• English
  • български

На 19 септември 2013 г. Марияна Великова от Сдружение Еквилибриум взе участие в кръгла маса за предизвикателствата на социалното договаряне, организирана от Български център за нестопанско право и Националното сдружение на общините.

Механизмът на социалното договаряне се прилага в България от 11 години. При стартирането му през 2004 г. е имало проведени само два конкурса и възложени две социални услуги. Днес, по данни за 2012 г., има вече възложени 178 услуги на външни доставчици на обща стойност от около 16 милиона лева. 1262 са доставчиците на социални услуги, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане, съобщи по време на изказването си заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Заместник-министър Лазаров посочи, че все повече общини ползват доставчици на социални услуги, но най-важният въпрос е как да се гарантира качеството на предоставяните грижи и тяхната устойчивост във времето. Заместник-министърът съобщи, че в рамките на МТСП е сформирана работна група за разработването на механизъм за предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейности чрез публично-частно партньорство.

Предизвикателствата пред всички партньори са възможностите за прилагането на модела на социално договаряне и в други публични сфери, както и какво в крайна сметка трябва да се направи, така че ползите за хората – крайните потребители, да са по-големи.

Домът за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски” в София има нов изпълняващ длъжността директор – д-р Ани Веселинова

Това стана възможно в резултат от целенасочената работа на Коалиция „Детство 2025“ да алармира институциите и медиите за предложението за назначаване на компрометираната бивша директорка на дома – д-р Маргарита Джурелова. Припомняме, че преди няколко месеца над 150 НПО-та в страната зададоха въпроса: Ще успее ли правителството да продължи процеса на деинституционализация в страната или ще го превърне в заложник на стари кадри и идеи? На 1 август 2013 Коалиция „Детство 2025” изпрати до Д-р Таня Андреева, Министър на здравеопазването, и до г-н Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика, писмо, с което изразява категоричното си становище по повод на скандално назначение в дом за деца в София и настояват за отмяната му.

„В резултат на конкурса за директор на Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски” в гр. София е била избрана д-р Джурелова, директор на дома до 2011 г. Обезпокоени сме от факта, че по времето, за което д-р Джурелова е била директор на Дома, има няколко сериозни инцидента с деца. В един от случаите се стига до ампутиране на ръка на едно от децата (през 2003 г.), тъй като е било връзвано за леглото продължително време, а при друг дете с над 80% изгаряния и опасност за живота не е получило медицинска грижа в продължение на няколко дена (2011 г.) В резултат на широката медийна и обществена реакция са били извършени проверки от Държавна агенция за закрила на детето и са събрани данни за лоша организация, липса на контрол и адекватна грижа за децата в дома. Изпратени са сигнали до Районна прокуратура за образуване на наказателно производство срещу д-р Джурелова в качеството й на директор, както и са направени препоръки за уволнение.

За нас подобно компрометирано назначение е в конфликт с поетите от правителството ангажименти да продължи процеса на деинституционализация в страната. Считаме, че цитираните инциденти и извършените проверки доказват, че д-р Джурелова не притежава необходимия опит, компетенции, лични и морални качества за продължаване на реформата в дома за деца и гарантиране качеството на грижа за всяко едно от настанените деца.”

Коалиция „Детство 2025носи своето име от Визията за деинституционализация на децата в България и е обединение на 16 водещи граждански организации и мрежи, представляващи повече от 150 НПО-та и личности от цялата страна, които работят по въпросите на деинституционализацията от 2000 година. Целта ни е устойчивост на процеса на деинституционализация, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права.

За контакти: Ана Коларова, Национална мрежа за децата, 0877 069 023, Нела Вампорова, Лумос, 0889 736 589