• English
  • български

fakti12006 – 2009 –  над 30 семейства кандидат-осиновители са преминали по свое желание обучение в нашия Комплекс. В момента децата в тези семейства са вече ученици, но продължават да посещават Комплекса, като участници в Поддържащата група.

През 2007 г. е поставено началото на поддържащата група на КОС и Осиновители, която съществува и функционира и в настоящия момент

  • Наредба № РД- 07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване се въвежда и задължителното обучение на кандидат-осиновители.
  • Първата /трета в историята на Комплекса/ група стартирала след влизането в сила на тази наредба е от началото на 2011 г. обучени са 15 КОС /8 семейства/, които вече са щастливи родители на 8 прекрасни деца.
  • В периода 2011 – 2014 в КСУДС обучение на кандидат-осиновители са преминали 18 групи или повече 100 семейства на територията на област Русе.
  • Интересен факт – осиновените ни деца са на възраст от 6 м. до 8 години в момента на осиновяването си
  • По настоящем Комплексът работи по направление «Осиновяване», предоставяйки два типа социални услуги „Работа с кандидат–осиновители” и „Наблюдение и подкрепа на осиновителските семейства и техните деца”. С цел подкрепа на кандидат-осиновители и осиновители в трудния път на осиновяването в КСУДС вече 7 години функционира и поддържащата група на осиновители, чиито срещи се провеждат всяка последна неделя на месеца.
  • С цел изграждане на подкрепяща мрежа от семейства на осиновители в общността и повишаване информираността на обществото по темата осиновяване възникна и се поддържа традицията да се провеждат ежегодни срещи „Приятели на осиновяването”. Последна септемврийска неделя на всяка година Комплексът се оглася от десетки детски гласчета и щастливите им родители.

Първата бе през 2009 година, а петата на 28.09.2014 година.  На 27.09.2015 година предстои Шестата годишна среща.