• English
  • български

През м. август 2021 г. Община Русе стартира проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе” в партньорство със  Сдружение „Еквилибриум”, детски градини, УМБАЛ „Канев”, Сдружение „Център Динамика”, Сдружение „Развитие на социалния капитал” и др. Проектът развива т.нар. меки мерки, допълващи функционирането на новите социални жилища, построени по първия компонент от него от Община Русе.

„Еквилибриум” е утвърдена организация на местно ниво, работеща вече 17 години в рискови общности, разпознаваема и ползваща се с доверието на семействата. Настоящият проект надгражда дейностите през годините в направленията образование, трудова ангажираност, доразвива силните страни на уязвимите групи и насърчава тяхната интеграция.

В рамките на проекта специалисти от  „Еквилибриум” ще реализират следните дейности:

  • Активиране на икономически неактивни лица

Целта на дейността е активиране и включване на пазара на труда на уязвими групи на територията на общината, вкл. неактивни и обезкуражени лица и младежи до 29 г. (25 родители), които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в ДБТ и насърчаване на включването им в обучение и в заетост.

 

  • Връщане към образование на млади майки, отпаднали от училище

Дейността е насочена към подпомагане на 10 млади майки от настанените в социалните жилища, застрашени от бедност и социално изключване поради ранно майчинство и отпадане от училище, на възраст между 15 и 29 години, да се завърнат отново в училище и да подобрят степента си на образование с цел по-добра трудова реализация

 

  • Организиране на събития, инициирани от представителите на уязвими групи в общността и от настанените в социалните жилища за постигане на положителна промяна на обществените нагласи към проблемите на най-уязвимите групи от сегрегрираните райони

Целта на дейността е популяризиране и представяне на силните страни и положителни примери от представители на уязвимите общности. С настанени в социалните жилища, в кв. Селеметя и в кв. Средна кула ще се проведат по 3 фокус групи, като на база изведени от самите представители на уязвимите групи силни страни и значими примери ще се реализират 3 публични събития, които да ги представят в положителна светлина.

 

  • Комплексна оценка на потребностите на настанените в социалните жилища лица/деца/семейства

Целта на тази дейност е да се извърши комплексна оценка на потребностите  в домакинствата на настанените в социалните жилища в няколко ключови области на благосъстояние. Комплексната оценка ще се направи на базата на разработени от експерти индикатори в 6 области на благосъстояние на домакинствата и скала за измерване на промяната. Оценяването ще се извърши два пъти – в началото и в края на проекта. Първоначалните оценки ще подпомогнат идентифицирането на различните целеви групи по различните дейности. Вторият кръг от оценки в края на проекта ще постигне две цели: 1) ще покаже въздействието от приложените действия – резултатите от работата на всички специалисти на „Еквилибриум“ в отделните дейности по направления; 2) ще покаже в какви направления следва да се развиват бъдещите дейности – принос за формиране на политики на общинско ниво.Резултатите ще бъдат обобщени в заключителен анализ, който ще включва и препоръки за бъдещи политики.