• English
  • български

Образователните, културните и идеологическите ценности в традициите на северните страни в грижите и възпитанието в ранните години показват ясно изразен „социално-педагогически“ акцент, а не фокусиране върху „ранното образование“. Това означава, че предучилищните грижи в Дания прилагат подход за социално обучение, който набляга на играта, взаимоотношенията и живота на открито. Обучението се осъществява чрез участието на децата в социално взаимодействие и ежедневни процеси като ходене до парка, пътуване в колата и хранене заедно (включително приготвяне на храната и почистване на масата).

Има голям акцент върху „виждането на света през очите на детето“. Средата за учене (както на закрито, така и на открито) е проектирана така, че да позволи на децата да общуват с цялото си тяло. Педагозите подкрепят този процес на свободна игра и проучване, зачитащ правата и възможностите на децата по отношение на свободата на избор и вземане на решения, практически опит и тестване на граници. Избягват се директните инструкции и „преподаване“, преобладават подкрепящи интервенции, а планирането на дейностите като цяло е гъвкаво и ненатрапчиво.

Има три припокриващи се ценности, които се изразяват едновременно в педагогическата практика в Дания:

Демократични ценности / зачитане на многообразието: Те се занимават с въпроса за автономията и възможността за равнопоставено участие.

Показател: Мъжете представляват значителен брой сред квалифицираните педагози и студенти доброволци в детските градини и ясли в Дания.

Грижовни ценности / зачитане на индивидуалните компетенции (или липсата им): Те са свързани с формирането на връзка между дете и педагог, която е насочена и подкрепя индивидуалните потребности на детето.

Показател: Педагозите строго избягват да стоят над децата, с което буквално да им говорят от „по-високо“. В повечето случаи педагозите са седнали на земята на нивото на децата.

Дисциплинарни ценности / уважение към природния свят и общността: Съществува система от основни граници, норми и съществуващ ред, които регулират децата.

Индикатор: Децата играят на открито при всякакви климатични условия и се приема за даденост, че ще се намокрят или изцапат, докато са в детска градина.

Социално-педагогическият подход предполага тясното участие на родителите и налага тяхното участие.