• English
  • български

123В областта на детското благосъстояние, деинституционализацията и предоставянето на услуги в общността за деца и семейства в България и Италия 

Проект BG051PO001-7.0.02-0006 „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Виж в PDF