• English
  • български

Съветът за развитие на гражданското общество (СРГО) е консултативенсъвет към Министерски съвет – който се състои от граждански организации в обществена полза, изцяло избрани от други граждански организации по независим и демократичен начин.

Той има функцията на механизъм, чиято основна задача е да осигури структуриран и демократичен начин за гражданско участие в управлението на страната и изграждането на „работещо партньорство между държавата и гражданските организации”.

Конституирането на Съвета, неговите цели, основни задачи и състав са регламентирани в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).