• English
  • български

Настоящият документ е разработен по проект № BG05M9OP001-4.001-0089 „Гласът на децата“ с бенефициент Сдружение „Еквилибриум“, финансиран по процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  Дейностите по проекта са свързани с ранната намеса при развитието на децата от ромски семейства. Те кореспондират на Инвестиционен приоритет 7 „Социално-икономическа интеграция на маргиналлизирани общности като ромите“, както и на програмата.