• English
  • български

В съответствие с държавната политика в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Русе, включващ: “Център за обществена подкрепа”, „Център за работа с деца на улицата” и „Център за настаняване от семеен тип”, се предоставят социални услуги, които са насочени към:

  • подкрепа и подпомагане на семействата, които срещат проблеми при отглеждането и възпитанието на децата си;
  • превенция на изоставянето на децата и деинституционализацията;
  • реализиране на правата на децата.

Цели на КСУДС:

Да се подобри качеството на живот и шансовете за развитие на децата в риск в община Русе:

  • Чрез осигуряване на качествени услуги, подкрепящи децата в техните семейства и в общността им, за да се предотврати настаняването на децата в специализирани институции поради изоставяне, неглижиране или насилие. По този начин се подкрепя националната реформа на грижите за деца в посока развиване на подкрепящи семействата услуги и алтернативни форми, близки до семейната среда.
  • Чрез ангажиране на обществеността със защита правата на децата – сътрудничество с други държавни институции, местни власти, доставчици на социални услуги и мрежи от специалисти, училищната общност.
  • Чрез безплатен достъп до базов пакет от услуги на деца и семейства в неравностойно социално положение, приоритетно от Община Русе. При заявка за ползване на услуги от други общини/ области, КСУДС ще я приеме, в случаи че разполага с достатъчно човешки и финансов ресурс и при липса на подобни услуги в съответната община/ област.

В отговор на предизвикателствата, свързани с националния процес по деинституционализация СНЦ „Еквилибриум“ реорганизира и промени управлението и дейността на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в посока на прилагането на  принципа на цялостния подход. Предимствата на цялостния подход са ефективно управление на кризисния период за семейството, който поставя детето в риск. Ефективното управление става чрез мобилизиране на ресурсите на семейството + разходи за спешни нужди и дългосрочна подкрепа, вкл. застъпничество пред администрации и институции и придружаване. Цялостният/холистичен подход е напълно интегрирана подкрепа, осъществявана от една организационна структура. Това е комплексен пакет за подкрепа, направен „по мярка“ и чувствителен към постоянно променящите се нужди на семействата и социалния и икономически контекст в страната.

Активна работа с всички приемни семейства в общността (сключено споразумение с Община Русе, във връзка с проект „И аз имам семейство“) и подкрепа за отглеждане на новородени и деца с увреждания – успешни модели на промяна на нагласи, поддържащи обучения, супервизия, логистична и материална подкрепа на приемните семейства. „Еквилибриум“ оказа подкрепа  на проект  „Посока: семейство“ на МЗ в партньорство с „Надежда и домове за децата“ – България за закриването на ДМСГД Русе. Подкрепихме усилията на Община Русе в процесите по закриването на ДДЛРГ „Надежда“ и ДДЛРГ „Райна Гатева“ в Русе.

Виж още…