• English
 • български

Ден 2: Формулирахме 60 приоритетни мерки, които Мрежата иска да види във Визията за семейна политика 2030 

 

Във втория ден от Годишната среща на Националната мрежа за децата заедно с организациите работихме в тематични работни групи за детските политики в Здравеопазване, Образование, Семейство и Право. В края на панелите покрихме пано дълго 4 метра с разписани приоритетите, за които да се застъпваме в предстоящите месеци. Над 60 важни мерки искаме да станат част от Визията за семейна политика 2030.

Ето набелязаните мерки по области.

 

Здравеопазване

През миналата и началото на тази година Мрежата се бори за:

– поемане на ангажимент към медицинските храни от НЗОК (успяхме поне формално да върнем темата в дневния ред на Министерство на здравеопазването);

– забрана на рекламата на хазарт и за Детската болница (събрахме над 7000 подписа и поставихме темата пред Парламента);

– борихче се за истинска Детска болница (тя няма да е в скелета в двора на Александровска болница, а МЗ ще разработи анализ на нуждите).

И още – внесохме Становище за осигуряването на оф-лейбъл лекарства за деца с онкологични заболявания и подкрепихме усилията за разширяване на пакета изследвания за здравно неосигурени бременни.

Занапред искаме

При здравните услуги:

 • Политики/програми за задържане и обучение през целия живот на здравния и медицински персонал.
 • Достъп и съпровождане на дете до 12-годишна възраст в болнични заведения.
 • Да има психолог и социален работник във всяка болница (психологическата подкрепа и психичното здраве са много подценени в системата на тедското здраве).
 • Достъп до безплатни лекарства за децата от 0 до 18 г. и за бременни неосигурени жени.

В здравната профилактика:

 • Ограничаване на рекламата на хазарт и тютюневи изделия.
 • Поколение без тютюнев дим до 2030 г.
 • Повече кръвни изследвания по повече показатели.
 • Здравно образование с конкретни стандарти.
 • Повишаване чрез комуникационни кампании на здравната култура на децата и родителите.
 • Актуализация на методологията за профилактични прегледи (настоящата е от 2003 г.).
 • Стратегия за повишаване на броя ваксинирани деца (след Covid-19 се наблюдава рязък спад в доверието във ваксинацията, включително за задължителните ваксини).

В майчиното здраве

 • Възстановяване на практиките на предродилна и партронажна грижа.

 

Семейство

Успяхме да постигнем преструктуриране на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта, семейството и спорта (и ще продължим да настояваме да отпадне “спорта”). Инициирахме колективен иск пред Европейския комитет заради неприетата Национална стратегия за детето. Създадохме ангажимент на политическите партии към темите на децата и семействата, установихме регулярни срещи на доставчиците на услуги с МТСП и провокирахме министерството да търси обратна връзка и да разяснява прилагането на Закона за социалните услуги. Постигнахме съгласие, че трябва да има стандарти за приемната грижа и трябва да се търси устойчивост. Подкрепихме предложенията за промени в Семейния кодекс, които премахват възможността за разсиновяване. Алармирахме за сниженото качество на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Занапред искаме

В системата за закрила: 

 • Разнообразни механизми за подкрепа на семействата.
 • Стандарт за изискванията към служителите в системата за образование и допълнителни квалификации.
 • Повече психолози в отдел “Закрила на детето”.
 • Кампании, които повишават разбирането за това какво е насилие, включително домашно насилие. 
 • Повече кампании за превенция, насочена към семействата.
 • Подобряване на работната среда на служителите в отдел “Закрила на детето”.

В съвместяване на личния и професионалния живот: 

 • Образователен асистент за децата със СОП с отговаряща страна Министерството на образованието и науката.
 • Подкрепа на младежи с увреждания за самостоятелен живот след 18-годишна възраст с отговорна страна Министерството на труда и социалната политика и с ангажиране на работодателите. 
 • Подкрепа за самотни родители (социален асистент) и защита пред работодатели – с отговорни страни Министерството на труда и социалната политика и работодателите.  

В достъпа до качествени социални услуги:

 • Мерки за подобряване на комуникацията между институциите, които работят в подкрепа на децата и семействата.
 • Повишаване на общественото доверие и имидж на социалния рабаотник.
 • Актуализиране на  наредбата за минимално заплащане на работещите в социалните услуги.
 • Участие на близки и роднини в помощ на хора/деца с увреждания при прилагане на Закона за социалните услуги.

 

Образование

Нестабилната политическа обстановка затрудни диалога ни с институциите през последните месеци, но Мрежата продължи да търси постоянен контакт с тях. Изпращахме становища по актуални проблеми, казуси и решения, застъпвахме се за промените в критериите за конкурсите за директори, работихме за приобщаването на децата-бежанци и продължихме да настояваме за реформа в грижите на децата в яслите.

Занапред искаме

Във всекидневния живот в училище и в детската градина:

 • Достъпна среда (достъпна във всеки смисъл – физическа среда, финансови възможности).
 • Всички да са единни, да са екип (да не се разделят на “двойкаджии” и “отличници”).
 • Едносменен режим.
 • Съвременни библиотеки.  
 • Подходящи места за хранене и отдих (учениците ядат в коридора, защото в стаите е забранено, а училищен стол – няма).
 • Хубави тоалетни (достъпни и чисти).
 • Гъвкави и разнообразни форми на детска грижа.
 • Без телевизори и екрани в детските градини.
 • Интегрирани ИФК в програмата на детските градини.
 • До 15-18 деца в група с по 2-3 професионалисти в градините.

Знания и умения

 • Фокус в образованието да е създаването на умения.
 • Привличане на професионалисти и практици от университети, бизнес, НПО, научни организации. 
 • Повече предмети за личностно развитие (презентиране, кариерно развитие). 
 • Квалификацията на учителите да бъде съобразена с особеностите на поколенията и да ги обучават за създаване на умения.
 • Методи от неформалното обучение (интерактивни методи) да влязат във формалното образование.
 • Развиване на лидерски умения на директорите.
 • Насърчаване на гражданската активност у учениците.
 • По-голям контрол от страна на неправителствения сектор към приемането и осъществяването на програми от МОН, включително при разходване на средствата.
 • Рамка за качество за средно образование. 

Психично здраве 

 • По-голям брой психолози в училище.
 • Конфиденциалност и професионализъм при психолозите.
 • Групи за психологическа подкрепа на учители.
 • Дискутиране на различни проблеми на училищен тормоз между ученици и училищния персонал.
 • Информиране относно възможността за психологическа подкрепа.
 • Теми в Час на класа, инициирани от учениците, свързани с различни теми.

Приобщаване 

 • Работеща екипна подкрепа.
 • Знания и умения за независим живот.
 • Преподаватели с желание, готовност за самоусъвършенстване, сърдечност, смелост, с умения да приобщават.
 • Достъпна и уютна среда във всички училища.
 • Повече ресурсни учители и специалисти.
 • Мотивирани и стимулирани учители (финансово и морално) според резултатите.
 •  

Правна защита

Мрежата за правна помощ на НМД обсъди десетките казуси и случаи, по които работиха нейните доброволци, в помощ на деца и семейства от цялата страна; стратегическите случаи на Мрежата за правна помощ (МПП) и успехите в съдебна зала; новоприсъединените 8 членове; 4-те работни групи (вкл. голямата работна група за детското правосъдие); изследователската работа на Мрежата за правна помощ и много други. Обсъдена бе и промяната в Устава на Мрежата, която дава възможност и на експерти без юридическо образование да доброволстват в нея.

В практическата част на панела участниците се разделиха в три екипа, всеки от които проведе брейнсторминг по една от следните теми: 

– включване на Мрежата за правна помощ в кампанията на НМД за осигуряване от НЗОК на храни за медицинска употреба за всички нуждаещи се деца и семейства;

– нови знакови производства на международно равнище, които МПП би могла да инициира;

– идеи за второто издание на правно-дискусионния форум LexTalks.

 

Изключително благодарни сме на всички организации, които участваха в тематичните работни групи, за експертното им участие и активната работа по набелязването на следващите приоритети в работата на Мрежата. Благодарим и на младежите от “Мегафон” за работата им в групата по тема Образование. Мерките в частта “Всекидневен живот в училище” са изцяло набелязани от тях.