• English
  • български

източник Лумос

На 23 и 24 март 2017 г. в гр. София, бе проведено обучение за практици за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение, организирано от Фондация „Лумос“.

Лектор на обучението беше Брайан Мак Доналд,  психолог в Абилити Уест (Ability West), Северна Ирландия – организация, която предоставя висококачествени услуги и подкрепа на над 500 деца и възрастни с интелектуални затруднения. Сдружение „Еквилибриум“ беше представено от управителя и кинезитерапевта на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Надежда” и  “Любов” гр. Русе. Целта на обучението беше да се дискутират с участниците различните видове предизвикателно поведение, причините, които го  провокират, начините, по които се проявява, както и разясняване на различните методики за справяне с това поведение.

Още във встъпителните си думи, г-н Мак Доналд уточни, че не употребява понятието „проблемно поведение“, а „поведение, което предизвиква“.

Предизвикателното поведение е едно от най-сериозните затруднения пред професионалистите, работещи с деца и младежи с увреждания. Според изследване на Лумос и ДАЗД от 2016 година около 30 % от настанените в новите услуги деца и младежи имат прояви на предизвикателно поведение. Това обаче е затруднение, пред което се изправят и родителите на деца и младежи със специални потребности.

Необходимо е много задълбочено познаване на функциите на това поведение и причините, които го предизвикват, за да може то да бъде предотвратявано преди всичко, а не да се справяме с последствията от него.

По време на обучението Брайан Мак Доналд постави ясни акценти върху цялостното разбиране на аутизма и интелектуалните проблеми, както и предизвикателното поведение, свързано с тях. Участниците обсъдиха проблемите в общуването на хората с интелектуални затруднения в аутистичния спектър, както и начините, по които тези затруднения се проявяват в поведенчески проблеми. Бяха дадени предложения за подкрепа на хора, които са невербални или с допълнителни комуникационни нужди, които са ключа към успешното прилагане на всички останали методи и най-вече за повишаване ефективността им.

Участието в обучението на експертите на „Еквилибриум“ им позволи да отбележат, че голяма част от методиките и системите, които бяха разяснени в детайли от г-н Брайан Мак Доналд се прилагат успешно в центровете “Надежда” и “Любов“ от 2015 г., а също така даде възможност да се анализират проблемните моменти и предизвикателствата при използването им и да се помисли за още по-ефективни подходи, които да подобрят качеството на живот на децата и младежите в двете къщи.

 

Снимка: „Лумос“