• English
  • български

Начинания

През м. август 2021 г. Община Русе стартира проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе” в партньорство със  СНЦ „Еквилибриум”, детски градини, УМБАЛ „Канев”, Сдружение „Център Динамика”, Сдружение „Развитие на социалния капитал” и др.

В рамките на проекта през 2022 г. е извършено следното по дейности:

  • Дейност 1 – Активиране на икономически неактивни лица

Целта на дейността е активиране и включване на пазара на труда на уязвими групи на територията… Continue reading

Период на изпълнение: 1 юни 2021 г. – 30 септември 2022 г.

Източник на финансиране: Швейцарската фондация за благотворителност (чрез програмата „Мечтата на Таня“ в България)

Роля на организацията: Изпълнител

Основни цели: Планирането на социални услуги не може да бъде адекватно, ако нашето разбиране за местните общности и развитието на семейните/социалните предизвикателства са слабо разбрани. На първо място, този проект е предназначен да даде възможност на хората, засегнати от процеса на деинституционализация (възрастни и деца), да… Continue reading

Период на изпълнение: януари 2021 –  август 2021

Източник на финансиране: Програма „Ирис“. Програма, създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим общо 355 човека, от които 90 семейства, 195 деца. Подкрепа на 90 семейства, при които съществува риск от изпадане в бедствено положение, предотвратяване риска от раздяла с децата, подобряване… Continue reading

Ние от „Еквилибриум“ вярваме, че качествената ранна грижа и образование е от решаващо значение за развитието на децата в посока независими и компетентни възрастни. Създавайки през 2017 г. първия Семеен център за ранно детско развитие в Русе в подкрепа на родители, възпитатели и социални работници, ние инициирахме модернизацията на детското и предучилищното образование в България чрез нашия нов проект: „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“.
Период на изпълнение: януари 2019 … Continue reading

Период на изпълнение: април 2020 г. –  декември 2020 г.

Източник на финансиране: Фондация ОУК, Международни социални служби

Роля на организацията: подизпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим 5 центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ): ЦНСТ за младежи с увреждания „Любов“ и „Надежда“ гр. Русе; ЦНСТ за деца и младежи с увреждания „Розовата къща“ гр. Русе, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа „Слънчо“ гр. Русе, ЦНСТ за здрави деца гр. Бяла.… Continue reading

Период на изпълнение: март 2020 г. –  юли 2020 г.

Източник на финансиране: Фондация „Америка за България“ и посолството на САЩ в България

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим семейства, изпаднали в криза в резултат на извънредното положение и кризата в следствие на Ковид 19. Да обезпечим нуждите от лични предпазни средства и дезинфектанти и неща от първа необходимост в социалните услуги, управлявани от „Еквилибриум“.

Резултати:  Средствата бяха използвани за оказване на… Continue reading

Период на изпълнение: юли 2020 –  ноември 2020

Източник на финансиране: Програма „Ирис“. Програма, създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Роля на организацията: изпълнител

Конкретни цели:  Да подкрепим общо 245 човека, от които 60 семейства, 110 деца. Подкрепа на 60 семейства, при които съществува риск от изпадане в бедствено положение, предотвратяване риска от раздяла с децата, подобряване… Continue reading

„Еквилибриум“ вярва, че качествената ранна грижа и образование са от решаващо значение за превръщането на децата в независими и компетентни възрастни. Създавайки през 2017 г. първия в България Семеен център „В света на ранното детство“ в Русе, в подкрепа на родители, възпитатели и социални работници, чрез най-новия ни проект: „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, ние стартирахме модернизацията на детското образование в България.

Период на изпълнение: януари 2019 г. до декември 2021 г.… Continue reading

Проект 1. „Тактилна работилница за равни възможности в общността“
Период на изпълнение: април 2019 – април 2020
Източник на финансиране: Програма на Виваком и Български център за нестопанско право
Роля на организацията: изпълнител
Обща цел на проекта:
Подобряване на социалното включване на уязвими членове на общността чрез разширяване на социалната им опитност и досега с изкуството и културно-историческото наследство на Русе. Подобряване на чувствителността на хората от общността от най-ранна възраст чрез преживяване на личен опит и осъзнаване и приемане… Continue reading

Проект „Гласът на децата“

Период на изпълнение: януари 2018 – декември 2018

Източник на финансиране: По процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Партньор по проекта: ЕНФАП – Италия

Постигнати резултати:

Трансферирани социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия. Социалните иновации, които бяха трансферирани са 3,… Continue reading