• English
  • български

Консултации, допълнителна подкрепа, спешен прием на деца – това са само част от дейностите, които Комплексът за социални услуги за деца и семейства, управляван от СНЦ „Еквилибриум“ и Клуб „Отворено общество” – Русе, осъществи в процеса на преструктурирането на Дома за медико-социални грижи за деца – Русе (ДМСГД).

През годината 61 родилки получиха консултации по семейно планиране, контрацепция, първи грижи за бебето, социални помощи, семейни взаимоотношения. Помощта беше насочена с приоритет към тези от тях, които са заявили намерение да изоставят детето или са споделили сериозни финансови и социални проблеми, които поставят в риск живота и здравето му. Част от семействата получиха допълнителна подкрепа за преодоляване на кризата и полагане на адекватни грижи за децата.

В три случая децата бяха настанени в ДМСГД, в единия случай – поради тежко увреждане, а в другите два случая децата са осиновени.

През 2012 година в „Спешен прием“ на КСУДС бяха приети, за престой до един месец, 10 бебета и малки деца. От тях пет се върнаха в своите семейства, едно е осиновено и четири са изведени в приемни семейства, като две от тях впоследствие са осиновени.

През 2012 година КСУДС работи за реинтеграцията на пет деца от ДМСГД, които се завърнаха вкъщи; и подкрепи настаняването на две новородени направо в приемни семейства, както и извеждането в приемна грижа на едно дете от ДМСГД.

През януари 2013 година в приемни семейства са изведени две деца и в момента тече опознавателен период за още три деца. Децата са с увреждания и хронични заболявания. Едно дете от ДМСГД със специфично увреждане беше изведено в Центъра за настаняване от семеен тип на КСУДС.

Описаните резултати КСУДС постигна в качеството си на доставчик на социални услуги, който участва в престуктурирането на ДМСГД Русе. За подобряване на координацията и ефективността на работата по превенция на изоставянето на бебета и малки деца през април 2012 беше подписано споразумение между „Еквилибриум“ и МБАЛ – Русе, ДСП – Русе и РДСП, с подкрепата на РЗИ.

По същото време беше преустроен „Спешен прием“ към Центъра за обществена подкрепа на комплекса, за да приема и полага грижи за новородени и малки деца в среда, близка до семейната. СНЦ „Еквилибриум“ подписа партньорско споразумение с Община Русе за развиване на приемната грижа в рамките на проект „И аз имам семейство“, чийто приоритет са децата до 3-годишна възраст и децата с увреждания.

В резултат на тези дейности и партньорства и усилената работа на екипа на КСУДС през последните 6 месеца (вкл. януари 2013) в ДМСГД няма нито едно настанено дете с мярка за закрила. Добрата координация между заинтересованите страни показва, че има алтернатива на институциите и е възможно всички деца в риск да бъдат отглеждани в семейна среда.

Екипът на КСУДС участва активно и в закриването на Дома за деца, лишени от родителска грижа „Райна Гатева“, като подкрепя реинтеграцията и извеждането на децата в приемни семейства.

През декември 2012 г. „Еквилибриум“ подкрепи извеждането на последните две деца от ДМСГД Смолян (вече закрит). Това бяха братче на 3 г. с нормално развитие и сестричката му на 6 г., без реч, с умствена изостаналост и поведенчески проблеми. Първоначално двете деца бяха настанени в „Спешен прием“, за да се намери подходящо приемно семейство, което да вземе и двете деца, тъй като между тях имаше много силна емоционална връзка. Професионалното представяне и напасване на децата даде резултат и те посрещнаха Коледа в приемното си семейство. Оттогава насам развитието им бележи впечатляващи резултати – ползват тоалетна, хранят се сами, спят спокойно, спазват порядките в семейството и се радват на вниманието и обичта на цялото разширено семейство, съседи и приятели на приемните родители. Предстои да започнат да посещават детска градина, като момиченцето ще бъде на ресурсно подпомагане.