• English
 • български

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ (ЗМБ) – РУСЕ

2020 г.

Сдружение с нестопанска цел  (СНЦ)  „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца – издаден лиценз от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) с  № 1004/ 25.03.2016 г., за управлението на: ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

Сдружението е регистрирано по ЗЮЛНЦ, ф.д. №826 / 2004 г. и от 2010 г. е пререгистрирано в обществена полза – Удостоверение №011 / 28.09.2010г., Булстат: 117622997.

Основната мисия на доставчика Сдружение “Еквилибриум” е:

Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение. 

Основна цел в нашата работа е насърчанане на развитието и утвърждаването на единното физическо и духовно личностно израстване на младите хора и децата. Предоставяме им  социална подкрепа и рехабилитация за укрепване на личните ресурси и придобиване на увереност в собствените възможности за приемане и справяне с предизвикателствата на самостоятелния живот.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ НА УСЛУГИТЕ В ЗМБ

Целевите групи на услугата ЗМБ са:

 1. Майки с деца на възраст 0-3 год., при които има риск от настаняване извън семейството (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено семейно и социално положение, подложени на насилие и др.);
 2. Деца над 3 годишна възраст, постъпващи със своите майки в ЗМБ, за които се работи също в посока превенция на раздялата с майката;
 3. Майки с деца в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато дете е било настанено извън биологичното семейство и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може то отново да се интегрира в семейната среда.
 4. Бременни в последният триместър на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;

ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ЗМБ ПРЕЗ  2020г.

 1. Оценка на изпълнението на дейностите в периода на отчитане

Социалните услуги в ЗМБ гр. Русе са предоставяни съгласно Детайлизираната програма, представена при провеждане на конкурса за доставчик на социалната услуга и се изпълниха спрямо изготвения График на дейностите за 2020 г.

Дейност 1: Организационно изграждане на ЗМБ

(Сключен договор с Община Русе и предоставяне на услугите от СНЦ „Еквилибриум“; прилагане на политика за управление на човешкия ресурс в ЗМБ; годишно стратегическо планиране и изготвяне на годишен план-график на дейностите; Оценка на риска, произтичащ от средата) 

През м. януари  е изготвен Годишен план-график на дейностите в ЗМБ  за 2020 г. Актуализирана е оценката на риска, произтичащ от средата и неблагоприятните фактори, влияещи на оперативната работа.

През м. февруари е извършено атестиране на изпълнението на служебните задължения на работещите в ЗМБ. Изготвени са индивидуални работни планове и планове за развитие за предстоящия атестационен период.

През м. юли бяха проведени функционални разговори с членовете на екипа на ЗМБ. Води се нормативно   изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ЗМБ.

През м. август  продължи провеждането на индивидуални работни срещи за обсъждане на изпълнението на служебните задължения от служителите.

Целогодишно се води нормативно изискуемата документация – дневници, регистри, журнали и т.н. Прилага се политиката за управление на човешкия ресурс в ЗМБ.

Планиран брой лица, обхванати от дейността – По дейност „Прилагане на политика на доставчика за управление на човешкия русурс“ в Детайлизираната програма на ЗМБ са заложени 2,5 щатни бройки. За останалите дейности е неприложимо. Здравословното състояние на потребителите са наблюдава от лекар, назначен на граждански договор.

През м. януари в ЗМБ работят директор – ¼ ОДУ,  ¼  сътрудник социална работа с деца, ½ медицинска сестра и ½ психолог;

м. февруари в ЗМБ работят директор – ¼ ОДУ,  ¼  сътрудник социална работа с деца, ½ медицинска сестра и ½ психолог;

м. март ЗМБ работят директор – ¼ ОДУ, ¼  сътрудник социална работа с деца, ½ медицинска сестра и ½ психолог;

През м. април, м. май и м. юни  в ЗМБ работят директор ОДУ- ¼ ,  ¼ сътрудник социална работа с деца, ½ медицинска сестра и ½ психолог.

През м. юли, август, септември, ноември и декември  в ЗМБ работят 1 директор ОДУ, ½ координатор здравни и социални дейности, ½  медицинска сестра и ½ детегледачка;

 

Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Работни планове – 4 бр.
 • Планове за развитие на служителите – 4 бр.
 • Органограма – 1 бр.

Дейност 2: Подбор и назначаване на персонол: – събеседване с настоящия персонал и предоговаряне; сключване на договори с избраните кандидати; инструктаж на назначения персонал; предоставяне на детайлизирана програма.

 • Планиран брой лица, обхванати от дейността –  2 щатни броики
 • Актуален брой участници, обхванати от дейността– 2 щатни бройки
 • Брой материали, издадени във връзка с конкретната дейност.
 1. Щатно разписание – 2 бр.

Дейност 3: Обучение на персонала за развитие на професионалния капацитет

(Aнализ на потребностите от обучение; планиране на обученията за персонала; реализация на вътрешни и външни поддържащи обучения; въвеждащо обучение за нов персонал – (провеждат се регулярно по утвърдена програма ); включване на членовете на персонала във форуми на други организации по различни теми, свързани с дейността).

 

През м. януари в  ОДУ „Слънчо“ е изготвен анализ на потребностите от обучение и е разработен Годишен план за развитие на професионалния капацитет на персонала за 2020 г.

Предвид пандемичната обстановка не са провеждани присъствени обучения.

На 28 ЮЛИ 2020г., в платформата Zoom се проведе ОНЛАЙН семинар в рамките на две 2-часови сесии  на тема: „ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА“ от международна организация по миграция, в партньорство с УНИЦЕФ. В обучението се включиха координатор здравни и социални дейности и директор ОДУ „Слънчо“.

 

Дейност 4: Супервизия на персонала – индивидуална супервизия; групова супервизия.

Съгласно разработените Правила за получаване на професионална подкрепа на персонала на ОДУ „Слънчо“, чрез супервизия, доставчикът осигурява групова и/или индивидуална супервизия за персонола на ЗМБ. Проведени са три групови и три индивидуални супервизии.

 

Дейност 5: Предоставяне на услугата Звено „Майка и бебе“.

Oсигуряване на подслон за бременни жени и майки с деца и условия за задоволяване на базисните им потребности; предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаност между нея и детето/децата и за развитие на родителските и умения; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството; предоставяне на специализирана помощ (консултиране, придружаване, посредничество) за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешно интегриране на двойката майка –дете

През 2020 г. услугата е ползвана от една майка с едно дете за период от 5 месеца поради психично увреждане на майката.

Дейност 6: Осмисляне на свободното време, отдих и развлечения за децатa.

През 2020 г. детето от ЗМБ е включвано в групови и ндивидуални занимания по интереси  – слушане на детски песни и приказки, заедно с децата от ЦНСТДМУ-ПМГ

 

Mатериали, издадени във връзка с конкретната дейност, където е приложимо.

 • Снимки

 

Дейност 7:  Информиране на обществеността за услугите в ЗМБ

 

Дейност 8: Доброволчество

 

В ЗМБ  все още не работят доброволци. Доставчикът има политика за привличане на такива.  

 

Дейност 9: Обмяна на опит

 

Дейност 10:  Поддържане на ефективна партньорска мрежа

Основни партньори на ЗМБ са Община Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ и МБАЛ – Русе. Част от партньорските организации, с които СНЦ „Еквилибриум“ има дългосрочно сътрудничество са привлечени да подкрепят дейностите на услугата. Това са Русенски университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти, „Надежда и домове за децата – клон България“ и др.  

 

Дейност 11: Мониторинг на дейностите и резултатите

Мониторингът на дейността в ЗМБ се осъществява, съгласно Процедурата за вътрешен контрол, изготвена от доставчика.

Контролните дейности, свързани с организацията на дейността, включват: екипни срещи на Групата за управление на „Еквилибриум“, екипни срещи на персонала на ЗМБ, проследяване изпълнението на служебните задължения и спазването на трудовата дисциплина от персонала.

Ежемесечно директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на ДСП – Русе справка за заетите и свободни места в ЗМБ. На всяко тримесечие директорът на Обединени детски услуги „Слънчо“ изготвя и предоставя на Община Русе технически отчет.

 

Дейност 12: Изготвяне и представяне на доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе

През м. януари, април, юли и октомври 2020 г. са изготвени и представени в срок техническите и финансови доклади за изпълнението на дейностите по договора, сключен с Община Русе.   

Описание на механизмите, които са създадени от доставчика за проверката на извършените дейности и целеви групи.  Опишете констатирано ли е финансиране по друга общностна или национална програма.

Предоставянето на услугите в ЗМБ се извършва по план за грижи, в който не се планира дублиране на дейности, финансирани от различни източници.

Приносът на доставчика за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Предоставянето на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ способства за реализирането на дейностите по Преоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията“ от Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 год., дейност 1.1.2.2. Осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето непосредствено след раждането в Звено „Майка и бебе“.

Предоставяме надеждна увереност,  че социалните услугите са реално предоставени от персонал с численост 2 щатни бройки. За броя на потребителите, ползвали социални услуги в ЗМБ сме предоставии месечни справки в ДСП – Русе.

 

Партньори и други форми на сътрудничество

СНЦ „Еквилибриум” администрира ЗМБ самостоятелно. Ключов местен партньор е Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”, които насочват бременни жени и майки  и за ползване на услуги в ЗМБ.

Важен партньор е Община Русе – тясно взаимодействаме с Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” и финансовия отдел.

СНЦ „Еквилибриум” е партньор на РДСП – Русе, ДСП – Русе и МБАЛ – Русе в четиристранно споразумение за съвместна работа по превенция на изоставянето на деца на ниво Родилно отделение;

Поддържаме партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Дългогодишно е сътрудничеството на СНЦ „Еквилибриум” със Сдружение „Европейски пространства 21“, които са наш основен медиен партньор;

Партнираме успешно и с МОЛ – Русе, които предоставят безвъзмездно пространствата си за провеждане на благотворителните инициативи и други събития на СНЦ „Еквилибриум”.

Информация и публичност

 

Стратегията за връзки с обществеността на СНЦ „Еквилибриум“  цели да привлече общественото внимание към проблемите на децата и семействата в риск, да създаде атмосфера на доверие към работата в трите услуги в Обединени детски услуги „Слънчо“ като привлече повече партньори за съвместно разрешаване на проблемите.

Политиката „Връзки с обществеността на организацията” се характеризира с два основни принципа: етичност и прозрачност, с цел осигуряване на комуникация на разбирателство, доверие и диалог с потребителите и партньорите.

Основни акценти са: посланията, които искаме да отправим, публиката към, която са насочени, целта, която сме си поставили с конкретната дейност, партньорите, които искаме да привлечем преди, по време или в резултат на конкретната дейност; оценка и анализ на резултатите.

Информация за услугите, предоставяни от СНЦ „Еквилибриум“ се съдържа в информационната брошура на организацията и в сайта на организацията, където общодостъпни са и годишните отчети на организацията.

Информация за проекти, спечелени от „Еквилибриум“ с цел надграждане на дейността на организацията се публикува регулярно на сайта на организацията и в местните медии.

Родителите, членове на разширеното семейство и полагащите грижи  за децата, които посещават ЗМБ са информирани за ползваното финансиране от услугата като държавно делигирана дейност.

 

 

 

 

Изготвил доклада: Милена Неделчева – директор ОДУ “Слънчо“

 

Подпис: ………………………………

Утвърдил: Ел. Петкова – председател на УС СНЦ „Еквилибриум“

 

Място на изпълнение: Звено „Майка и бебе” – ЗМБ към ОДУ „Слънчо“