• English
  • български

P1100135(2)По заявка на „Надежда и дом за децата” – Украйна четиридневно обучение в Киев проведоха Надежда Петрова, представител на СНЦ „Еквилибриум” и психолог в КСУДС – Русе, съвместно с регионалния мениджър на „Надежда и дом за децата” – Великобритания – Галина Бисет.

От 14 до 18 март 2011 те представиха опита си в развиването, управлението и предоставянето на социални услуги за деца и семейства в общността в градовете Русе и Тетевен.

Бяха представени както добрите практики в работата, така и трудностите при предоставяне на услуги в общността и особености на целевите групи. Обсъдени бяха и начините за взаимодействие с други служби и структури, съобразени с Украинското законодателство.

Специално внимание беше обърнато на процедурата за подбор на персонала, на необходимостта от провеждането на задълбочено встъпително обучение на назначените служители. Обучителите предложиха примерни теми за базово и за поддържащо обучение.

Беше посетен Комплекса за социални услуги в град Макарив, област Киев (все още в строеж), в който ще се предоставят услугите: „Звено майка и бебе”, „Спешен прием”, „Малък групов дом” и „Подкрепа на семействата, с дневен център”. Домакините поискаха мнението на представителите на СНЦ „Еквилибриум” относно правилното разпределение на помещенията за работа с деца, родители и работни помещения на персонала.

Посетен беше и функциониращ „Малък групов дом” (Център за настаняване от семеен тип), където беше проведена супервизия на персонала по отношение на спецификата и трудностите при работа с деца, които преди това дълго време са били отглеждани в специализирани институции. В този център живеят деца от вече закрития от „Надежда и дом за децата” – Украйна Дом за деца (ДДЛРГ), чиято възраст, емоционални и поведенчески особености затрудняват отглеждането им в приемно семейство.

Като резултат от четиридневното обучение бяха детайлно разработени социалните услуги, които ще се предоставят в Комплекса за социални услуги в град Макарив, област Киев, методика на поемане и работа по случай в различните звена, структура на персонала и функционирането им като единен екип, детайлизирана процедура за подбор на кадри и изискванията за всяка длъжност, беше набелязана документацията и сроковете за изработването й, канали на комуникация и регулиране на взаимоотношенията в екипа.

Домакините изразиха своята благодарност за оказаната подкрепа и споделения опит. Чакаме с нетърпение да се пререже лентата на новия Комплекс за социални услуги в Макарив през есента на 2011.

Услугите се развиват като алтернатива на закрития в края на 2010 г. Дом за деца от 7 до 18 години.