• English
  • български

karin_dom_2От 12-ти до 14-ти март 2012 във Фондация „Карин дом” се проведе заключителна конференция на организациите, работещи по проект „Развиване на услугата Ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности” – СНЦ „Еквилибриум” – Русе, Сдружение „РАЛИЗ” – Русе, Фондация „Ръка за помощ” – Добрич, Сдружение „Свети Мина” – Добрич, Сдружение „Самаряни” – Стара Загора, Сдружение „Алтернатива 55” – Стара Загора, Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” – Пловдив, Клубът на нестопанските организации в Търговище, Сдружение „Алтернативи” – Айтос.

Проектът „Развиване на услугата Ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Лале” и Фондация „Оук”.

Конференцията бе открита от доц. Бозов, заместник-кмет на Община Варна. Севджихан Еюбова, клиничен психолог към МБАЛ – гр.Шумен, представи темата „Синектика в ранната интервенция или за различните подходи към общата цел”. През трите дни на конференцията се споделиха опита и добрите практики на организациите, работещи по развиването на услугата Ранна интервенция през изминалата година и половина. Проведоха се дискусии по конкретни казуси, както и на тема: „Устойчивост на услугата Ранна интервенция на местно ниво – форми на предоставяне на услугата”. М.Влахова – директор на КСУДС – Русе, администриран от СНЦ „Еквилибриум”, направи мултимедийна презентация за резултатите от работата на екипа по ранна интервенция, представи добри практики и очерта тенденциите за развитието на новата услуга и нейното интегриране в дейността на Центъра за обществена подкрепа.

Конференцията завърши със семинар на тема „Групи за игра – допълнителна услуга по програма Ранна интервенция”.

На 28 и 29 февруари 2012г. в Гранд Хотел София се проведе двудневен работен форум, организиран от Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) на тема РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ – ОСНОВНИ СТЪПКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. Форумът беше предназначен за специалисти, работещи в сферата на ранната интервенция, чиято целе разработването и предлагането на функционираща услуга, в контекста на предприетите от правителството мерки за деинституционализацията на децата в България и съобразена със специфичните условия у нас и съвременното разбиране на услугата.

През първия ден от срещата беше представена държавната политика за ранна интервенция, както и опита на международни организации, които развиват услугата ранна интервенция. На работния форум бяха представени няколко организации предоставящи услуги по ранна интервенция за деца с дефицити в развитието – БАЛИЗ, чиито представители презентираха резултатите от проекта си „У дома при мама и при татко“ изпълняван в гр. Видин, СНЦ „Еквилибриум” представи своята практика в развитието на услугата „Ранна интервенция за деца със специални потребности” в КСУДС – Русе и Фондация „Карин дом” – Варна, които представиха своя опит чрез филм на тема Семейно ориентирани практики по ранна интервенция във Варна за постигнатите резултати с изпълнението на техния проект „Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”.

На втория ден на форума са проведоха четири успоредни панела по темите: модел, компетенции на специалистите, родителите и стандарти, в които участниците изработиха, дискутираха и одобриха насоки към местните власти, относно разработването и прилагането на управленска структура и политики при услугите за деца с увреждания, както и квалификацията на кадрите, работещи в услугите и възможностите за повишаването й.