• English
  • български

Организация/институция/физическо лице

555Сдружение „Еквилибриум“ – Русе

 

Партньори

Oбщински власти, регонални структури в   социалната политика, и здравеопазването, НПО, доставчици на услуги;

 

Описание/ обосновка на практиката

Комплексът за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/ – Русе, управляван от Сдружение„Еквилибриум” в партньорство с Община Русе и Клуб „Отворено общество” от 2009 г., предоставя социални услуги в общността в подкрепа на осиновяването на деца. Във връзка с изпълнение на провежданата политика от МТСП за закриване на ДМСГД и ДДЛРГ в РБългария и деинституциолизацията на децата, отглеждани там, екип от специалисти от КСУДС обучава и подкрепя кандидат-осиновители, осиновители и осиновени. 

До 2010 г. в КСУДС-Русе функционират две групи – на кандидат-осиновители и на осиновителите и техните деца. В групите се работи за информиране, подпомагане и насочване на бъдещите и настоящите родители-осиновители. С цел оптимизиране на работата през 2012 г. двете групи са обединени в една. Задължителното обучение на кандидат-осиновители, съгласно чл.26, ал.5, от Наредба №РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, се организира съобразно желанията и възможностите на клиентите, в рамките на задължителния минимум часове – 4 дни по 10 учебни часа Прилагайки модела на успешни европейски програми за обучение на осиновители, водени от собствения си опит, както и от желанието на клиентите, специалистите от КСУДС започват да провеждат дневните сесии през няколко дни /от 3 до 7/. Клиентите споделят, че така могат да осмислят в дълбочина разглежданите теми, да ги обсъдят с близки и приятели, да натрупат наблюдения, да структурират допълнителни въпроси.  Основните методи, използвани в обученията са добре познати – презентации, интерактивни игри, работа в малки групи, дискусии, но най-впечатляващи за участниците остават срещите им със семейство осиновители и осиновените им деца, както и с приемни семейства, което не е изискване по програмата. В диалог с тях кандидат-осиновителите се убеждават, че приемните родители са техни партньори в грижата за децата им, а не съперници.

В края на задължителното обучение на кандидат-осиновителите се предлага да се включат в действащата „Осиновителка група“. Срещите на групата „Осиновители“ се провеждат веднъж месечно, като денят, часът и мястото, времетраенето на сесията остават непроменени в годините. Учебната година на групата започва от септември и продължава до юни и в порядъка на десет сесии се работи върху десет теми, избрани от участниците. Паралелно с групата на родителите се провеждат структурирани занимания с техните деца /на възраст от 1 до 8 години/. Наред с традиционните теми, разглеждащи адаптационния период, тайната в осиновяването, възпитание и отношение родители-деца, най-вълнуващи остават съвместните сесии с децата – годишната среща, празничните срещи за Коледа и Великден.  В традиционната  годишна среща „Приятели на осиновяването“ се включват кандидат-осиновители, осиновители, осиновени деца, техните близки, приемни родители, приемни деца и много приятели. С всяка година участниците, емоциите и преживявания стават все повече и повече.

 

Цел на реализираната практика

Целта на практиката е да изгради подкрепяща мрежа между кандидат-осиновители, осиновители и приемни родители на територията на община Русе с цел улесняване прехода на детето от приемна грижа към осиновяване.

 

Целева група

Семейства кандидат осиновители и осиновители, деца.

 

Основни резултати

В периода 2012-2013 в КСУДС-Русе са обучени 51 кандидат-осиновители. Групата „Осиновители” се посещава от 20 кандидат-осиновители, осиновители и 12 осиновени деца.  В процеса на осиновяване и адаптация са подкрепени още 15 семейства.

 

Иновативни аспекти

Работата в КСУДС-Русе с приемните родители и кандидат-осиновителите е взаимен и непрекъснат процес – индивидуална работа, поддържащи обучения, супервизии, партньорство с екипите по приемна грижа. В този аспект и приемните родители, и осиновителите стават част от екипа, поставящ началото на затваряне на институциите в област Русе и мисълта всяко дете да расте в семейна среда съпътства всеки един от тях.

 

Ефективност

Процесът по деинституционализация в Русе може да се определи като мисия за институции и неправителствени организации, работещи в тази сфера. Създадено е много добро взаимодействие и координация на действията между Регионална дирекция „Социално подпомагане“ /РДСП/, Отдел „Закрила на детето“ /ОДЗ/, КСУДС и неправителствената организация „Надежда и домове за децата – България”. Благодарение на екипната работа и синхронизиране на действията се осъществява плавен преход на децата от приемно към осиновителско семейство.

 

Съответствие с национални и европейски цели и приоритети

Практиката съответства на провежданата политика от МТСП за закриване на ДМСГД и ДДЛРГ в България и деинституциолизацията на децата; програма на МТСП за провеждане на задължителните обучения на кандидат-осиновители, европейски практики.

 

 

Основни   предизвикателства и ключови фактори за успех

Практиката с кандидат-осиновителите в КСУДС-Русе разчупва служебния процес на представяне на дете. След информационната среща в РДСП, се предприема среща на кандидат-осиновителите с приемното семейство и специалистите, работещи с детето, които ги запознават с напредъка, предпочитанията и ежедневието на детето, отговарят на техните въпроси, споделят емоциите и притесненията им. Те получават и конкретни отговори на въпросите си относно актуалното здравословно състояние на детето. Едва след това в непринудена атмосфера имат възможност да го видят и поиграят с него в специална игрова зала, където специалистите /социален работник, психолог/ са на разположение. Стимулира се връзката на кандидат-осиновителите с приемното семейство с цел следване на непрекъснатостта на живота на детето.

 

 

Бъдещ потенциал за развитие и мултиплициране на практиката

Моделът за подкрепяща група „Осиновители” е възприет и вече действа на територията на градовете Пловдив и Стара Загора.

 

 

Допълнителна информация

www.eqbg.org