• English
  • български

Изпълнителният и програмният директор на „Еквилибриум“ взеха участие в провелата се на 26 и 27 октомври 2017 г. в Стара Загора Първа национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините.

Срещата е организирана от Националното сдружение на  общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив в партньорство с община Стара Загора и Националния алианс за социална отговорност.

Това е първата по рода си такава среща с широко участие както на представители на кметове, заместник кметове, ключовите дирекции от общините от цялата страна, така и на представители на неправителствения сектор. В срещата се включиха и г-жа Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, експерти от Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Управляващите органи на оперативни програми „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и „Региони в растеж 2014-2020“.

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова представи основните теми за дискусия: въвеждането на мултидисциплинарни подход в предоставянето на услугите, успешното реализиране на втория етап на дейностите по деинституционализация на грижите за деца, разработването на плана за изпълнение на стратегията за дългосрочна грижа, фнасирането на социалните и здравни услуги, подобряване на качеството и мерките за повишаване капацитета на общините за предоставяне на социалните услуги. Тя сподели, че общините имат сериозни очаквания от подготвяния нов Закон за социалните услуги.

Заместник-министър Димитрова представи основните приоритети на министерството  – приемането на нов Закон за социалните услуги, успешното реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа, промени в Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му – и призова експертите от общините за активност в търсенето на съвместни и работещи решения.

Участниците дебатираха множество въпроси и предизвикателства, стоящи пред всички, реализиращи социалните, здравните и образователни политики на местно ниво, които би трябвало синхронизирано да намерят решения в новия Закон за социалните услуги, по който започна работа в МТСП (в работната група „Еквилибриум“ участва активно), както и във всички поднормативни актове, които трябва да се актуализират и осъвременят.

В сферата на социалните, здравните и образователните услуги съществуват много добри практики, показали ефективност, които трябва да се вземат като модели за реализирането на новите политики, съгласиха се всички участници.