• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ четири поредни модула от 14 до 25 ноември 2011 екип на КСУДС проведе обучение на персонала от ДДЛРГ „Надежда”, Русе.

Дейвид Бисет – Ръководител програма на Комплекса и Любомира Любенова – психолог проведоха обучение на служителите от социалното заведение за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 7 години, по заявено желание от тяхна страна.

Обучението беше посветено на същността, спецификите и проявите на детската агресия и автоагресията. Служителите на институцията се запознаха с данни от съвременни научни изследвания и решаваха заедно с водещите конкретни казуси в тази област. Втората цел на обучението беше сплотяване на екипа за по-ефективно взаимодействие и формиране на благоприятен психоклимат.