• English
  • български

През м. август 2021 г. Община Русе стартира проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе” в партньорство със  СНЦ „Еквилибриум”, детски градини, УМБАЛ „Канев”, Сдружение „Център Динамика”, Сдружение „Развитие на социалния капитал” и др.

В рамките на проекта през 2022 г. е извършено следното по дейности:

  • Дейност 1 – Активиране на икономически неактивни лица

Целта на дейността е активиране и включване на пазара на труда на уязвими групи на територията на общината, вкл. неактивни и обезкуражени лица и младежи до 29 г. (25 родители), които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в ДБТ и насърчаване на включването им в обучение и в заетост.

До момента в ДБТ са регистрирани 15 лица /10 мъже и 5 жени/. Екипът споделя наблюдения, че жените са по-мотивирани от мъжете да работят. Изключително съдействие екипът получава от:

  • трудовия медиатор в ДБТ Мая Генчева, коятое съдействаща, обръща внимание на хората и им дава алтернативи;
  • здравен медиатор на община РусеР. Христова, която насочва екипа, съдейства за договаряне на срещи, а при възможност заедно обикалят ромските квартали, където я разпознават.

Информация за потенциални потребители екипът получава от обиколките си по кварталите, от учители за безработни родители. Освен мотивиране и регистрация в ДБТ специалистите съдействат и за интервюта за работа, осигурява се и транспорт.

  • Дейност 3 – Връщане към образование на млади майки, отпаднали от училище

Дейността е насочена към подпомагане на 10 млади майки от настанените в социалните жилища, застрашени от бедност и социално изключване поради ранно майчинство и отпадане от училище, на възраст между 15 и 29 години, да се завърнат отново в училище и да подобрят степента си на образование с цел по-добра трудова реализация

Екипът среща предизвикателства при мотивиране и записване в училище на млади майки, отпаднали от образователната система по няколко причини:

  • Преди 2 години е отпаднала вечерната форма на обучение и сега съществува само самостоятелна /споделено и от педагози/;
  • Убеждаването на представителите от ромския етнос да завършат определена образователна степен. Мотивацията е възпрепятствана от общността – ако девойката се върне в училище, ще се провали семейния ѝ живот. Престижно е ромските жени да не работят. Случват се нещата, ако има осъзнатост и мъжете не са роми. Тези, които живеят в чужбина, по принцип не посещават училище, но учат език.

Двете върнати към образованието млади майки са го прекъснали в 12 клас. Едната е представител на турския етнос, другата – на ромския. И двете имат вече по две деца. Записани са в ПГО и в ПГ по механотехника. Мотивацията на едната майка е да покаже снимка на децата си дипломата, снимала се е пред училището.

  • Дейност 6 – Организиране на събития, инициирани от представителите на уязвими групи в общността и от настанените в социалните жилища за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи от сегрегрираните райони

Целта на дейността е популяризиране и представяне на силните страни и положителни примери от представители на уязвимите общности. С настанени в социалните жилища, в кв. Селеметя и в кв. Средна кула ще се проведат по 3 фокус групи, като на база изведени от самите представители на уязвимите групи силни страни и значими примери ще се реализират 3 публични събития, които да ги представят в положителна светлина.

Осъществени са общо 6 фокус групи и 2 публични събития в двата квартала – кв. Средна кула и кв. Селеметя, като участниците във фокус групите са 20 и 80 от публичните събития.

По желание и идеи на участниците от кв. Средна кула на публичното събитие са представени традициите на ромския етнос на двата празника – Едерлези /Гергьовден/ и Прошка, а в кв. Селеметя са представени традиции, празници, сватби и традиционна кухня в общността. На публичните събития се раздават торбички с логото на проекта, чаша с лого, тефтер, химикал.

И в двата квартала дейностите се подпомагат от медиатори, които са разпознаваеми в общността и им се има доверие.

През м. декември 2022 г. е проведена подготовка за фокус групи в социалните жилища.

  • Дейност 10 – Комплексна оценка на потребностите на настанените в социалните жилища лица/деца/семейства

Целта на тази дейност е да се извърши комплексна оценка на потребностите  в домакинствата на настанените в социалните жилища в няколко ключови области на благосъстояние. Комплексната оценка ще се направи на базата на разработени от експерти индикатори в 6 области на благосъстояние на домакинствата и скала за измерване на промяната. Оценяването ще се извърши два пъти – в началото и в края на проекта. Първоначалните оценки ще подпомогнат идентифицирането на различните целеви групи по различните дейности. Вторият кръг от оценки в края на проекта ще постигне две цели: 1) ще покаже въздействието от приложените действия – резултатите от работата на всички специалисти на „Еквилибриум“ в отделните дейности по направления; 2) ще покаже в какви направления следва да се развиват бъдещите дейности – принос за формиране на политики на общинско ниво.Резултатите ще бъдат обобщени в заключителен анализ, който ще включва и препоръки за бъдещи политики.

През 2022 г. екипът специалисти е изготвил оценки на потребностите на 38 лица и 57 деца /25 семейства/.

Настанените семейства в социалните жилища са целева група за почти всички дейности по проекта и именно затова работата с тях стартира с изготвянето на оценки на техните потребности /в няколко области/. На база на изведените потребности екип от община Русе изготвя планове за работа, като се организират съвместни срещи, на които специалистите от „Еквилибриум” представят съгласуваните оценки с потребителите и се договаря изпълнението на заложените в плановете дейности. В края на проекта екипът от СНЦ „Еквилибриум” ще изготви реоценки, за да се проследят постигнатите резултати. Поддържа се връзка със социалните работници в жилищата и се работи съвместно с тях за договаряне на срещи и обмен на информация.