• English
  • български

Lovech4site (2)Важен компонент на проект „Преструктуриране на ДМСГД Тетевен и развиването на алтернативни социални услуги” е ефективна превенция на изоставянето на новородени деца на територията на област Ловеч.

За оптимизиране на работата по превенция на изоставянето беше проведено двудневно обучение за ОЗД, АГ, РЦЗ и РЗОК – област Ловеч на 20–21.05.2010, на което се разгледа превенцията като различна философия на подпомагането, изграждане на партньорска мрежа по превенция, рискове от институционализацията на новородени деца и приемна грижа за новородени и деца до 3 г. като алтернатива на институционализацията им.

Едно дете, отглеждано в институция, е лишено от близка връзка с основен детегледач. Това влияе неблагоприятно на развитието на неговия мозък и води до проблеми с поведението, социалната компетентност, квази-аутистистично или стереотипно поведение и хранителни проблеми при някои силно нуждаещи се деца. Институционализираните деца имат сериозни затруднения в обучението, със специфични трудности в езиковото развитие и вниманието. Обикновено се докладва, че коефициентът на интелигентност е по-нисък при децата в институциите и че езиковото им развитие често се забавя.

Фактите сочат, че институционализираните деца израстват като възрастни, по-малко способни да направят свой социален или икономически принос към обществото, по-склонни да участват в асоциално поведение и по-неспособни да развият стабилни собствени семейни единици.