ни датира от 2009 г., когато подписахме споразумение за включване на студенти по кинези- и ерготерапия в работата с деца в ЦНСТДМУ „Розовата къща“. Студентите са наставлявани от едни от най-добрите социални експерти и практици в страната – специалистите  от трите центъра на КСУДС и придобиват реална представа за социалната работа на терен

Развитие на превантивни програми в областта на ранното детство и позитивното родителстване:

През 2016г. СНЦ „Еквилибриум“ продължи да развива дейности в областта на ранното детско развитие, които в по-голямата си част те се осъществявха в рамките на ЦОП към КСУДС. Превантивните програми на КСУДС, развивани от няколко години в ромските общности в гр.Русе бяха надградени чрез проект „Уверени родители за успешни деца; Игротека за родители“ (финансиран от TSA-България) през 2015г. и чрез партньорството с Община Русе в изпълнение на проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“ (финансиран от Българо-Швейцарска Програма) през 2016г.

Подкрепата на ромските родители в грижите за здравето, образованието и развитието на техните деца и работата на ниво общност остана като приоритет в дейността на КСУДС и през изминалата година.

След приключване на проекта на „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г. в Община Русе“, с цел осигуряване на устойчивост на новоразкритите социални услуги, Община Русе възложи на СНЦ „Еквилибриум” да продължи дейността на две от тях Семейно-консултативен център и Център за детско и майчино здраве”, използвайки собствени ресурси. В рамките на три месеца – януари, февруари и март 2016г., до стартирането на новия проект на Община Русе „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, двете социални услуги функционираха, като Програма „Детско и майчино здраве“ и Програма за семейно консултиране „Уверени родители за успешни деца” към КСУДС.

Друга програма на КСУДС – „Да възпитаваме като окриляваме“, въведена пилотно в две детски градини в града, е тясно свързана с работата, свършена в ромските общности. Тя помага на родителите и възпитателите в детските градини да осъзнаят въздействието, което отношението и действията им имат върху здравословното детско развитие и насърчава режим в детската градина, който подкрепя позитивното родителство, фокусирано върху нежната и любяща подкрепа и противопоставящо се на наказанието и негативната дисциплина.

Програмата се разви и разрасна през 2016г., като в дейностите й бе включена още една детска градина в Русе – ЦДГ „Зора” и бяха публикувани книжка и плакат, представящи основните принципи на позитивното родителство.

Реализиране на проекти, които надграждат и разширяват услугите в КСУДС:

През месец декември 2015 г. официално стартира проекта „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и другите уязвими групи на територията на Общините от Област Русе“ по който СНЦ „Еквилибриум” партнира на Община Русе. Дейностите по проекта, ангажимент на сдружението стартираха прз месец януари 2016г. Те са свързани с подкрепа на здравно неосигурени жени от ромски произход в пренаталния период и осигуряване на възможност за здравословен репродуктивен избор. По-късно стартира и работата с три смесени групи – родители и техните деца в предучилищна възраст от ОУ „Ал. Константинов“ и ОУ „Братя Миладинови“. Провежданата групова работа има за цел повишаване на мотивацията им за образование чрез интерактивни общи занимания.

Резултати:

Обхванатите деца и възрастни от целевата група на проекта през 2016г. са:

 • Деца – 45 деца, включени в игровите сесии в училище;
 • Участници в игровите сесии – 46 родители  
 • Здравно неосигурени бременни – 9  жени;
 • Консултирани жени в  репродуктивна възраст от ромски произход, като 9 от тях са избрали дългосрочен контрацептивен  метод и са подкрепени с поставяне на 9 вътрематочни спирали;
 • Участници в мотивационните срещи по семейно планиране – 224 лица

Проект „Спорт и терапия за деца с помощта на коне”, финансиран от Фондация „Помощ за благотворителността в България” и TBI  Bank. Целта на проекта е осигуряване на алтернативна терапия – хипотерапия за 20 деца с двигателни и ментални затруднения и деца с отклонения в поведението и социална дезадаптация. Дейностите включваха по 12 индивидуални сесии за 10 деца с увреждания, клиенти на ЦНСТДМУ „Розовата къща” и ЦОП, които да допълват тяхната рехабилитация.  , както и провеждането на по 6 групови сесии за 10 деца със социални затруднения, които са клиенти на ЦРДУ. Децата, ползващи услуги в ЦРДУ бяха разделени в две подгрупи, като всяка от тях посещава конната база два пъти месечно.Груповите и индивидуалните сесиие се провеждаха в „Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе” и се водеха от сертифицирани треньори-хипотерапевти.

Резултати:

 • Проведени бяха 120  терапевтични индивидуални сесии по хипотерапия с 10 деца със специални потребности – 5 деца от ЦНСТДМУ „Розовата къща“ и 5 деца с увреждания от общността, които бяха придружавани от своите родители;
 • 10 деца от ЦРДУ участваха в 12 групови занимания

            Децата от ЦРДУ бяха изключително доволни и щастливи при посещенията при кончетата. Изградиха отлични отношения с треньорите и животните. Нашите наблюдения и анализи по време и след сесиите с конете показаха, че конният спорт влияе благотворно на физическото развитие на децата от една страна, а от друга възпитава различни качества, като дисциплинираност, отговорност, съпричастност, трудови навици, свързани с грижата за конете, позитивно отношение към природата и др. Наблюдава се подобряване на комуникативните умения у децата. Състезателният елемент при конната езда, способства за повишаване на самооценката, развиване на увереност в собствените възможности. Подобряването на физическото и психо-емоционалното състояние на детето води до повишаване на ефективността и качеството на процеса на социализация.

            За децата със специални потребности от ЦНСТДМУ „Розовата къща“ и тези от общността терапевтичната езда и контакта с конете имаше преобразяващ ефект. Всички деца са с подобрено общо физическо състояние  – баланс на тялото, координация на движенията, понижен спастицитет на мускулите. Деца с различни двигателни и мeнтални затруднения, с поставени диагнози като: ДЦП, умствено изоставане, разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието, слепота и други увреждания общуваха по уникален начин с конете с помощта, на специалистите от конната база, преодоляха страхове и задръжки, подобриха способността си за изразяване на положителни емоции собствената си увереност.

Проектът „Спорт без бариери” на СНЦ „Еквилибриум” бе финансиран от Фондация „Русе – град на свободния дух. Партньорска организация на сдружението е ЦДГ „Зора“. Целта на проекта бе да бъдат подкрепени децата със специални образователни потребности от 3 до 7 години, посещаващи ЦДГ „Зора“ да участват, според възможностите си, в тренировки по футбол и да се докоснат до нови положителни емоции, свързани с движението и спортните занимания.

Резултати:

На 04.05.2016 г. се проведе  тренировка по футбол, в която участваха 26 деца на възраст от 3 до 7 години от ЦДГ „Зора“, включително и децата от група „Специални образователни потребности“. Заниманието водеха десет футболни треньори от ДФК „Дракончета“, а психолози от СНЦ „Еквилибриум“ и педагози от „Зора“ помагаха на децата със специални потребности. На 18.06.2016 г. на спортната площадка в ЦДГ „Зора“се проведе Спортен празник за всички деца от детското заведение.

Проектът на СНЦ „Еквилибриум” –  „Животът от двете страни на обектива” е част от проект „Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” на Ноу – хау център за алтернативни грижи към Нов Български университет, с финансовата подкрепа на Фондация. Неговите дейности включваха: провеждане на две фокус групи (начална и заключителна) с млади хора и техните родители от ромския етнос; прожекции на образователни филми – „Еми и Ани” и „Деца от рая”; подготовка и провеждане на заснемане от младежите на снимки, които да са свързани с живота им в общността, техните виждания, стил на живот, гледни точки. Фотоизложба под мотото „Това съм аз – все още дете, а това е моят живот!“ бе заключителното събитие от кампанията за превенция на ранните бракове

Обхванати деца и възрастни от целевата група на проекта:

 • Младежи – 13 младежи и девойки от ромската общност, на възраст от 12г. до 18г.;
 • Родители на младежи от ромската общност -14 лица

Проект Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови» на  Туристическо Дружество „Приста” даде възможност да се проведат поредица от интерактивни и практически занимания на природо-научни теми, с деца, ползващи услуги в ЦРДУ. Заедно с биолози-орнитолози наблюдаваха  птиците, които обитават поречието на река Дунав в района на град Русе, посетиха Екомузея и се запознаха експонатите, участваха в нтерактивна сесия на тема: „Пътят на отпадъците” в сградата на РИОСВ – Русе, изработиха дървени къщички за птици, които поставиха в двора на Комплекса. След поредицата дейности на 23.04.2016г. децата бяха включени в заключителното събитие – екскурзия до Природен парк „Персина” гр. Белене.

Резултати:

Обхванати деца от целевата група на проекта: 11 деца, клиенти на ЦРДУ.

 

Участия в различни събития и форуми – конференции, семинари, срещи и др., на които е представяна дейността на КСУДС или дейности, практики и модели на работа на различни организации.

През м.януари 2016г. представител на ръководството на КСУДС взе участие в заключителното събитие по проект „Конят – наш общ приятел, предизвикателство и отворена врата” на Клуб по конен спорт и коневъдство Русе, който бе финансиран от Тематичен фонд „Партньорство” в рамките на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и реализиран в партньоство с Швейцарската асоциация по терапия с коне, град Берн. СНЦ “Еквилибриум” (на база подписано споразумение с Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе) се включи при подбора и насочването на деца с увреждания – бенефициенти по проекта.

На 28 януари 2016г. служители на КСУДС взеха участие в работна среща на Регионален съвет в Северен централен район на организациите-членки на НМД, проведена във Велико Търново. На нея бяха представители на Секретариата на Национална мрежа за децата организациите членки. Обсъдени бяха теми, свързани с дейностите, реализирани през втората половина на 2015 г. от регионалния координатор, представяне на дейностите на НМД във времеви график, в които организациите в региона могат да се включат или да проведат на местно ниво през първата половина на годината, определяне на важните цели за региона и нуждите на местните организации от провеждане на кампании, обучения и подкрепа.

През м. февруари 2016г. представители на КСУДС – Русе взеха участие в работна среща на тематична работна група „Семейство“, проведена в София. Основният фокус на събитието беше върху проекта за „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България”, който цели да въведе подход, ориентиран към семействата, с ясни цели, мерки и дейности. Нуждата от приемане на семейна политика в страната е идентифицирана като един от основните застъпнически приоритети на Национална мрежа за децата още в началото на 2014 г. Проектът „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България” се осъществява с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

На 11 и 12 февруари 2016г. в КСУДС се проведе работна среща с г-жа Валентина Симеонова от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, на която бе обсъден работния вариант на „Таблица с индикатори за мониторинг на качеството на социалните услуга за деца”. Бяха дискутирани различните индикатори, с които да се замерват резултатите от ползването на социалните услуги и бяха апробирани по конкретни случаи на трите услуги – ЦОП, ЦРДУ, ЦНСТДМУ. КСУДС бе използван като „лаборатория“ за изготвянето и апробирането на този инструмент, а специалистите взеха активно участие при изготвянето му.

В края на м.февруари 2016г. представители на СНЦ „Еквилибриум“ се включиха в работна среща във връзка с проекта на Община Русе „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“ с участието на г-н Матиа Порети – заместник посланник на Посолството на Швейцария и г-жа Ирина Файон – ръководител на Звеното за управление на програмата за интеграция на ромите и други уязвими групи

Мултидисциплинарният екип от ЦОП, работещ по направлението „Ранно детско развитие“ участваха в Международна конференция „Моделиране на нови услуги за деца с увреждания“, организирана от нашите партньори „Карин дом‘ – Варна. В събитието са се включили водещи специалисти от България и Великобритания.

На 10 март в зала «Батенберг» на Регионален исторически музей Русе беше проведена Годишната информационна конференция на СНЦ «Еквилибриум». Събитието премина под мотото „Подходи на „Еквилибриум“ за реализиране правата на децата“ и бе уважено от представители на местната власт, институции, НПО, училища, детски градини, ползватели на услуги в КСУДС и граждани. Директорът на КСУДС представи предизвикателствата, креативните решения и добрите резултати за децата и семействата, с които работят трите центъра към КСУДС.

През м.март 2016г. КСУДС се включи в проект „Дете-центриран подход в закрилата и услугите за детето и неговото семейство“ на „Ноу Хау Център за алтернативна грижа за деца” към Нов Български Университет. В ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ към КСУДС бяха апробирани индикаторите за качество на услугите (като обща организация) и работа по случай. Екипът направи предложения за подобряването им с оглед намаляване на акцента върху документацията и по-голям фокус върху разговорите с екипа и клиентите и обратна връзка от партньори и общността.

В края на м.март Представител на КСУДС бе поканен от Каритас – Русе да презентира добри практики в областта на работата с деца с отклоняващо поведение на конференция на тема: «Причини и последствия за детското отклоняващо поведение и трафик на деца. По-ефективна превенция и интеграция».

На 26 април 2016г. в КСУДС се състоя информационна среща на тема „Осиновяването – деца и родители с мисия”. Специални гости на събитието бяха представители на Българска асоциация на Осиновени и Осиновители  (БАОО) и г-жа Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Русе. Г-жа Гергана Богданова – социален работник и г-жа Дора Прангаджийска – психотерапевт от БАОО споделиха своя личен и професионален опит, натрупан в областта на осиновяването в продължение на много години.. Участниците в срещата (осиновители, кандидат-осиновители, техни близки иприятели, специалисти) отправиха въпроси към гостите и получиха професионални съвети и насоки за своето родителстване на осиновени деца.

През м.септември 2016г. бе проведена пресконференция, организирана от Института по социални дейности и практики /ИСДП/. Тема на събитието бе „Как може да се осигури защитата на жертвите на насилие и престъпления – деца и възрастни – и да се гарантират правата, достъпа до услуги и подкрепата им до възстановяване от преживяното”. В него участваха проф. Нели Петрова – Димитрова, председател на УС на ИСДП, Нели Батанова, председател на Окръжен съд – Шумен и Милена Влахова, директор на КСУДС, където се предоставят социални услуги, свързани с щадящо изслушване и разпити на деца в специализираното помещение „Синя” стая.

На 2 ноември 2016г. КСУДС бе домакин на корпоративни доброволци от застрахователното дружество „Булстрад“. С помощта на Фондация BCause, служители от дружеството за втори път подпомагат дейността на Комплекса. Предоставена бе сума за закупуване на материали, които ще бъдат използвани за изработването на коледни картички и други произведения за Коледния Благотворителен Базар без аналог на „Еквилибриум“. Доброволците от „Булстрад“се включиха в творческия процес заедно с децата, с които се работи в КСУДС.

По повод Деня на будителите, за втора поредна година Банка ОББ дариха книжки, спортни пособия, игри и лакомства на децата, с които работи Комплекса за социални услуги за деца и семейства. Благодарение на инициативата на банката и с всичките й клонове в Русе – „Подари искра“ банковите служители събират средства в подкрепа на деца в риск, по случай Деня на народните будители. Тази година инициативата се разширява и освен книжки, децата получиха и топки, федербали, помагала за училище и лакомства. Представителите на Банка ОББ се включиха в сесия, провеждана с децата, посветена на доброто и поднесоха лично своите подаръци.

На 29.11.2016г. социални работници от ЦОП и ЦРДУ участваха в Национален заключителен форум, организиран от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ по проект PEER (участие, преживяване, овластяване на ромски млади хора), посветен на постигнатите резултати и бъдещите възможности в областта на младежкото и ромското участие по кампания „Превенция на ранните бракове”, в която СНЦ „Еквилибриум” се включи с проект „От двете страни на фотообектива“.

На 30.11.2016г. по проекта на Община Русе „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“ бе проведена работна среща  на екипите от СНЦ „Еквилибриум” – направление „Здравеопазване“ и направление “Образование“ с г-жа Лили Гунева, г-жа Ирина Файон от звеното за управление на програмата и г-жа М. Личева –  водещ координатор на проекта от Община – Русе.

На 02.12.2016г. представители на КСУДС взеха участие в Социален форум на тема: „Представяне на добри практики при управлението на социални услуги – делегирани от държавата дейности“, организиран  от Община Русе и Национален алианс за социална отговорност. Във форума взеха участие представители на общини – доставчици на социални услуги, и неправителствени организации от областите Русе, Силистра и Разград.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ В                      КСУДС   ЗА    2016г.

В началото на 2016г. бе направен анализ на предлаганите социални услуги в КСУДС през предходната година, на база проведени дискусии и разбор вътре в екипа на КСУДС и работни срещи и разговори с представители на ДСП – Русе и други партньорски организации, обратни връзки и фокус-групи с клиенти. Анализът цели от една страна да измери резултатността и качеството на услугите, а от друга – актуализиране и при необходимост преразглеждане на направленията на социалните услуги в КСУДС, с цел да се отговори на нови потребности на потребителите, отчитайки различни тенденции и обществени фактори.

 

 

Годишния план за развитие на социалните услуги в КСУДС за 2016г. се изпълняваше в съответствие на заложените дейности и срокове, като бе упражняван необходимия текущ контрол.

Постигнати резултати по направления:

Програма „Ранно детско развитие”

Програмата има за цел да се подпомогнт и насърчат родителите за да развиват потенциала на своите деца и да стимулират тяхното физическо, емоционално, социално, когнитивно и говорно развитие.

В програма „Ранно детско развитие” са заложени терапевтични и развиващи дейности с мобилен компонент, с цел ранна интервенция за деца със специални нужди, който се предлага в рамките на действаща услуга („Подпомагане на деца със специални бужди и техните семейства”, „Подкрепа на родители или грижещи се, отглеждащи дете в ниска възраст (0 – 3 г.)”, „Подкрепа на приемно дете след настаняване в приемно семейство” и др.). През 2016 година в програмата за ранна интервенция на увреждането се включиха общо 10 деца и техните семейства/грижещи се.

„Група за игра” е дейност в програма „Ранно детско развитие”, чрез която се предоставя възможност за групови занимания за деца в ниска възраст и техните родители, които се провеждат от мултидисциплинарен екип, по предварително изготвен план със заложени в него различни развиващи дейности. Тя е със свободен достъп за всички родители/грижещи се от общността, които желаят да насърчат развитието на своето дете, без значение дали то има увреждане или не.

През 2016г. са проведени общо 38 сесии, с участието на 12 деца и 9 родители или други лица, полагащи грижи за тях.

Програмата „Семейно планиране” и програмата „Ранно детско развитие” и  на КСУДС, през 2016г. се изпълняваха основно, чрез проект „Интегриран подход на община Русе за интеграция на роми и други уязвими групи на територията на общини от област Русе“ на Община Русе.

С цел осигуряване на устойчивот Община Русе възложи на СНЦ „Еквилибриум“ временно да предоставя социални услуги в Център „Детско и майчино здраве” и Семейно-консултативен център в КИСУД.  Те бяха реализирани под формата на програми към КСУДС – Програма „Детско и майчино здраве” и Програма за семейно консултиране  „Уверени родители за успешни деца” в рамките на първото тримесечие на 2016г.

През този период в двете програми бяха обхванати съответно: 11 деца (0-3 год.) и техните 11 родители в Програма „Детско и майчино здраве” и 10 деца (3-7 год.), техните 14 родители и 10 жени, консултирани за методите на контрацепция в Програмата за семейно консултиране.

 

 

Програма за превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение

В началото на 2016г. в РДСП – Русе се проведе работна среща на партньорите по сключеното споразумение за сътрудничества за работа на ниво Родилен дом за превенция на изоставянето на деца. Срещата имаше за цел да отчете ефективността на междуинституционалното сътрудничество. Участниците коментираха съвместната дейност, възникнали въпроси, проблеми и промени в процеса на работа. Обсъдена бе необходимостта, други доставчици на социални услуги да се включат в споразумението, както и се предложи разширяване на заложените ангажименти на МБАЛ – Русе, във връзка с разкриването на Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здравеопазване (ЦМДЗ).

През 2016г. работата на екипа на ЦОП към КСУДС за превенция на изоставянето на деца в МБАЛ-Русе продължи, съгласно заложените в горецитираното споразумение. В изпълнение на ангажиментите, заложени в него два пъти седмично специалист от КСУДС посещава АГК към МБАЛ – Русе и индивидуално консултира бременни и родилки в риск да изоставят детето си. Освен на родителите бе оказвана подкрепа на ОЗД с транспорт, материална помощ за семействата, съдействие за контакти с подходящи приемни родители и др.

Консултираните бременни и родилки през 2016г. са 86. В 8 от случаите се е стигнало до изоставянето на новородените деца, от които 5 са настанени в приемни семейства непосредствено след изписването от болницата, а 3 са настанени в резидентна услуга, поради увреждания, непозволяващи отглеждането им в семейна среда.

Приемна грижа

На 6 януари 2016г. бе проведена работна среща в Община Русе, която бе инициирана от г-жа М.Личева – директор на дирекция „Социални и здравни дейности“ с участието на нейния екип и ръководството на КСУДС. Обсъдени бяха резултатите от съвместното сътрудничество при изпълнение на проекта „И аз имам семейство“ и бъдещите партньорски отношения в областта на приемната грижа, след неговото приключване в края на 2015г. Обсъдена бе възможността на доставчика за осигуряването на устойчивост на социалната услуга „Център по приемна грижа” в КИСУД, използвайки с наличните ресурси в КСУДС. Взето бе решение до стартиране на продължението на националния проект „Приеми ме – 2” и сформиране на новия ЕПГ, екипът на ЦОП към КСУДС да работи с приемните родители.

През цялата 2016г., в ЦОП към КСУДС се предоставяха подкрепящи услуги за приемните деца. До м. март 2016г. се провеждаха поддържащи обучения за приемни родители и се фасилитираха сесиите на Групата им за самопомощ. Паралелно, с приемните деца се провеждаха групови занимания, в съответствие с възрастта им. След като стартира работата по проект „Приеми ме – 2“ груповата работа с приемни семейства стана приоритет на ЕПГ.

В КСУДС през 2016г. са предоставяни социални услуги на 1 кандидат-приемен родител и 42 приемни деца и техните приемни родители, биологични родители, осиновители.

Осиновяване

И през 2016г. продължи дейността на родителската група на осиновители и кандидат-осиновители. КСУДС беше домакин на множество инициативи по тамата за осиновяването, проведени с активното участие на самите осиновители и Българската асоциация на осиновени и осиновители (БАОО). Кандидат-осиновители, осиновители и техните осиновени деца се включваха активно във всички събития, организирани от КСУДС – благотворителни базари, Рожденния ден на КСУДС и други празници. Екип от КСУДС проведе 11 поддържащи обучения с ротителската група „Осиновители”, в които се се включиха 56 осиновители. По време на груповите сесии с родителите, бяха организирани занимания за 24 осиновени деца.

През м. септември 2016 г. КСУДС бе домакин на третата Национална седмица на осиновяването (25.09.2016г. – 30.09.2016г.), в рамките на която бяха проведени: Седма среща „Приятели на осиновяването”; Отворени врати за осиновители и кандидат- осиновители; прожекция на филма „Триъгълник от любов” и дискусия; Плей-група с драматизация на приказката „Грижовна Лисана” и задължително обучение на кандидат- осиновители. Специалисти от КСУДС участваха в телевизионни предавания, посветени на темата, и радиопредавания /БНТ, TVN, Дарик радио/.

Прз изминалата 2016г. в КСУДС бяха организирани 4 въвеждащи (базови) обучения за кандидат-осиновители, насочени с направления от ДСП – Русе, ДСП – Две Могили, ДСП-Бяла или ДСП – Вятово. Социална услуга за обучение и подкрепа в ЦОП са ползвали общо 40 клиенти.

Развитие на услугите в подкрепа на деца жертви или свидетели на престъпления, чрез въвеждане на нови практики за провеждане на разпити и изслушване в специалирано помещение „Синя стая”

 Предоставянето на социалната услуга в ЦОП – “Подготовка и изслушване/разпит на деца в съдебното и досъдебното производство” стартира след разкриването на специализираното омещение „Синя стая” в сградата на КСУДС и провеждане на сертифицирано обучение от ИСДП на екип от социални работници и психолози. Целта на услугата е осигуряване на подкрепа за децата, участници в правни процедури, чрез възможност те да бъдат предварително подготвени и изслушани/разпитани по щадящ начин, с цел да се избегне допълнителното им травмиране по време на процеса. 

През 2016г. в специализираното помещение “Синя стая” са проведени разпити или изслушвания общо на  13  деца на възраст от 9 до 15г. От тях: 3 деца са разпитвани или изслушвани, като свидетели в съдебни производства (2 граждански и 1 наказателно) и         10 деца са разпитвани в досъдебни производства.

По преценка на ОЗД – Русе, специализираното помещение „Синя стая” се използва за провеждане на първоначални контакти на деца с кандидат-осиновители или приемни родители и наблюдавани срещи с биологични родители. Също така то се използва и от професионалисти за супервизия и сесии по фамилна терапия.

С цел планиране на съвместни дейности за информиране и обучение на прокурори и разследващи полицаи, през м.март 2016г. психолога на ОД на МВР – Русе – Мая Христова поиска среща с директора на КСУДС по повод планиране на обучение за новоназначени резследващи полицаи във връзка с дейността на „Синя стая”. Съвмествно бе изготвена мултимедийна презентация, която се предостави за одобрение на прокурор Г.Георгиев председател на Окръжна прокуратура – Русе. В последствие ръководството на КСУДС бе информиране, че тъй като се очакват нормативни промени в средата на годината  е добре обучението да се отложи.

През м.ноември 2016г. ръководството на ИСДП проведе разговори с ръководството на СНЦ „Еквилибриум” за включване в техен проект, който предвижда поредица от информационни събития за професионалната общност и супервизии за екипа, работещ по услугата “Подготовка и изслушване/разпит на деца в съдебното и досъдебното производство” в КСУДС. В тази бе взето решение от началото на 2017г. КСУДС да домакинства информационните междуинституционални срещи, а екипа да получава супервизии по сложни казуси, свързани с подготовка, разпити и изслушване на деца, жертви или сведетели на престъления.

Групова работа с деца и младежи. Дейности в областта на детското и младежкото участие.

Груповите занимания с деца в КСУДС се провеждат под формата на Клубове по интереси. Посещавайки клубовете, децата имат възможност в приятна обстановка и под ръководството на обучени специалисти, чрез организирани игри и забавления, да развият творческите си умения, да усвоят норми за социално поведение, да развият уменията си за позитивно и успешно общуване с връстници, да разширят социалните си контакти, да спортуват и да създадат нови приятелства Благодарение на работата в клубовете по интереси, децата могат да усвоят различни умения и техники, които биха им били полезни в бъдещия им житейски път.

През 2016г. участници в груповата работа в КСУДС бяха деца, ползватели на социални услуги в ЦОП, ЦНСТДМУ и ЦРДУ, както и деца от общността, чиито родители са заявили желание да бъдат включени. Продължителността на заниманията във всеки клуб е един час. Обстановката за провеждане на клубовете предразполага децата да се чустват удобно и уютно, за да могат да се насладят на случващото се, както и да се отпуснат да споделят преживявания и тревоги.

 Ежедневно в КСУДС през 2016 г. се провеждаха следните  клубове по интереси в различни области: „Забавна работилница”; „Спорт, природознание и игри на открито”; „Научи ме как”; „В света на книгата и литературното творчество”; „Мода и бижу”; „Музика и танци”; „Йога” . Във връзка с подготовката на Мартенския, Великденския и Коледен Базар Без Аналог, извън традиционните клубовете по интереси бяха организирани Мартенска, Великденска и Коледна работирничка, в която участваха децата, ползващи услуги в ЦРДУ. В клубовете по интереси се акцентира върху удоволствието от експеримента, свободното изразяване, развиване на силните страни, подържане на емпатийна среда, в която всеки да се чувства разбран, приет и да търси и намира пътя към себе си и другите. Изготвянето на програмите за вски клуб става съвместно с децата – те предлагат различни идеи, които след това съвместно с ръководителите реализират.

През втората половина на годината стартира дейността на още един клуб – „Предай нататък”, в който участват тинейджъри от ромската общност и тийнейджъри от други етноси и социални групи, клиенти на ЦОП. Целта на клуба е децата да проявяват толерантност към различието, да усвоят умения да приемат другия такъв какъвто е, независимо от неговата етническа принадлежност и произход.

В клубовете по интереси през годината бяха включени и четирима младежи от ЦНДТДМУ „Надежда” и „Любов”.

В Клуб «Забавна работилница» с децата се провеждаше арт-терапия и занимания с приложна и изобразителна дейност, апликации, моделиране с глина, работа с природни материали, изработване на квилинг, торцевание, декупаж, яйчено кракле и др. Веднъж в месеца в часа на клуба се провеждаха занимания свързани и конкретно насочени към усвояване на различни техники за рисуване.

В програмата на клуб «Спорт, природознание и игри на открито» бяха включени разнообразни по вид спортни занимания и игри, като баскетбол; волейбол, народна топка, катерене на изкуствени стени; федербал, състезателни и щафетни игри, свободни игри, които се изпълняваха както в салона на КСУДС, така и на открито. В програмата на клуба бяха заложена трудотерапия – грижа за цветните и билкови градинки, засаждане на цветя, разходки и игри в парковете в Русе и околностите на града. Грижа за осиновената билкова градина в Къща музей «Захари Стоянов»

Клуб „Йога“ – включване на занимания по йога в клубната програма целеше да подпомогне децата да се справят с емоции като гняв, угризения, вина, завист, страх, учеше ги как да преминават с успех през стресови ситуации, запазвайки самообладание.

Занятията в клуб „Музика и танци“ се провеждаха от външен инструктур и целта бе децата да усвояват различни упражнения от танцовия екзерсиз, които им позволява физически правилно да развият своята фигура и метроритмичните качества, да повишат тяхната двигателна и танцова култура и др. Изучавайки нови и танцувайки вече заучени танци, децата емоционално се докосват до богатството на различните стилове танци. Едни от най любимите нанци на децата бяха българските народни хора.

Клуб „Научи ме как” /програма за жизнени умения/- чрез интерактивни сесии се стимулираше личностовото развитие, комуникацията, търпимостта и толерантността към „различните” /етнос, социален статус, интелектуални и поведенчески особености/.;придобиване на знания, развиване и поддържане на умения и навици да самостоятелен живот и интеграция в обществото. Част от заниманията се провеждаха извън КСУДС – посещения на различни културно – исторически обекти. През лятната ваканционна програма клубът се водеше от експерти на РЗИ с програма със здравно -образователни теми като например „Здравословно хранене“; Безопасност на движението, Физическа активност“; „Зависимости“; Опазване на околната среда“; „Агресия“; „Рециклиране“ „Природата в България“, „Пубертет“ и мн. други.

Клуб „В света на книгата и литературното творчество” – целта на този клуб бе да се провокира твореца във всяко дете. Децата съчиняваха стихове, разкази, гатанки. Насърчаваше се любов към книгата. Работата с приказки и книги дава възможност за обогатяване, обновяване на идеи и вярвания. Трансформира личността и я прави по-смела и решителна, като развива волята и вяра в собствените възможности.

Клуб «Бижу» – целта на клуба бе оптимизирането на естетическите познания и усет у децата, както и да развиват креативност и инициативност чрез изработването на колиета, гривни, обици и др. Участниците имаха възможност да изследват ресурсите на различни материали – дърво, стъкло, пластмаса, метал в създаването на бижута и сувенири, подходящи за различни поводи и възрастови групи. В заниманията децата имаха възможност по един различен и удоволствен начин да тренират фината си моторика, да създават нови социални контакти, да обменят идеи и да генерират творческо вдъхновение.

Поради изведена необходимост в края на годината стартира „Група да дискусии“, в която се включват по – големите деца ползващи услуги в ЦРДУ. Целта е да бъдат провокирани да поставят и дискутират различни теми, да споделят свое мнение, да защитатват позиция.

Програма “Правилната посока: участие на децата, като път към техните права“ – детски правозащитни клубове в основните училища – основната й цел е да разшири участието на децата в постигането на техните права и изпълнение на техните отговорности в рамките на общностите,  в които живеят (семейство, училище, квартал). Познаването на правата и отговорностите, разбирането за взаимната връзка между права  и отговорности у децата да доведе изготвяне заедно с тях до Алгоритъм за действие при насилие, който те познават и да могат да използват.

През м.март 2017г. екипите от КСУДС осъществиха срещи с ръководствата на НУИ „Проф.В.Стоянов“, ОУ „Васил Априлов” и ОУ „Тома Карджиев” на които бе представена концепцията на програмата. Проведоха се и първите срещи с децата от       5-те класове, които имаха информационен и мотивационен характер.

Работата във сформираните Правозащитни клубове стартира от м.април 2016г., като сесиите с всяка група се провеждаха три пъти месечно (без ваканциите). Обхванати бяха общо 35 деца от трите училища (НУИ „Проф.В.Стоянов“- 7, ОУ „Васил Априлов” – 15 и ОУ „Тома Карджиев”-13)

 Ваканционни и празнични програми в КСУДС

В периода на пролетната ваканция (04.04-08.04.2016г.) бе организирана ваканционна програма с различни дейности включващи образователн занимания, Великденска работилничка, посщения на НЧ „Захари Стоянов”, разходки и игри на открито в Парка на младежта.

От 11.07.2017г. в КСУДС стартира лятната ваканционна програма, която включваше интензивани занимания в клубовете по интереси в различни области – изобразително и приложно изкуство, спорт, природознание, социални умения, музика и танци, йога, литературно творчество. От началото на лятната ваканция в КСУДС започна да се провежда и „ Детски правозащитен клуб” по програмата: “Правилната посока: участие на децата, като път към техните права“, която до лятната ваканция се провеждаше в училищата. В него се включиха и децата, ползващи социални услуги в ЦРДУ, четирима младежи от ЦНСТДМУ и две деца от общността.

Веднъж в седмицата младежи – доброволци, оказваха подкрепа на водещите в клубовете по интереси, подготвяха и представяха на децата-участници различни занимания. Методът „връстници обучават връстници” се отрази позитивно на всички участници.

Част от Ваканционната програма за децата ползващи социални услуги в ЦРДУ и ЦОП, бе включването им в приключенски лагер на море.  Бе осигурено летуването на 10 деца разделени на две групи  – първа група летува от 20.06.2016г. до 24.06.2016г., а втората  от  25.06.2016г. до 29.06.2016г. Лагерът се проведе в с. Тюленово, обл. Варна, като всички разходи, включително и направената застраховка „Злополука” бяха поети от бюджетите на услугите и средства от фондонабиране.

Освен клубната дейност бяха провеждани интерактивни занимания с образователна насоченост, пикници, разходки и игри на открито, посещения на различни културно – исторически обекти в града,

За клубовете по интереси през ваканциите и в учебно време бяха канени и външни представители на различни институции – РЗИ, Полиция, и др. Провеждаха се посещения на различни развлекателни, културни и исторически обекти в града – Екомузей, МОЛ „Русе”, Ресторант „Радилон”, НЧ „Захари Стоянов“,  Цирк „Балкански”; Градски стадион,  Районна служба за пожарна и аварийна безопасност, Изпълнителна агенция по проучване и поддържане на река Дунав,  Канев Център – Изложение на влакова композиция, “Уикенд теризъм Русе“, Европа Директно“ и др.

Организиране на различни празници:

В КСУДС се отбелязваха всички национални празници на България и се честваха различни международни дни.

Съвместно с децата ползващи услуги в КСУДС се организираха и проведоха различни празнични програми за: Деня на детето-1-ви юни, Хелоуйн, Рожден ден на Комплекса; Великден, Коледните и новогодишни празници.  Най – обичаните лични празници – рожденни и именни дни също не останаха неотбелязани – организираха се партита по случай рождените дни, изработваха, съвместно с екипа подаръци за рожденика.

 

Благотворителни и фондонабиращи инициативи

Екипът на КСУДС активно се включи в организацията и реализацията на традиционният Мартенски благотворителен базар на СНЦ „Еквилибриум“ в МОЛ Русе. Ръчно изработените мартенички от деца, младежи, родители, приемни родители и служители на КСУДС имат свои верни „фенове“ и много русенци предпочитат да купят не просто мартенички, а мартеничките с мисия на „Еквилибриум“.

През м.април (26.04-28.04.2016г.) Сдружение „Еквилибриум” и  Сдружение „Сърца без граници“  подготвиха Великденска благотворителна кампания, състояща се от 3 събития – Благотворителен Великденски Базар без Аналог в МОЛ Русе, с участието на децата от ЦРДУ към КСУДС, Благотворителен ревю-коктейл в х-л Рига, с основен организатор Сдружение „Сърца без граници“ и благотворителен щанд – част от Великденски благотворителен базар, организиран за НПО – доставчици на социални услуги от Община Русе. Целта на благотворителната кампания бе да се наберат необходимите средства за закупуването на специален стол-вертикализатор за децата и младежите с двигателни увреждания в ЦНСТДМУ „Розовата къща” към КСУДС.

На благотворителен базар, проведен по време на Годишната среща на НМД, състояла се в Парк-хотел „Москва“, гр.София на 28-30.05.2016г. СНЦ „Еквилибриум” с включи със свой щанд. Част от продаваните картички, билки и сувенири бяха подготвени от децата в КСУДС.

През летните месеци на 2016г. бе поведена съвместна кампания на СНЦ „Еквилибирум“ и русенските атьори Илия Деведжиев и Андрей Тотев с провеждане на поредица от представления на техния спектакъл с благотворителна цел „Малка нощна лудница“. С набраните средства двамата приятели на Комплекса закупиха и дариха на децата пълна озвучителна система – две тонколони и стойки за тях, два микрофона и допълнително оборудване.

На 24.09.2016г. и  25.09.2016г.  на територията на експозиция на Римската крепост на открито в Русе се проведе „Римски пазар на Сексагинта Приста”. Събитието бе организирано от Регионален исторически музей – Русе. Традиционно КСУДС участва с благотворителен щанд в специално изградените шатри за фермери, майстори, занаятчии и приложници, които демонстрират автентични техники и занаяти от римско време.

В рамките на три дни (22,23,24.10.2016г.) в МОЛ Русе бе организиран и проведен благотворителен Базар Без Аналог по случай 11-я рожден ден на КСУДС. Кулминация на събитието бе празничния концерт „Комплекс за социални услуги и приятели” В програмата, освен децата, ползващи социални услуги взеха участие и деца от ЦДГ „Зора”, ЦДГ „Русалка”, ЦДГ „Пинокио” (партньори в кампанията „Да възпитаваме, като окриляваме”)

През м.декември по инициатива на екипа на КСУДС бе проведена Коледна браготворителна кампания сред учениците в две средни училища – СУЕЕ „Свети Константин- Кирил философ” гр. Русе и СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр.Русе за събиране на коледни подаръци за децата, с които се работи в КСУДС. Като добавена стойност на събитието е стимулиране на доброволчеството и благотворителността сред деца и младежи.

Коледният Благотворителен Базар Без Аналог на Сдружение „Еквилибриум“ се проведе в рамките на пет дни (19.12.2016г.-23.12.2016г.) в МОЛ Русе . Традиционно на базара се предлагаха творби и на децата от КСУДС. Към благотворителната кауза се присъединиха много приятели и съмишленици на сдружение „Еквилибриум”: художниците Огнян Балканджиев и Ирина Станева, приложниците Весела Янакиева и Кремена Манева, Светла Керчева – карвинг свещи, етнографките – Десислава Тихолова и Искра Тодорова и др.

В резултат на няколко благотворителни инициативи и донорства, децата и младежите от ЦНСТДМУ „Розовата къща” получиха множество подаръци и придобивки За Коледните и Новогодишните празници: на 8.12.2016 г. бе получено дарение от БЧК – хранителни продукти на стойност 348.66 лв.; на 20.12.2016 г. децата от ЦНСТДМУ „Розовата къща” бяха посетени от ученици от Гимназия по дървообработване, които им подариха играчки, дрехи и лакомства; на 22.12.2016 г. бе получено дарение за децата, изразяващо се в готова храна за обяд, следобедна закуска и вечеря от фирма „Иркома Партнърс” ООД; на 23.12.2016г. от Операция „Плюшено мече” индивидуално за всяко дете бе получен празничен пакет съдържащ дрехи, лакомства и играчки; на 25.12.2016 г. Центъра бе посетен от Дядо Коледа и Снежанка от куриерска фирма „Спиди”, които донесоха поименни подаръци за всички деца; на 26.12.2016 г. бе получено дарение от гражданка – пералня втора употреба, но в добро състояние; на 27.12.2016 г. студентите от специалност „Медицинска сестра” от РУ „Ангел Кънчев” дариха на децата дрехи, лакомства и играчки.

Развитие на професионалния капацитет на екипа на КСУДС

Поддържащи и въвеждащи бучения за служителите на КСУДС

Върешни обучения: през 2016г. бяха проведени две въвеждащи обучения за новоназначен персонал и две вътрешни обучения (проведени от експерти на доставчика) по темите:  „Обучение за обучители“ и „Алтернативни терапии – куклотерапия, игротерапия, аромотерапия, цветотерапия“.

Обучения на членовете на екипа на КСУДС, проведени от други организации:

 • психолози и социални работници от КСУДС взеха участие в семинар на тема: „Детето в семейна сесия“, организиран от Българска асоциация по фамилна терапия, водещ – доц. Златка Михова, с участието на г-жа Сара Барат – фамилена терапевт от Великобритания;
 • екипа на ЦОП взе участие в лекция – дискусия на тема: „Децата имат нужда от мостове“, проведена в гр.София, организирана от Национална асоциация по приемна грижа (НАПГ), сружение „Приятели – опора и дом“ – Priiateli и Българска асоциация на осиновени и осиновители (БАОО), с модератор Вера Калошева, с участието на Ирмела Вийман – приемна майка и баба, семеен терапевт, работеща над 20г. към Общинска служба за подкрепа на деца и младежи, Франкфурт на Майн;
 • екип на ЦОП участва в семинар на тема: „Ранно детско развитие – здравни и психологически подходи в работата с деца“, организиран от фондация „Приятели 2006“, с лектори – проф. д-р Ролф Майер от Клиника по детско-юношеска медицина, Магбург; проф. дмн. дфн. директ Хелмут Ришмер – почетен директор на Клиника по детско-юношеска психиатрия и психотерапия, Мабург, Германия и други видни немски и български специалисти;
 • психолог от КСУДС – Русе взе участие във форума „Дни на Франсоаз Долто в България” с фокус „Бебето, детето и психоанализата”, с участието на д-р Мириам Сежер, изтъкнат психоаналитик и автор на трудове, Георги Кацаров, клиничен психолог и психоаналитик, доц. д-р Ерика Парлато де  Оливейра, логопед, лингвист, доктор по когнитивни науки, и доц. д-р Моника Богданова, психотерапевт, психоаналитик, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.
 • директор КСУДС участва в семинар-работна среща на тема „Спешен прием към ЦОП – услуга в услугата“, организиран от Национален алианс за социална отговорност, с представителство Център за обществена подкрепа – Бургас, взе участие директорът на КСУДС – Русе. Във форума се включиха доставчици, администриращи „Спешен прием“ в ЦОП от цялата страна. Обсъждана бе концепцията за предоставяне на услугата, изведени бяха препоръки и перспективи, които да бъдат представени на работна група към АСП, във връзка с промени в методиката на ЦОП;
 • психолог и двама социални работници от ЦОП преминаха тридневно сертифицирано обучение на тема: „Социална работа с деца жертва на насилие. Оценка на дете, жертва на насилие или свидетел на престъпление“, организирано от ИСДП.
 • служителите на КСУДС преминаха обучение на тема: „Здравословно хранене и безопасност на храните“, обучител: Милена Атанасова – старши инспектор от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе, участвали: 20 служители детегледачки, медицински сестри, социални раборници и др. от ОДУ „Слънчо“, КСУДС Русе, ЦНСТДМУ „Любов“, ЦНСТДМУ „Надежда“;
 • служителите на КСУДС преминаха обучение на тема: „Хигиена на храненето“. Изисквания за здравословно хранене на деца“, обучители: Мария Борисова – главен инспектор и Милена Атанасова – старши инспектор от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Русе, участвали: 22 служители детегледачки, медицински сестри, социални раборници и др. от ОДУ „Слънчо“, КСУДС Русе, ЦНСТДМУ „Любов“, ЦНСТДМУ „Надежда“;
 • служителите на КСУДС преминаха присъства на мултимедиина презентация на тема „Социално значими заболявания Остеопороза” представена от др Лазаров от Регионална здравна инспекция (РЗИ) Русе
 • служители от КСУДС преминаха обучение на тема: „Въздействие на увреждането върху развитието на детето. Терапевтични намеси: развитие на глобалната моторика, улесняване на уменията за независимост, насърчаване на комуникацията и управление на поведението“, обучител: Милена Влахова – директор КСУДСРусе, социален работник и консултант по ранно детско развитие, участвали: 15 служители от ОДУ „Слънчо“ и КСУДС – Русе.
 • психолози и социални работници от КСУДС участваха в обучителен семинар на тема: „Интегриран подход за справедливо правосъдие”, организирано от ИСДП. Обучението бе в рамките на два дни и в него взеха участие прокурори, съдии, представители на разследващите органи, представители на ОЗД и доставчици на социални услуги от област Русе. Представена бе методика за индивидуална оценка на пострадалия, включваща оценка на потребностите и оценка на риска от виктимизация.
 • социални работници от ЦРДУ се включиха в обучение по IMPACT- 2 част (методика за работа с деца и младежи със специални потребности), което бе организирано от „Надежда и домове за децата – клон България”, с обучители от Великобритания.
 • психологът от ЦРДУ, заедно с две деца – доброволци на СНЦ „Еквилибриум” взе участие в Есенно училище по правата на децата в м. Узана, организирано от Националната мрежа за децата, като част от Програма „Мегафон”.
 • за целия екип на ЦНСТДМУ „Розовата къща” бяха организирани две обучения, съответно на тема: Гастроезофагиален рефлукс при децата с увреждания” и на тема: „Работа с деца от аутистичния спектър” от специалисти (кинезитерапевт, логопед и ерготерапевт) на Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ)

Супервизии  за служителите на КСУДС

През 2016г. доставчикът осигуряваше групови супервизии за персонала на ЦОП и ЦРДУ – веднъж месечно и за персонала на ЦНСТДМУ „Розовата къща” – веднъж на шестмесечие. Супервайзор е г-н Дейвид Бисет.

Извън планираните групови супервизии имаше възможност да се провеждат извънредни такива, при възникнала необходимост, като ръководителите на съответната услуга договаряха това със супервайзора.

Всеки член на персонала имаше възможност да поиска индивидуална супервизия при възникнал проблем, като заяви желанието си пред директора на КСУДС.

Супервизии на екипите от ЦОП и ЦРДУ по сложни казуси е правил и Пенко Деков, клиничен психолог, фамилен консултант и супервайзор от Институт по фамилна терапия – България.

 • Супервизия на екипа на ЦНСТДМУ „Розовата къща” е извършена от специалист на Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ)

Програма „ЕКсперт

Специалистите с дългогодишен опит,  които работят в КСУДС са търсени, като презентатори, обучители, супервизори от други организации като: „Надежда и домове за децата – клон България”, УНИЦЕФ, Фондация „Карин дом”, ЛУМОС, и др.

Сдружение „Еквилибриум“ разработи програма за обучения на професионалисти и обмяна на опит – „ЕКсперт“, в която те се включват като обучители. През 2016г. по програма ЕКсперт бяха обучавани специалисти от Дневен център за деца с увреждания, гр.Плевен, които преминаха две обучения по темите”: „Обучение за обучители“ и „Алтернативни терапии – куклотерапия, игротерапия, аромотерапия, цветотерапия“.

 

Работа с доброволци и стажанти

            КСУДС се утвърди през годините като учебна база на стажанти и дипломанти. През 2016г. в КСУДС проведоха учебни практики или стажове общо 264 студенти.

Студенти преминали през ЦОП и ЦРДУ за 2016г.  

От РУ„Ангел Кънчев“ са 151 студенти, от следните специалности:

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Социални дейности” – 68 студента;

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Ерготерапия” – 15 студента;

Факултет „ Природни науки и образование” със специалност „Социална педагогика” – 67 студента;

Факултет „ Бизнес и мениджмънт” със специалност „Маркетинг” – 1 студент;

Студенти преминали през ЦНСТДМУРозовата къща за 2016г.

От РУ „Ангел Кънчев” са 109 студенти, от следните специалности:

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност „Ерготерапия” – 36 студента

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност Кинезитерапия – 49 студента

Факултет „Обществено здраве и здравни грижи” със специалност Социални дейности – 10 студента

Факултет „ Природни науки и образование” със специалност Социална педагогика – 18 студента

По програма за обмяна на студенти към РУ „Ангел Кънчев” – 4 студента от Германия  със специалност „Ерготерапия” са били на учебна практика в продължение на един месец  .

През 2016г. в КСУДС няма регистрирани нови доброволци.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ В КСУДС ПРЕЗ 2016г.

Брой клиенти, получили някакъв вид подкрепа в КСУДС1268

Брой основни потребители на трите социални услуги  в КСУДС379, от тях:

Център за обществена подкрепа – 344;

Център за работа с деца на улицата – 23;

Център за настаняване от семеен тип – 12;

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Брой основни потребители на услугата344*

*290 броя основни потребители – сформирани са от работа по случаи на: деца, младежи, родители, роднини или близки, кандидат-осиновители, кандидат – приемни родители, действащи приемни родители, бременни, 54 броя основни потребители са сформирани от участие на 4 деца/възрастни в групова работа 3 или повече пъти в месеца.

Други клиенти на ЦОП – 907

 • Родители, приемни родители, осиновители, роднини или близки на децата (основни потребители), по чиито случаи се е работило в ЦОП – 458
 • Консултирани в АГК бременни и родилки в риск – 87;
 • Деца, обхванати в дейностите по Програма за детско и майчино здраве – 11 деца от 0г. до 3г.;
 • Родители, обхванати в дейности по Програма „Детско и майчино здраве” – 11;
 • Деца, обхванати в дейности на Програма за семейно консултиране „Уверени родители за успешни деца”  – 10 деца от 3г. до 7г.;
 • Жени от ромските квартали „Селяметя” и „Средна кула”, обхванати в дейносто по Програма за семейно консултиране „Уверени родители за успешни деца”– 10;
 • Деца, участници в „Детски правозащитни клубове”, провеждани в три училища в гр.Русе – 35;
 • Родители, участници в групови дейности по програмата „Да възпитаваме, като окриляваме”, провеждана в три детски градини в гр.Русе – 39;
 • Деца, участници в групови дейности по програмата „Да възпитаваме, като окриляваме”, провеждана в три детски градини в гр.Русе – 75;
 • Педагози, участници в групови дейности по програмата „Да възпитаваме, като окриляваме”, провеждана в три детски градини в гр.Русе –38;
 • Деца, участници в Плей-група „Мастърклас за бебета” – 12;
 • Лица (родители), участници в Плей-група „Мастърклас за бебета” – 9;
 • Лица (родители осиновители и кандидат-осиновители), участници в групата „Осиновители”- 56;
 • Осиновени деца, участници в групови занимания – 24;
 • Младежи (18г.-29г.) от ЦНСТДМУ, посещаващи клубове по интереси – 3;
 • Лица, получили една или повече консултации от специалист – 29;

 

Общ брой клиенти на ЦОП1197

 

 

 

ЦОП-1

Семейно консултиране и подкрепа

ЦОП-2

Пренатална грижа за бременни/родилки, в риск да изоставят децата си

ЦОП-3

Постнатална грижа – подкрепа за непълнолетни майки

ЦОП-4

Подкрепа на родители на дете в ниска възраст (0-3г.)

ЦОП-5

Семейно планиране

ЦОП-6

Превенция на насилието и подкрепа на деца-жертви на насилие

ЦОП-7

Приемна грижа

ЦОП-8

Осиновяване

 

ЦОП-9

Подготовка за самостоятелен живот на деца/младежи, настанени извън семейството

ЦОП-10

Подкрепа при реинтеграция на деца, настанени извън семеството

ЦОП-11

Подпомагане на деца със специални потребности и техните семейства

ЦОП-12

Спешен прием

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

Брой основни потребители на ЦРДУ – 23

Други клиенти на ЦРДУ – 36

 • Родители, роднини или близки на децата (основни потребители), по чиито случаи се е работило в ЦРДУ

 

Общ брой клиенти на ЦРДУ59

 

                 

 

ЦРДУ-1

 Дневна грижа за деца за задоволяване на базините потребности

ЦРДУ-2

 Дневна грижа за деца застрашени от отпадане от училище и попадане на улицата

ЦРДУ-3

Социална и образователна рехабилитация за деца, трайно отпаднали от училище и социално маргинализирани групи или от семейства с нисък социален статус

ЦРДУ-4

Работа с непълнолетни лица, осъдени на пробация

ЦРДУ-5

Превенция на рисково поведение и въвличане на децата в дейности, неблагоприятни за развитието им

                                                                                                                                               

           ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „РОЗОВАТА КЪЩА”

 

През  2016 г. услугите в ЦНСТДМУ „Розовата къща” се предоставяха съгласно Детайлизираната програма, предоставена на Община Русе и Плана за развитие на услугата за 2016 г., в следните направления:

Базисни и здравни грижи:  

Децата и младежите получават ежедневни грижи, съобразени с индивидуалните им потребности. Осигурени са: здравословна и питателна домашно приготвена храна, подходящо облекло, лични вещи.

Здравословното им състояние се наблюдаваше от медицинската сестра. Осигурен бе редовен прием на поддържащите им медикаментозни терапии.

През 2016 г.  три от децата са били преосвидетелставни от ТЕЛК.

Пет деца са преминали зъболечение под обща анестезия в Дентална клиника „Света Аполония” в гр. Русе.

През годината здравословното състояние на децата бе стабилно, като единствено през м.декември 2016г. всички боледуваха от Остра вирусна инфекция (грип). Състоянието им се наблюдаваше от личния лекар д-р Боряна Иванова, която посещаваше редовно болните децата в „Розовата къща”. Въпреки провежданото лечение, състоянието на едно от децата се усложни, което наложи хоспитализирането му в Педиатрично отделение към УМБАЛ – Русе от 27.12.2016г. до 02.01.2017г. По време на хоспитализацията детето бе придружавано от член на персонала.

Образование:

През 2016 г. децата в училищна възраст посещаваха ПУ „Д-р П. Берон” – Русе. Завършиха успешно учебната 2015г./2016 г. а през новата 2016г./2017г. пет от децата и младежите бяха в 8-ми клас, с класен ръководител г-н Кирил Камаринчев. Те нямаха нужда от придружител по време на учебните часове. Едно дете бе в 1-ви клас, с класен е г-жа Катя Кочева, едно дете бе във 2-ри клас, с класен ръководител г-жа Айсел Ахмедова, едно дете бе в 6-ти клас, с класен е г-н Константин Коев. При тях също не се налагаше да се осигуряват придружители. Единствено едно дете, което бе в 3 клас с ръководител г-жа Петя Колева през цялата учебна година бе придружавано от човек от персонала на ЦНСТДМУ „Розовата къща”.

Терапевтични и социализиращи дейности:

С цел получаване на подкрепа от различни специалисти и по-добрата им социализация и интеграция и през 2016 г. три от децата два пъти седмично ползваха услуги в Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) „Мечо Пух”, един младеж два пъти седмично  посещаваше Дневен център за младежи с увреждания (ДЦМУ) „Надежда” и една девойка – Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи. Две от децата два пъти месечно, посещаваха Рехабилитационен център на Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ), където специалисти работиха с тях за развиване на различни умения и навици свързани с възможностите за самостоятелно извършване на дейности от ежедневието (самостоятелно хранене, самостоятелно извършване на личен тоалет, усъвършенстване на фината и грубата моторика). От средата на 2016г. три от децата посещаваха ДЦДУ „Слънчо”, където получават психологическа и логопедична терапия.

Най-малко два пъти седмично (когато метеорологичните условия позволяват (не вали дъжд, не духа силен вятър и не е прекалено горещо), всяко от децата / младежите се извеждат на разходка от отговарящият персонално за тях възрастен.

Физикална рехабилитация:

През 2016 г. кинезитерапевт от „Хигия– КТ”  посещава три пъти седмично ЦНСТДМУ „Розовата” и работи с всички деца имащи нужда от рехабилитация (услугата се заплаща по договор със СНЦ „Еквилибриум”).

 

Други дейности:

Всички деца и младежи са извеждани ежедневно на двора, в сензорната градина, а според възможностите и състоянието им – на разходки в центъра, парка, пазар и др. Две от децата през м.май 2016 г. посетиха с придружител предствлението на цирк „София”

От 05.07.2016г. до 10.07.2016г. – седем деца и младежи летуваха на море в предоставен за безвъзмездно ползване имот в с. Тюленово.

От 12.07.2016г.  до 17.07.2016г.  четири деца почиваха в Здравница „Сан Марина” – гр. Поморие.

От 17.07.2016г.  до 22.07.2016г. други три деца почиваха в Здравница „Сан Марина” – гр. Поморие.

От м.септември до м.декември 2016 г. пет деца и една девойка ползваха терапевтичната услуга „Хипотерапия”,  която се реализира по проект на Сдружение „Еквилибриум” – “Спорт за по-добър живот на децата”.

В ЦНСТДМУ „Розовата къща” през 2016г. всички лични празници на децата и младежите бяха отпразнувани тържествено, с много настроение, подаръци и лакомства.

По подобаващ начин бяха отбелязани и официалните празници Баба Марта, Първа Пролет, Коледа и Нова Година, а атмосферата в къщата бе като в едно голямо семейство.

Екипът на ЦНСТДМУ „Розовата къща” насърчава всички посещения и гостувания на доброволци и студенти, които се занимават персонално с децата, разхождат ги, люлеят ги на люлките в двора и т.н.

В началото на 2016г. след преминал успешно период на опознаване едно от децата бе настанено в приемно семейство. При напускането му на ЦНСТДМУ „Розовата къща” бе организиран малък празник „изпращане”. През годината приемната майка няколко пъти го водеше на гости в Центъра за да се срещне с любимите си хора от екипа.

 

           ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРЕЗ 2016г.

В КСУДС е разработена и се прилага Методика за оценка и управление на риска за всяко структурно звено – ЦНСТ, ЦРДУ, КСУДС/ЦОП. Рисковите фактори се разделят на две области:  „Неблагоприятни фактори по отношение на здраве, сигурност и безопасност” и „Неблагоприятни фактори, влияещи на оперативната работа. В началото на 2014г. бе направена актуална оценка и бе изготвен план за управление на риска.

В началото на 2016г. бе извършен преглед на оценката на рисковите фактори, произтичащи от средата. По – голяма част от тях са отпаднали, тъй като предвидените мерки с цел управление на рисковете са изпълнени. Извършени са поправки и ремонти, закупени са необходимите предпазни средства, двора на КСУДС е обезопасен – има контролиран достъп до детската площадка, поставени са табели „Забранено паркирането”, „Забранено за кучета”, правят се текущи огледи на катерушките и се отстраняват повреди т.н.

Доставчикът полага необходимите грижи състоянието на материалната база на различните услуги в КСУДС да отговаря на петте основни критерия: „Сигурност”; „Безопасност”; „Лично пространство и възможност за уединение”; „Удобство, комфорт”; „Достъпност”. За да отговарят на тези условия през 2016г. в сградите на КСУДС и ЦНСТДМУ „Розовата къща” са осъществявани поддържащи ремонтни дейности и са предприемани действия за реорганизиране и обезопасяване на средата.

С предстоящото саниране на сградата на КСУДС се надяваме, че съществуващите рискове, в резултат на амортизацията на сградата и оборудването ще бъдат изцяло преодоляни.

 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА КСУДС. ДАДЕНИ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДПИСАНИЯ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ.

През 2016г. в социалните услуги ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ към КСУДС не правени планови или други проверки от ДАЗД, АСП или МТСП.

Община Русе периодично мониторира дейностите в КСУДС, с цел текущо оценяване на качеството на предоставяните услуги и спазване разпоредбите на НКССУД.

През изминалата година в КСУДС са правени текущи проверки от следните контролни органи:

 1. Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопастност на храните, Областна дирекция по безопастност на храните:
 • Извършена инспекция в обект за производство и търговия с храни на 10.08.2016г. от д-р Светлана Вълчева – ст. инспектор при ОДБХ-Русе и Вехзетин Таракчиев – инспектор при ОДБХ-Русе. Целта на проверката е дали се спазват хигиенните изисквания на действащото законодателство.

Констатации от проверката: хигиенното състояние в обекта е добро. Осигурени са условия

за измиване и дезинфекция. Осигурени са дезинфекционни средства. Доставянето на храна се извършва от фирма – кетъринг от ЕТ „Елисавета Радева – Елико”, гр Русе със специализирано транспортно средство. Храната се доставя в пластмасови опаковки за еднократна употреба. Предостави се доставен документ за произход от фирмата доставчик. Храната е с необходимата етикетировка съгласно изискванията на действащото законодателство. Записите по безопасност на храните се водят редовно.

Персонала работи с редовно заверени  лични здравни книжки и работно облекло. Извършват се мероприятия по борба с вредителите. 

Анализ и заключение от проверката: Обектът отговаря на изискванията на действащото законодателство.

 1. Регионална здравна инспекция – Русе:
 • Текуща проверка с чек лист на 07.03.2016г. Констатации: Спазва се забраната за тютюнопушене в обекта от персонала, съгласно указания на Министерството на здравеопазването;
 • Проверка извършена от държавен здравен инспектор Диана Илиева на 07.03.2016г. Издаден протокол от извършена инспекция в обект с обществено предназначение, социално заведение.

Констатации: Осигурено перално помещение на първи етаж с една пералня и една сушилня. В момента на проверката са настанени две деца в „Спешен прием”. Проверени са дневниците за ДДД обработка и хигиенно състояние на обекта.

Предписани мерки: Да се спазва режима на почистване и дезинфекция в обекта.

 • Проверка извършена от държавен здравен инспектор Диана Илиева на 29.09.2016г. и е издаден протокол от извършена инспекция в обект с обществено предназначение, социално заведение.

Констатации: Осигурени санитарни възли на двата етажа – общ за клиенти и отделно за персонала. Осигурена е топла вода в предверията към санитарните възли. В момента на проверката има настанени две деца в „Спешен прием”. Осигурено е перално помещение с пералня и сушилня.

ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ИНЦИДЕНТИ

През 2016г. в КСУДС не са постъпвали  жалби и оплаквания от потребители. Не са регистрирани случаи на насилие и злоупотреба, инциденти и травми на потребители по време на престоя им в сградите или по време на дейности, изнесени извън Комплекса. Няма случаи на инфекциозни заболявания в „Спешен прием” към ЦОП и в ЦНСТ.

ФОНДОНАБИРАНЕ

 • Мартенски  Благотворителен  Базар  Без  Аналог  /27.02.2016г. – 01.03.2016г./  в МОЛ Русе. Набрани средства: 2554,00 лв.
 • Великденски Благотворителен  Базар  Без  Аналог  /26.04.2016г. – 28.04.2016г./ в МОЛ Русе. Набрани средства: 922,00 лв.
 • Благотворителен базар проведен в София по време на Годишната среща на НМД в /28.05.2016г. – 31.05.2016 г./. Набрани средства: 100,20 лв.
 • Благотворителен щанд,  част  от  Римски  пазар „Сексагинта  приста“ /24.09.2016г. -25.09.2016 г./. Набрани средства: 288,21 лв.
 • Благотворителен  базар  в  МОЛ  Русе  по  случай  10-ти  Рожден  ден  на КСУДС /22.10.2016-24.10.2016/. Набрани средства: 620,65 лв.
 • Коледен  Благотворителен Базар Без Аналог в МОЛ  Русе /19.12.2016г.-23.12.2016г./  Набрани средства: 2330,00 лв.

 

       През цялата 2016г.  СНЦ „Еквилибриум“ продължи да набира и разпределя мебели,  дрехи, пособия, играчки и други вещи от първа необходимост втора употреба, дарения от  материален  характер  и консумативи за нуждаещи се бебета, по-големи деца, младежи и семейства.

ПАРТНЬОРСКИ  ОРГАНИЗАЦИИ

 • Община Русе и Фондация „Русе –град на свободния дух”
 • Надежда и домове за децата – клон България
 • Сдружение „Европейски пространства 21” – Арена Медия – Русе
 • Клуб „Отворено общество” – Русе
 • Сдружение „Приятели на музея” – Русе
 • Фондация „Карин дом” – България
 • Фондация BCause/ Фондация” Помощ за благотворителността в България”
 • Фондация “Велукс”
 • Нов български университет
 • Русенски университет „Ангел Кънчев”
 • Народно читалище „Захари Стоянов”
 • Туристическо дружество „Приста”
 • Регионална здравна инспекция
 • Регионален инспекторат по образование
 • Бизнес партньори и спонсори

 

РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИте и дейностите В КСУДС през 2016г.

          Приетият с Постановление  на Министерски съвет № 859 от 13.10.2016 г. актуализиран План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ предвижда поредица от мерки, които да гарантират правата на децата. В Плана  са заложени Мерки за реформиране на социалните услуги в общността, с които да се подобри тяхното качество, ефикасността и ефективността им. Планираните Мерки (особено в работата на Центровете за обществена подкрепа) са базирани на модела, програмите и направленията на работа в КСУДС  Русе, под управлението на СНЦ „Еквилибриум“[1]

          В главата „Основни постижения в управлението на КСУДС за периода  януари 2009 – декември 2016“ на настоящата детайлна програма са цитирани практиките на „Еквилибриум“ и КСУДС, които са повлияли и са в основата на планираните реформи в социални услуги, предвидени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия.

          Това е безспорно доказателство за лидерската роля на „Еквилибриум“ на национално ниво като доставчик на социални услуги в общността и че КСУДС Русе се е превърнал в еталон, по който се оценява качеството, ефективността и ефикасността на социалните услуги в общността.

          Основната цел на услугите в КСУДС, под управлението на СНЦ „Еквилибриум“ ще продължи да бъде гарантиране правото на децата на семейна среда и  на достъпа им да качествена грижа и услуги (здравни, образователни, социални и др.) според индивидуалните им потребности.

          Целевите групи включват всички деца в риск или потенциален риск (вкл. деца в резидентни услуги и/или в друг вид формална грижа). Приоритет остава работата с биологичните родители и семейства; работа в и с общността и широката общественост.

          Разширяване и усъвършенстване на работата в следните направления:

          Ще продължим да разширяваме дейността си по най-ранна превенция на изоставянето на новородени и малки деца, съгласно актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и по силата на подписаното споразумение с МБАЛ Русе, в тясно сътрудничество с ДСП – Русе и с активната работа на иновативните услуги, разкрити на мястото на закрития ДМСГД. Установяване на партньорство и съвместна работа с услугите за патронажна грижа, които ще бъдат разкрити към лечебните заведения във всички областни градове в страната[2]

          Ще развием КСУДС до още по-високо ниво на национален обучителен и ресурсен център за подкрепа на изграждането и организационното развитие на подобни услуги (нови и такива, които ще се реформират по модела на КСУДС Русе, съгласно Плана за действие) в други общини чрез предоставяне на обучения, професионално консултиране и супервизия.

          Усъвършенстване на услугите за ранно детско развитие чрез прилагане на програмите за ранно детско развитие в ЦОП.  Базата, на която доставчикът СНЦ „Еквилибриум“ стъпва е солидна, тъй като програма за ранно детско развитие в КСУДС се развива от организацията от 2010г. Разработена е и програма за работа по темите за ранно детско развитие, която прилагаме в детските градини  и ромска общност  от 2014г. Ще продължим да развиваме и надграждаме действащите Play групи за родители и деца (0 – 6 години) в ЦОП и в ромска общност, които дават забележителни резултати.

          Ще подкрепим развитието на приемната грижа като най-добрата алтернатива на настаняването в специализирани институции и в контекста на планираните Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители . Тук приоритет за нас ще бъде подкрепата за реинтеграция в биологичните семейства, както и активно участие в развитието на профилирана приемна грижа (специализирана приемна грижа за деца с увреждания – СНЦ „Еквилибриум“ е пионер в страната в развитието на този тип ПГ от 2012 г.), ПГ за деца, жертви на насилие или трафик, непридружени бежанци.

          Предвижда се програмите по ПГ да се прилага в ЦОП като част от реформата на тази услуга, след приключване на проектната фаза на „Приеми ме 2“ (подготовка за реформата – 2016 – 2017 г., срок за стартирането – от 2018 г.)[3].

          Ще продължим да търсим нови форми на работа и да подкрепяме осиновители[4], за да може осиновяването като трайно решение за едно дете, останало без родителска грижа, да бъде в негов най-добър интерес и да се осъществи в съгласие с новите процедури за плавен и щадящ детската психика преход. Наше ноу-хау са групи на кандидат осиновители и осиновители за поддържащо обучение и взаимопомощ, годишните срещи „Приятели на осиновяването“, в които вече се включват колеги от други услуги за трупане на опит и приемни родители, за сближаване на позиции и обединяване около разбирането за най-добрия интерес на детето. Целта на тези форми е да се разшири мирогледа на осиновителите и да подобрят разбирането си за това кои са децата, които имат нужда от тях.

          Важно направление е усъвършенстването и предоставянето на услуга за подготовка и изслушване на деца жертви или свидетели на насилие в специализирано помещение (Синя стая). Тази услуга ще подкрепи работата ни с деца-жертви на насилие, злоупотреба или експлоатация. Обучените специалисти от КСУДС, натрупали практически опит в щадящото изслушване на деца, жертви или свидетели на насилие, злоупотреба или експлоатация, както и развитието на специализираното помещение „Синя стая“ ще са ключови в контекста на реформата на системата от мерки за деца в конфликт или в контакт със закона.

          Методика за условията и начина на предоставяне на социалните услуги в Център за обществена подкрепа и Методика за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД  позволява работа със самозаявени клиенти и работа по превенция на риска с групи от деца и възрастни от училищата и маргинализираните общности. Във връзка с това планираме да увеличим дейностите, които извършваме съвместно с детските градини, училищата, образователната общност и родителите, имащи желание да научат повече и по-добри техники за справяне с проблемите, възникващи при развитието на децата им. Ще търсим допълнителни ресурси за разширяване и надграждане на действащите програми в училищата – създаване на мрежа от правозащитни клубове (към настоящия момент функционират три клуба в училищата ОУ „Т. Кърджиев“, ОУ „В. Априлов“ и училището по изкуства „Проф. В. Стоянов“, както и клуб в ромска общност – кв. „Селеметя“).

          Ще надградим и разширим програмата в детските градини „Да възпитаваме като окриляваме“ за работа с родители, учители и деца по темите за позитивно родителство, позитивно възпитание и ранно детско развитие чрез интерактивни методи и създадената за програмата интерактивна книжка „Пътеводител в страната на доброто родителство“.

          За нас е важно да се работи с детската общност, водени от принципите за детско участие за приемане на връстниците им със социални затруднения и различия като се използват елементи от младежката култура и се насочат към развиване на умения за доброволчество и социално предприемачество – дейности и проекти от интерес за децата и в полза на общността. Ще търсим допълнителни средства за разширяване на вече изпробвани и доказано ефективни форми като програма „Благотворец Храбър“ и „Център за креативност, младежка комуникация и активност“, както и за разширяване на мрежата от доброволци на организацията, които да подкрепят социализирането и участието на децата, потребители на услугите в ЦРДУ и децата със специални потребности от ЦНСТДМУ.

          Интеграция и съгласуване, ефективно управление

          По отношение на бюджетите, начина на ползване, критериите и стандартите и утвърдените методики за работа, услугите ЦОП, ЦРДУ и ЦНСТДМУ се различават една от друга. Но неслучайно те са обединени в „Комплекс за социални услуги” – по отношение на качествено административно и финансово управление е добре да се разглеждат като единно оперативно звено. Това се потвърждава в следните примери:

 • Изработването на отделни оценки на риска за съставните „части” на КСУДС (ЦОП със сектор „Спешен прием”, ЦРДУ, ЦНСТ), показа ясно, че даден проблем, появил се в един отдел, неминуемо има отражение върху работата на някой от другите отдели. По същия начин, риск, с идентифициран външен източник, може да има отражение върху някой или дори върху всички отдели.
 • Системите са създадени, за да подсигурят сигурността и защитеността на децата, посещаващи КСУДС и не ги делим на клиенти на ЦОП или на ЦРДУ. Целият персонал носи колективна отговорност за благосъстоянието им; стараем се винаги да има на разположение актуална информация, дали конкретен клиент е със социалния работник, с когото трябва да бъде и където трябва да бъде.
 • Поради различни причини и по различно време, членове на екипа се прехвърлят от една позиция на друга, минавайки през трите вида услуги, за да запълват и заместват липси (когато някой служител е болен, напуснал, в дълъг отпуск или когато някое от децата има специфична потребност, налагаща включване в мултидисциплинарния екип по случая на допълнителен специалист – кинезитерапевт, педагог или др.). Понякога се налага и преназначаване на друга позиция, за което се налага промяна на трудовия договор.
 • Клубовете по интереси, груповите занимания, които са организирани към ЦОП се посещават и от деца и младежи, ползватели на услуги в ЦРДУ и ЦНСТДМУ. Така всички деца, клиенти на КСУДС, имат възможност да установяват социални контакти с други деца и се забавляват, а през това време експертите от КСУДС могат да направят оценка на развитието и поведението им. В такъв интерактивен групов формат всяко дете разкрива аспекти от своето развитие, които може би никога няма да станат известни по време на консултации и сесии със социален работник или психолог. Информацията се регистрира от водещия на клуба или групата и се предава на ключовият специалист по случая.

Без да се отдалечаваме твърде много от препоръчаните методологии за работа, ние ще продължим да търсим различни начини за подобряване на оперативната ефективност и качеството на услугите, предоставяни на клиентите.

 

 

[1] Мерки за осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда, Мярка 1– т.1, т.2, т.4; Мярка 2– т.2; Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители, Мярка 1- т.1,т.2, Мярка 2- т.3, Мярка 3-т.1 и др.

[2] Мярка 1, т.3 от Мерките за осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за ДИ на децата в Република България“

[3] Мерките са предвидени в актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия – Мярка 2

[4] В Мерки за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители, Мярка 2, т. 3 в Плана за действие