• English
  • български

Представител на „Еквилибриум“ взе участие в провелия се на 06 октомври 2017 г. в Министерство на труда и социалната политика професионален форум на тема „ Процесът осиновяване – тенденции и възможности”, иницииран от Българска асоциация „Осиновени и осиновители” в партньорство с МТСП.

Във форума се включиха представители на Министерство на правосъдието, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, регионалните дирекции за социално подпомагане в страната, колеги от неправителствения сектор, работещи по темата осиновяване. По време на срещата се обсъдиха проблеми, свързани с намаляването на националните осиновявания, недостатъчната подготовка на кандидат – осиновителите, целевия отпуск при осиновяване, необходимостта от обучения на специалистите, работещи в това направление. Сондираха се мнения относно създаването на национален съвет по осиновяване.

Представителят на „Еквилибриум”  – Даринка Миланова – социален работник от Центъра за обществена подкрепа към Комплекса в Русе представи изготвените предложения за промени в законодателството от проведената в Русе на  25.09.2017 г. дискусия, част от провелата се в Комплекса седмица „Приятели на осиновяването“, като акцентира върху доброто партньорство между Комплекса за социални услуги за деца и семейства и РДСП – Русе. Предложенията, представени от Даринка Миланова, синтезират обсъждани проблеми с кандидат – осиновители и осиновители и професионалисти от екипа на „Еквилибриум“ и ключови регионални институции, свързани с по-добрата подготовка на децата в процеса на осиновяване, работата за запазване на тяхната идентичност, подготовката и последващата подкрепа на осиновителните семейства.

МТСП се ангажира да проведе анкета сред преминалите обучение кандидат – осиновители, за да се изследва настоящата практика, нуждите на бъдещите родители и какви подобрения да бъдат направени. Директорите на регионалните дирекции изразиха притеснение за ефективността на работата на един съвет, който да замести съществуващите в момента 28. Според зам. министър Димитрова специалисти в министерството вече работят по регламентацията на целевия отпуск и предстои обсъждане в работна група. Обсъжданите въпроси на Форума ще бъдат анализирани детайлно от регионалните дирекции, съобразно спецификите в техните региони и поетите от МТСП ангажименти.