• English
  • български

Период на изпълнение:  септември – декември 2016 г.

Източник на финансиране: Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и TBI Bank – част от новата търговска кампания на банката „Спорт за по-добър живот на децата“

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Осигуряване на алтернативна терапевтия – хипотерапия за 20 деца с двигателни и ментални затруднения и деца с отклонения в поведението и социална дезадаптация.

Конкретни цели: 

  • Увеличаване на интензитета на терапевтични сесии с децата със специални потребности, при които вече е стартирала хипотерапия;
  • Разширяване на достъпа за нуждаещи се деца до спортните и терапевтични дейности, предлагани в Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе;

Резултати:  Проведени бяха 120  терапевтични индивидуални сесии по хипотерапия с 10 деца със специални потребности – 5 деца от Центъра за настаняване от семеен тип „Розовата къща“ и 5 деца с увреждания от общността, които бяха придружавани от своите родители.

10 деца от Центъра за работа с деца на улицата получиха 12 групови сесии и занимания с коне в базата на Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе.

Резултатите и за двете групи деца са удивителни.

След като бяха сформирани  групите на децата участници от ЦНСТДМУ „Розовата къща“ и ЦРДУ към КСУДС и бяха подписани и споразумения с родителите на децата, които вече ползват хипотерапия в Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе, стартираха терапевтичните сесии – групови и индивидуални.

Децата от ЦРДУ бяха изключително доволни и щастливи при посещенията при кончетата. Изградиха отлични отношения с треньорите и животните. Нашите наблюдения и анализи по време и след сесиите с конете показват, че конният спорт влияе благотворно на физическото развитие на децата от една страна, а от друга възпитава различни качества, като дисциплинираност, отговорност, съпричастност, трудови навици, свързани с грижата за конете, позитивно отношение към природата и др. Наблюдава се подобряване на комуникативните умения у децата. Състезателният елемент при конната езда, способства за повишаване на самооценката, развиване на увереност в собствените възможности. Подобряването на физическото и психо-емоционалното състояние на детето води до повишаване на ефективността и качеството на процеса на социализация.

За децата със специални потребности от ЦНСТДМУ „Розовата къща“ и тези от общността терапевтичната езда и контакта с конете има преобразяващ ефект. Всички деца са с подобрено общо физическо състояние  – баланс на тялото, координация на движенията, понижен спастицитет на мускулите. Деца с различни двигателни и мeнтални затруднения, с поставени диагнози като: ДЦП, умствено изоставане, разстройства от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието, слепота и други увреждания общуваха по уникален начин с конете с помощта, на специалистите от конната база, преодоляха страхове и задръжки, подобриха способността си за изразяване на положителни емоции собствената си увереност.

От ЦНСТДМУ „Розовата къща“ са включени пет деца (едното е над 18г., но то изостава в развитието си и календарната му възраст не съответства на физическата). С всяко от тях са проведени по 6 хипотерапевтични сесии. При тях напредък се постига по-бавно, предвид състоянията им, но специалистите отчитат положителното въздействие на заниманията.

Повече подробности можете да прочете на нашия сайт: www.eq-bg.org