• English
  • български

„Отвътре навън или за смисъла на човешкото присъствие – опитът на сдружение „Еквилибриум“ в управлението на ЦНСТ за деца без увреждане“, представен на конференция в Търговище

На 15.11.2018 г., по покана на НАСО и Община Търговище, Галя Бисет и Надя Петрова взеха участие в национална научно-практическа конференция „Иновации в социалната работа в общността. Съвременни терапевтични и обучителни методи и подходи.” Събитието имаше за цел да създаде пространство и възможности за трансфер на знания и иновации в социалната  практика в България за повишаване на професионалните компетенции на специалистите, предоставящи социална подкрепа в общността. В конференцията участваха близо 100 души от 17 общини от цялата страна – ръководители и специалисти от социални услуги от страната, преподаватели и студенти по социална работа, НПО, развиващи дейност в социалната сфера.

„Еквилибриум“ представи поуките от двугодишния си опит в управление на Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в град Бяла, с презентацията „Отвътре навън или за смисъла на човешкото присъствие – опитът на сдружение „Еквилибриум“ в управлението на ЦНСТ за деца без увреждане“.

„Отвътре навън” – означава, че приоритетите ни са свързани предимно с „живота” вътре. Това трябва да се разбира от една страна, като всичко онова, което има отношение към вътрешните психични процеси, емоции и душевни преживявания, както на децата, така и на възрастните и от друга страна всичко онова, което има отношение към чисто битовата сфера на живота вътре в къщата. Истинската грижа всъщност е толкова просто нещо – достатъчно е да е налице истинско човешко присъствие. Не е необходимо да си супер специалист в областта на психологията или педагогиката, достатъчно е просто да си чувствителен и отзивчив към другия.  Да си в състояние да забелязваш промените в емоционалното му състояние и в поведението му. Да можеш наистина да чуеш отвъд думите му! Способността да разбираш другия, да можеш да му предложиш себе си, като възможност за изслушване и споделяне е от ключово значение за създаване на отношения на доверие и изграждане на връзки между възрастните и децата. Когато децата развият чувство за сигурност, принадлежност и самоуважение, се появява вътрешна мотивация за учене и развитие.

Подходът беше илюстриран с историята на едно от децата, разказана от първо лице. Когато възрастните и мястото на живот дадат сигурна основа на детето, то може да преодолее дори и най-тежката форма на разстройство в привързаността, да подобри емоционално-поведенческите си реакции и самочувствие, да се научи да се свързва позитивно с другите и да гради планове за бъдещето.

Участниците в конференцията имаха възможността да се запознаят и с едноименната книжка – едно ново издание на „Еквилибриум“ (което може да бъде намерено в раздел „Публикации“  http://eq-bg.org/bg/otvatre-navan-ili-za-smisala-na-coveskoto-prisastvie/ ).  Това не е методика или инструмент за въздействие и постигане на промяна. Това е откровен разказ за един съвършено различен и излизащ от рамките на административното въздействие подход. Защото когато става дума за грижа за деца, нищо не може да бъде поставено в рамка. Нормативните документи са важни, но те не могат да направляват естествените човешки взаимоотношения, в частност между децата и младежите, които живеят в малки къщи от семеен тип, и хората, поели грижа за тях.

Изложените в тази книга примери разкриват всекидневните затруднения, пред които са изправени и децата, и възрастните в семейния център. Но в същото време ни карат да се замисляме за начина, по който възрастните трябва да присъстват в услугите от резидентен тип, и за начина, по който общуваме с момичетата и момчетата.