• English
  • български

От 1 юли 2009 г. „Еквилибриум“ управлява Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Русе, в партньорство с Клуб „Отворено общество“-Русе.

Комплексът включва: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Център за работа с деца на улицата(ЦРДУ) и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ, познат още като „Розовата къща“). 

Водещият ни принцип на работа е комплексна, индивидуализирана и системна подкрепа за децата и техните семейства. Основните потребители са насочени от Отдел „Закрила на детето“, но работим и по заявка на други институции, както и с деца и родители, които сами търсят помощ за проблемите си, с училища, детски градини и маргинализирани общности. 

При нас са едни от най-добрите и утвърдени специалисти: социални работници, психолози, кинезитерапевти, консултанти по ранно детско развитие и семейно планиране, експерти в грижата и подкрепата за деца със специални потребности, образователни специалисти, обучители, супервизори, методисти и други. 

Под управлението на „Еквилибриум” Комплексът успя да си изгради национална репутация и международно признание, като една от най–модерните практики в грижата за децата и семействата. 

  • Нашите специалисти участват в реформата на закрилата на детето в Централна и Източна Европа от самото й начало – широтата и дълбочината на практическия им опит трудно могат да бъдат конкурирани. През 2010-2011 г., съвместно с британската организация „Надежда и домове за децата“, „Еквилибриум“ закри първия Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. в град Тетевен и на негово място създаде алтернативни услуги за подкрепа на децата и семействата в собствените им общности. 
  • „Еквилибриум“ е член на „Националната мрежа за децата“ и на Коалиция за устойчивост на процесите на деинституционализация на децата в България „Детство 2025“ 

„Еквилибриум“ участва в работни групи, форуми, анализи за подобряване на качеството на живот на децата в България, с фокус върху децата в риск.