• English
  • български

Център за обществена подкрепа (Комплекс за социални услуги), Русе

Доставчик: Сдружение „Еквилибриум“

Определете кои са вашите УСПЕХИ в работата. Опишете техните ключови характеристики.

Въвличане на широката общественост в Русе към целите и мисията на доставчиците на социални услуги. Развиване на общността чрез  възраждане на ценностни категории като лична ангажираност, отговорност, съпричастност към по-уязвимите членове.

– Разработени иновативни подходи и инструменти за акумулиране на автентична обратна връзка от потребителите – деца и възрастни.

По какъв начин горепосочените успехи променят живота на децата и семействата в техния обсег? Какви са ползите за тях и промените, които нямаше да се случат, ако не постигате посочените успехи? 

Въвличането на широката общественост води до мобилизиране ресурсите на общността, включително нейния финансов (икономически) потенциал, до заздравяване на подкрепящи връзки и взаимодействия, с цел изграждане или възстановяване и укрепване на социалните мрежи на семействата в риск, за да може постигнатите резултати от нашите интервенции да са устойчиви във времето.

Чрез иновативни методи на акумулиране на обратна връзка и разпознаване на модели на отношение и поведение, се подобрява подхода към потребителите и се правят „фини настройки“ на предлаганите услуги и подкрепа. Информацията се използва за усъвършенстване на професионалните компетенции и стратегическо планиране на развитието на нови услуги в ЦОП (картографираме бъдещето). 

 

Опишете накратко защо предприехте действията,  водещи до гореизложените успехи?

 

Защото има нужда

Моделът на работа на „Еквилибриум“ е гъвкав и действията, които предприемаме са съобразени с динамиката на процесите в обществото (икономически, социални, демографски и пр.). Говорим за непрекъснат процес на организационно развитие, съобразно променящия се контекст.

Ключов фактор в последните години за „пренастройване“, реорганизиране на цялостния ни модел на работа и търсенето на креативни решения за мобилизиране на ресурси и нови подходи към „целевите групи“ е активното ни участие в процеса на деинституционализация. Реформата на системата за закрила на детето изисква адресиране на специфичните елементи на бедност и социална изолация, водещи до риск от раздяла на детето от родителите му.

 

Защото има очаквания

От друга страна са високите очаквания, не само на семействата, с които работим, но и на нашите партньори, вкл. местна власт, здравни, образователни институции и органите по закрила на детето, професионалната общност, широката общественост и медиите. Много често от нас се търсят решения на трудни казуси, с които никой друг не се нагърбва.

Защото желаем да се развиваме

Екипът на „Еквилибриум“ трупа международен опит и поуки от участие в европейски обмен, в екипи за развиване на политики и практики в други страни за повишаване благосъстоянието на децата и в подкрепа на родителстването. В  същото време ние внедряваме в предоставянето на социални услуги натрупания експертен опит и го споделяме с други организации,  институции и местни власти в страната и в чужбина.

 

Какви основни ресурси осигуряват посочените успехи и можете ли да разчитате на тях, когато се налага?

– Силно ангажирани лидери, които винаги са на разположение за вземане на бързи и адекватни решения;

 – Сплотен и креативен екип, с дългогодишен опит и личностов и професионален потенциал, който се зачита и развива;

– Активна политика за генериране на допълнителни ресурси (извън държавно делегирания бюджет) чрез фондонабиране (вкл. дарения в натура), участие на общността и изграждане на публичен имидж;

– Непрекъснато разширяваща се  мрежа от съмишленици и партньори.

 

Опишете какво води до посочените успехи (ключовите фактори, действия, подходи и т.н.)

– Единство на лични и професионални ценности;

– Мениджмънт, ориентиран към потребителите и резултатите за тях;

– Комплексни умения и интегрирани подходи при предоставяне на услуги;

– Постоянство, но и гъвкавост;

– Последователност, но и отчитане на динамиката на средата;

– Добронамереност, но и обективна преценка;

– Питане, но и слушане;

– Помощ и подкрепа, но и ангажиране на семействата в целия процес;

– Реалистични цели, изведени с активното участие на децата и семействата, с които работим;

– Разбиране на потребностите на хората в общността от подкрепа на социални каузи, доброволчество, социална предприемчивост и предоставяне на привлекателни, иновативни и полезни възможности. Умения за отключване на социалния капитал в полза на уязвимите членове в общността;

– Гъвкави начини на комуникация – без формализиране – с всички заинтересовани страни (местна власт, регионални структури за „Закрила на детето“ и социално подпомагане, подразделения на Министерство на здравеопазването, образователни  и други институции) за гарантиране на най-качествената, навременна и индивидуална подкрепа на детето и семейството.

 

Опишете как показвате и доказвате на външен наблюдател въздействието от постигнатите успехи.

 

– Боравим с инструменти за измерване и анализ на постигнатите промени в децата и семейната система.

– Проследяваме „затворените“ случаи, за да се убедим, че създадената мрежа за неформална подкрепа работи.

– Описваме опита си и постигнатото въздействие в наши публикации и ресурсни материали, а успешните ни практики се включват в наръчници и академични издания. Тези документи са достъпни и в нашия уеб-сайт.

– Във филмите, които правим основните герои са потребителите – деца, родители, приемни семейства.

– Споделяме успешни истории на подкрепени от нас деца в социалните мрежи и медиите.

– Всеки член на екипа презентира по ВДЪХНОВЯВАЩ НАЧИН постигнатите резултати за децата и техните семейства на национални и международни форуми.

 

Как се  приемат вашите успехи и как това става известно? Молим ви да изброите конкретните форми, методи, средства и пр, чрез които общността е подала обратна връзка.

 

Най – точният барометър за това как общността ни приема е безапелационния успех на нашите разнообразни форми за фондонабиране.

 

„Ние знаем кои сте и идваме специално при вас, защото знаем какво правите и ви имаме доверие!“

 

Това се случва чрез няколко основни форми, всяка от които носи своя добавена стойност:

 

– Благотворителен Базар без аналог – уникална формула, в която участват десетки външни на организацията ни съмишленици (художници, музейни работници, приемни родители, осиновители, ученици, доброволци и др.): всеки, който може да изработи красиво изделие от подръчни материали или да предложи продукти от свое хоби или интересна „услуга“ – прическа и грим, танци, музика, временни татуировки, фотосесия, детска анимация, модно ревю и др. Базарът предлага сувенири с мисия, позитивни преживявания, добротворчество, нови връзки и контакти.

 

– Програма „Благотворец Храбър“ –  модел с нарастваща популярност за обучение на ученици, млади хора, които искат да обогатят живота си и да променят света около себе си, помагайки на връстниците си в уязвимо положение. Преминалите програмата млади хора  реализират успешно свои социални инициативи и на свой ред въвличат  приятели и познати.

– Ежедневно ни търсят, за да ни предоставят дарения в натура, вкл. Българска хранителна банка, БЧК и фирми, които отделят от продукцията си, доброволен труд (вкл. корпоративно доброволчество)  или посредничество.

– Хора от общността ни търсят, за да окажем съдействие и подкрепа – „Само вие може оправите нещата!“

– Медиите са отзивчиви към всички наши събития и често ни канят за „гости в студиото“ по актуални теми.

 

 

Интересува ли ви обратната връзка от вашата целева група (деца, семейства) относно постигнатите успехи? Молим ви да цитирате някои от начините и средствата, чрез които се изразява и регистрира  обратната връзка в това направление.

 

Обратната връзка от децата и семействата, с които работим, е най-важният коректив за нашата работа и основен инструмент за анализ, планиране и действия в посока  подобряване на качеството. Трупаме непрекъснато автентична обратна връзка в ежедневната работа с децата и семействата  (думи, изявления, благодарствени писма, „поеми“, снимки, видео материали, ръчно изработени изделия в знак на благодарност и пр.), достъпна за всеки „външен наблюдател“.

 

Иновативни форми за получаване на обратна връзка, които предразполагат потребителите да разказват своите истории по начини, които са им най-достъпни:

– „Книга на моите успехи“ и „Бележник на моите успехи“

– „Паяжина“ за планиране на индивидуални цели

–  Бурканче за щастие

–  Табло на настроението

–  Фокус група без аналог

– Специфични техники, базирани на наблюдение, системно документиране и функционален анализ на поведението на деца и младежи с интелектуални затруднения и невъзможност за вербална комуникация

– Социални събития за потребители – излети, празници, детско утро като платформи за получаване на обратна връзка в неформален контекст

 

При вас провеждано ли е външно оценяване? Ако да, то потърси ли и взе ли предвид  горепосочените параметри?

 

ФИЦЕ България – цялостна външна оценка на КСУДС  за 2012 г.

 

НОУ ХАУ център за алтернативни грижи за деца към НБУ в изследването им „Какво ни казват закритите домове за деца? Закриване на домовете в Могилино, Горна Козница и Тетевен“ по повод закриването на първия ДМСГД в Тетевен.

 

Мониторинг, възложен от УНИЦЕФ на децата, изведени от Могилино, 2013 г.

 

 

 

 

Центърът за обществена подкрепа участва през 2014 г. в мониторинга и оценката на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години“ на Надежда и домове за децата“ – клон България направен от НОУ ХАУ център, НБУ

 

В голяма степен гореизброените външни оценки отдадоха заслуженото на постиженията и силните страни, вслушаха се в нашите истории и зачетоха доказателствата ни. Потърсиха обратна връзка от заинтересованите страни и общността. Инструментите и подходите, които използваме бяха оценени като „иновативни, креативни и непрекъснато усъвършенстващи се, релевантни на динамиката на развитие на общностите и на процесите, засягащи децата“.

 

 

В обозримо бъдеще ще разполагате ли с ключовите ресурси, необходими за поддържане на постигнатите успехи? Ако да, какво гарантира тяхната наличност?

 

Непрекъснато развиваме и усъвършенстваме формите за генериране на ресурси и на инструментите за обратна връзка.

Мрежата от хора, които ни подкрепят с дарения в натура (продукти, услуги, посредничество, труд) също се разширява.

Изпълняваме нови проекти, които консолидират  постигнатите успехи и качество и ги разширяват и надграждат.

Приобщаваме млади последователи.

 

 

Кои са активите и силните страни на вашата организация, които помагат  в постигането, поддържането и мултиплицирането на успехи?

 

–          Вдъхновяващо лидерство

–           Постоянство

–           Последователност

–           Креативност

–           Стремеж към професионално развитие чрез поемане на нови предизвикателства

–           Ориентирани сме към резултатите за детето и семейството

–           Вярваме, че децата трябва да растат обградени с любов в сигурна семейна среда