• English
  • български

За участие в първа годишна конференция на услугите от град Бяла

В град Бяла има две социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦНСТ), обслужващи широк спектър от потребители/ползватели и техните семейства, като пряко оказва подкрепа за тяхното социално функциониране и включване в обществото. Управлявани са от СНЦ „Еквилибриум“ – град Русе от 30.06.2016г. до днес.

ЦНСТДМ и ЦСРИ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи  е социална услуга от резидентен тип за деца и младежи, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и тяхното развитие за които към момента не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство. Основната цел на ЦНСТДМ е предоставяне на сигурна и защитена среда, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа.

Контакти:

ЦНСТДМ

ул. „Гео Милев” № 20

гр. Бяла, област Русе, ПК 7100

+359 884716545

e-mail: cnst_biala@eq-bg.org