• English
  • български

Укрепване на личните ресурси: насърчаване на ентусиазъм за бъдещето

Децата не могат да избират своите родители, обстоятелствата, при които се раждат, условията, при които живеят. Когато животът е труден за майките и татковците, това рефлектира още по-силно върху децата им.

Можете да се запознаете с годишните доклади на Еквилибриум по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ:

Децата не могат да изберат да не се раждат в неравностойно положение поради бедност, социално изключване, увреждане или обучителни затруднения. Те са принудени да живеят в тези условия.

Еквилибриум им помага да използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат.

Модулите на Еквилибриум за неформално образование допълват програмата в училище и не са предназначени само за деца със социални и/ или обучителни затруднения. Въпреки това сме особено заинтересовани да работим с тези деца, които са в риск да бъдат непоправимо засегнати от ситуацията, в която се намират.

Екипът на Еквилибриум е с разнородни и допълващи се умения и познания за иновации в областта на неформалното образование и благосъстоянието на децата.

В него участват образователни специалисти, които насърчават взаимодействие с автентични общности и естествения свят като средство за личностно развитие на децата и техните родители. Осъзнаването на ценностните аспекти в жизнената среда и умението да се съхраняват с респект и оптимизъм е едно преобразяващо преживяване. Еквилибриум учи младите хора да поемат отговорност за собственото си бъдеще, казано по най-простия начин.

Еквилибриум е също така доставчик на социални услуги за деца и семейства и се грижи за група деца с тежки и комплексни увреждания в един от Центровете за настаняване от семеен тип, които функционират в България. Нашите специалисти участват в реформата на грижите за деца в Централна и Източна Европа от самото й начало – широтата и дълбочината на практическия им опит трудно могат да бъдат конкурирани.