• English
  • български

През месец юли 2016 година „Еквилибриум“ сключи договор с Община Бяла за управлението на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Поехме поредното предизвикателство, свързано с това да създадем по-добри условия за живот и развитие на 8 деца, изведени от Домове за деца лишени от родителска грижа и настанени в къщата от семеен тип в град Бяла. Предизвикателство, предвид тежката обремененост на тези деца от най-ранна детска възраст и последиците за тях от институционалната грижа. Наша основна задача като доставчик на услуга, която трябва да даде на децата и младежите среда максимално близка до семейната, е да  осигурим постоянни грижи за всяко дете/младеж в зависимост от потребностите му, които са съобразени и с неговото мнение, интереси и предпочитания.

Стремим се непрекъснато да подобряваме битовите условия за децата, така че да имат възможност за максимална самостоятелност, уединение и в същото време да обитават къщата като семейство – в уют и усещане за общност.

Заедно с всяко дете изработихме индивидуален проект на неговото развитие – според интересите му, любимите занимания, силните му страни и мечтите му за реализация.  Подкрепяме ги да вярват, че са способни, добри и могат да постигнат това, което желаят с усилия и постоянство. А те, колкото и да им е трудно, всеки ден се опитват да правят стъпки напред и да се борят със собствените бариери, недоверието, което са изградили към всичко и всички (в резултат на откраднатото им детство) и да се справят с новите предизвикателства по позитивен и конструктивен начин.

Тези деца имат огромна нужда от обич, сигурност и подкрепа за развитие, за да се почувстват у дома и да повярват в себе си.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в гр. Бяла е с капацитет 20 потребители. Услугата е с основен фокус – подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца юноши с различни по вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца и младежи от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Оказваме  и специализирана подкрепа на родителите (полагащите за детето/младежа грижи), за повишаване на тяхната осведоменост и увереност при отглеждането и възпитанието на дете/младеж със специални потребности.  Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

Изключително важен компонент за „Еквилибриум“ е осигуряването на мобилност на услугата. Предоставянето на специализирана помощ и подкрепа на децата със специални нужди и техните семейства на място в дома им, особено за тези, които живеят в малките населени места на Община Бяла.

Двата Центъра се управляват комплексно от „Еквилибриум“, което дава възможност за гъвкаво използване на материалните и човешките ресурси, така че специалистите – социален работник, ерготерапевт, кинезитерапевт, медицински сестри, психолог и логопед да могат да подкрепят както децата с увреждания и техните семейства, така и децата от Центъра за настаняване от семеен тип.

Организираме общи събития и кампании, които да въвличат екипа, децата и общността на град Бяла към мисията и целите на организацията – да подкрепим  децата, младите хора и техните родители да развиват личните си ресурси и да поемат  с оптимизъм отговорност за  своето бъдеще.